Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

 

Директор

Довгань Павло Андрiйович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

27.04.2015

(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2014 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПРИЛУЦЬКА ШВЕЙНА ФАБРИКА»

2. Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

3. Код за ЄДРПОУ

00310093

4. Місцезнаходження

Чернігівська , 17500, м. Прилуки, вул. Київська, 299

5. Міжміський код, телефон та факс

(04637)31221; (04637)31236

6. Електронна поштова адреса

Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. ; Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

23.04.2015

(дата)

 

2. Річна інформація опублікована у

Бюлетень"Цiннi папери України" № 75(4119)

27.04.2015

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

 

3. Річна інформація розміщена на власній сторінці

shveja.biz

в мережі Інтернет

27.04.2015

 

(адреса сторінки)

(дата)


Зміст

1. Основні відомості про емітента

X

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря

5. Інформація про рейтингове агентство

6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

X

7. Інформація про посадових осіб емітента:

1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

X

8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

X

9. Інформація про загальні збори акціонерів

X

10. Інформація про дивіденди

11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

X

12. Відомості про цінні папери емітента:

1) інформація про випуски акцій емітента

X

2) інформація про облігації емітента

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

4) інформація про похідні цінні папери

5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду

13. Опис бізнесу

X

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:

1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

X

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

3) інформація про зобов'язання емітента

X

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

5) інформація про собівартість реалізованої продукції

15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів

16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду

X

17. Інформація про стан корпоративного управління

X

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій

19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року

20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

23. Основні відомості про ФОН

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

27. Правила ФОН

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

29. Текст аудиторського висновку (звіту)

X

30. Річна фінансова звітність

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)

X

32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

33. Примітки

До складу змiсту рiчної iнформацiї не включени наступнi форми:В iнформацiї "Основнi вiдомостi про емiтента" не вказано серiя i номер Свiдоцтва про державну реєстрацiю, в зв'язку з його вiдсутнiстю."Iнформацiя про одержанi лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi" - за звiтний перiод емiтент не отримував лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi. "Вiдомостi щодо учатi емiтена в створеннi юридичних осiб" - за звiтний перiод емiтент не брав участi у створеннi юридичних осiб."Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря" - в штатному розкладi емiтента не передбачено посаду корпоративного секретаря."Iнформацiя про рейтингове агентство" - за звiтний перiод емiтент не користувався послугами рейтингова агенства, так як Товариство не має стратегiчного значення для економiки чи безпеки держави i не має монопольного становища. „Iнформацiя про дивiденди”- за звiтний перiод дивiденди не нараховувались та не виплачувались акцiонерам."Iнформацiя про облiгацiї емiтента" - за звiтний перiод випускiв облiгацiй емiтента не реєструвалося. "Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом" - за звiтний перiод випускiв iнших цiнних паперiв емiтента не реєструвалося. "Iнформацiя про похiднi цiннi папери" - за звiтний перiод випускiв похiдних цiнних паперi не реєструвалося."Iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду" - за звiтний перiод викупу власних акцiй не вiдбувалося. "Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї", "Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї" - товариство не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi, дохiд (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї за звiтний перiод < 5 млн. грн.„Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв” – на протязi звiтного перiоду не зареєстровано випуску боргових цiнних паперiв. „Вiдомостi про аудиторський висновок” – не заповнюється публiчними акцiонерними товариствами вiдповiдно до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв рiшення вiд 03.12.2013р. № 2826 зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 24.12.2013р. за № 2180/24712. „Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй”, „Iнформацiя про склад, структуру i розмiр iпотечного покриття: iнформацiя про розмiр iпотечного покриття та його спiввiдношення з розмiром (сумою) зобов’язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям; iнформацiя щодо спiввiдношення розмiру iпотечного покриття за розмiром (сумою) зобов’язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям на кожну дату пiсля змiн iпотечних активiв у складi iпотечного покриття, якi вiдбулись протягом звiтного перiоду; iнформацiя про змiни iпотечних активiв у складi iпотечного покриття або включення нових iпотечних активiв до складу iпотечного покриття; вiдомостi про структуру iпотечного покриття iпотечних облiгацiй за видами iпотечних активiв та iнших активiв на кiнець звiтного перiоду; вiдомостi щодо пiдстав виникнення у емiтента iпотечних облiгацiй прав на iпотечнi активи якi складають iпотечне покриття станом на кiнець звiтного перiоду.” – за звiтний перiод акцiонерне товариство не зареєстровувало випуску iпотечних облiгацiй, тому не має зобов’язань за iпотечними облiгацiями. „Iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв вплати чергових платежiв за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi включено до складу iпотечного покриття.” – на кiнець звiтного року емiтент не має прострочених боржником строкiв вплати чергових платежiв за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi включено до складу iпотечного покриття. „Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв” – за звiтний перiод емiтент не реєстрував випуску iпотечних сертифiкатiв;” Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв” – реєстр iпотечних активiв не мав мiсця в звiтному роцi; „Основнi вiдомостi про ФОН”; „Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН”; ”Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН”; „Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН”; „Правила ФОН” – акцiонерне товариство не являється емiтентом сертифiкатiв ФОН."Звiт про стан об'єкта нерухомостi" - за звiтний перiод емiтент не випускав цiльових облiгацiй, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомостi. Державна частка в статутному капiталi товариства вiдсутня.


III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПРИЛУЦЬКА ШВЕЙНА ФАБРИКА»

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)

3. Дата проведення державної реєстрації

23.08.1994

4. Територія (область)

Чернігівська

5. Статутний капітал (грн)

500000

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі

0

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

0

8. Середня кількість працівників (осіб)

109

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

14.13 Виробництво iншого верхнього одягу

46.42 Оптова торгiвля одягом i взуттям

47.19 Iншi види роздрiбної торгiвлi в неспецiалiзованих магазинах

10. Органи управління підприємства

Iнформацiю про органи управлiння емiтента не заповнюють емiтенти - акцiонернi товариства

11. Банки, що обслуговують емітента:

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»

2) МФО банку

353586

3) поточний рахунок

26004051480017

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»

5) МФО банку

353586

6) поточний рахунок

26035051480031

IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника

Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника

Місцезнаходження

Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)

Регiональний вiддiл Фонду Державного майна по Чернiгiвський областi

0

14000 м. Чернiгiв проспект Миру, 43

0

Прізвище, ім"я, по батькові фізичної особи

Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт*

Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)

Усього

0

V. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада

Директор

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Довгань Павло Андрiйович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

НК 135511 22.09.1996 Прилуцьким МВ УМВС України в Чернiгiвськiй областi

4) рік народження**

1980

5) освіта**

Вища

6) стаж роботи (років)**

6

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Прилуцька об’єднанна державна податкова iнспекцiя - держподатiнспектор, старший держподатiнспектор вiддiлу справлення податкiв з фiзичних осiб управлiння оподаткування фiзичних осiб; Прилуцький фiлiал АППБ „Аваль” – провiдний спецiалiст вiддiлу забезпечення роздрiбного бiзнесу; Чернiгiвське РУ ПриватБанку – менеджер по банкiвському обслуговуванню фiзичних осiб, старший економiст по банкiвським продуктам, ЗАТ „ОТП Банк” в м. Прилуки – регiональний представник; ФОП Фабриченко – ревiзор автотранспорту; Прилуцьке вiддiлення Чернiгiвської фiлiї АБ „Брокбнесбанк” – провiдний економiст, керуючий; Прилуцьке вiддiлення Київської фiлiї АТ „Брокбiзнесбанк”, Вiддiлення № 1 м. Прилуки Чернiгiвського регiонального АТ „Брокбiзнесбанк” – керуючий.

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

14.10.2013 3 роки

9) Опис

Повноваження згiдно сатуту пiдприємства. До компетенцiї Директора вiдноситься: Повноваження згiдно сатуту пiдприємства. До компетенцiї Директора вiдноситься: 1) Прийняття рiшення про вчинення правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить до 10 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi товариства; 2) Органiзацiя ведення бухгалтерського облiку та звiтностi Товариства; 3) Розроблення та затвердження штатного розкладу, посадових iнструкцiй та посадових окладiв (тарифних ставок (окладiв) працiвникiв) Товариства, визначання iншi умови оплати працi працiвникiв Товариства, подання на затвердження трудовому колективу правила внутрiшнього трудового розпорядку; 4) Призначення керiвникiв фiлiй та представництв Товариства, визначення умови оплати працi посадових осiб фiлiй та представництв Товариства; 5) Укладання та виконання колективного договору, призначення та вiдкликання осiб, якi беруть участь у колективних переговорах як представники директора; 6) Розпорядження коштами та майном Товариства на суму до 10 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi товариства. 7) Вiдкриття та закриття рахункiв у банкiвських установах; 8) Пiдписання (видача) довiреностей, пiдписання (укладання) будь-яких договорiв (контрактiв, угод, правочинiв) та пiдписання iнших документiв вiд iменi Товариства на суму до 10 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi товариства; 9) Найм та звiльнення працiвникiв Товариства, вжиття до них заходiв заохочення та накладання стягнення вiдповiдно до чинного законодавства України; 10) визначення органiзацiйної структури Товариства, прийняття рiшення про створення структурних пiдроздiлiв (виробничих, функцiональних, тощо) ; 11) здiйснення iнших функцiй та виконання iнших дiй, якi необхiднi для забезпечення нормальної роботи Товариства, згiдно з чинним законодавством та вирiшення всi питання дiяльностi Товариства, крiм тих, що вiднесенi до компетенцiї загальних зборiв Товариства. Посадова особа отримувала вiд Товариства винагороду у виглядi заробiтної плати у розмiрi вiдповiдно до штатного розпису i не надавала згоди на розголошення суми отриманої винагороди. За сумiсництвом не працює. Загальний стаж роботи 6 рокiв. Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: держподатiнспектор, старший держподатiнспектор вiддiлу справлення податкiв з фiзичних осiб управлiння оподаткування фiзичних осiб; провiдний спецiалiст вiддiлу забезпечення роздрiбного бiзнесу; менеджер по банкiвському обслуговуванню фiзичних осiб, старший економiст по банкiвським продуктам, регiональний представник; ревiзор автотранспорту; провiдний економiст, керуючий; керуючий. Призначено на посаду 14.10.2013року на термiн 3 роки. За звiтний перiод змiни директора не було. Посадова особа товариства непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Головний бухгалтер

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Iллiненко Анна Василiвна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

НК 833993 19.09.2000 Прилуцьким МРВ УМВС України в Чернiгiвькiй областi вiд

4) рік народження**

1984

5) освіта**

Вища

6) стаж роботи (років)**

10

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

органiзатор дiловодства АТ Науково-виробниче об’єднання “Днепро”, спецiалiст-бухгалтер ТОВ “Iнструмент М-Групп”, спецiалiст-бухгалтер ТОВ “ТУЛС М ГРУПП”

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

01.11.2013 невизначений

9) Опис

Забезпечує ведення бухгалтерського облiку з дотриманням єдиних методологiчних засад, установлених Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" з урахуванням особливостей дiяльностi пiдприємства i технологiй оброблення облiкових даних. Очолює роботу з пiдготовки та прийняття робочого плану рахункiв. Здiйснює контроль за дотриманням порядку оформлення первинних документiв. Вiдображення на рахунках бухгалтерського облiку всiх господарських операцiй. Забезпечує складання на основi даних бухгалтерського облiку фiнансової звiтностi пiдприємства та її подання в установленi строки користувача. Забезпечує складання статистичної звiтностi, подання її в установленому порядку до вiдповiдних органiв. За погодженням iз директором пiдприємства забезпечує перерахування податкiв та зборiв , соцiальних внескiв, проводить розрахунки з iншими кредиторами вiдповiдно до договорних зобов'язань. Здiйснює контроль за веденням касових операцiй. Забезпечує збереження оброблених документiв. Органiзовує проведення iнвентаризацiї. Має право: Представляти iнтереси пiдприємства у взаємовiдносинах з iншими органiзацiями та органами влади в межах своєї компитенцiї. Виносити на розгляд керiвника прпозицiї щодо полiпшення роботи пiдприємства . Брати участь у пiдготовцi наказiв, iнструкцiй, вказiвок, договорiв та iнших документiв пов'язаних з роботою пiдприємства. У межах своєї компетенцiї пiдписувати та вiзувати документи. Посадова особа отримувала вiд Товариства винагороду у виглядi заробiтної плати у розмiрi вiдповiдно до штатного розпису i не надавала згоди на розголошення суми отриманої винагороди. Стаж керiвної роботи 2 роки. Загальний стаж роботи 10 рокiв. Особа призначена згiдно наказу по пiдприємству №156-К вiд 01.11.13р. з 04.11.2013 року, на невизначений термiн. Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв:органiзатор дiловодства, спецiалiст-бухгалтер, спецiалiст-бухгалтер. Посадова особа товариства непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. За звiтний перiод змiни Головного бухгалтера не було. За сумiсництвом не працює.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Голова Наглядової Ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Огаренко Ганна Олегiвна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

СН 798247 26.03.1998 Радянським РУ ГУ МВС в м. Києвi

4) рік народження**

1966

5) освіта**

Вища

6) стаж роботи (років)**

25

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ТОВ "ОлТЕКС" Директор

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

29.04.2014 3 роки

9) Опис

Повноваження вiдповiдно до положення про Наглядову Раду. Голова Наглядової ради Товариства органiзовує її роботу, скликає засiдання Наглядової ради та головує на них, здiйснює iншi повноваження, передбаченi законом та Статутом Товариства. До виключної компетенцiї Наглядової ради належить: - Обрання та припинення повноважень Директора Товариства; - Затвердження умов контракту, який укладатиметься з Директором, встановлення розмiру його винагороди; - Прийняття рiшення про вiдсторонення директора вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження директора; - Обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених законом; - Визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв; - Визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв, та дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах вiдповiдно до Статуту Товариства; - Вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб; - Вирiшення питань, передбачених роздiлом ХVI Закону України "Про акцiонернi товариства", у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства; - Прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв у випадках, передбачених законом; - Прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; - У випадках, передбачених законом, прийняття рiшення про вчинення або вiдмову вiд вчинення Товариством правочину, щодо якого є заiнтересованiсть; - Затвердження порядку використання коштiв Резервного фонду Товариства в межах, дозволених законом та цим Статутом; - Визначення поточних напрямiв дiяльностi Товариства, затвердження рiчних планiв розвитку Товариства; - Надання згоди на вчинення (укладення) вiд iменi Товариства правочинiв (у т.ч. договорiв, угод, попереднiх договорiв): - щодо купiвлi (придбання), продажу (вiдчуження), мiни, дарування Товариством нерухомого майна, земельних дiлянок, акцiй, частки в статутному капiталi, паїв, корпоративних прав, цiна (вартiсть) яких за вiдповiдним правочином становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi акцiонерного товариства; - Визначення складу та обсягу вiдомостей, що становлять комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть Товариства, а також вжиття заходiв щодо забезпечення їх нерозголошення; - Здiйснення контролю за дiяльнiстю Директора Товариства з метою забезпечення вiдповiдностi господарської дiяльностi Товариства чинному законодавству України, цьому Статуту Товариства, здiйснення контролю за дотриманням в Товариствi норм чинного законодавства України; - Розгляд висновкiв та матерiалiв службових перевiрок i внутрiшнiх розслiдувань, що проводяться Ревiзором, аудитором Товариства, державними контролюючими органами, внутрiшнiми пiдроздiлами Товариства; - Вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї наглядової ради згiдно iз статутом, в тому числi прийняття рiшення про переведення випуску акцiй документарної форми iснування у бездокументарну форму iснування. Посадова особа не отримувала винагороди вiд товариства нi в грошовому нi в натуральному виразi. Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв:Директор. Iнших посад не обiймає.На даний час працює ТОВ «ОлТЕКС» - директор , м. Київ Вул. Олександрiвська ,45. В звiтному перiодi змiн в персональному складi щодо даної посадової особи не було
.Загальний стаж роботи 25 р. Стаж керiвної роботи 21 рiк. Посадова особа емiтента непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Призначено на посаду 29.04.2014 року на термiн 3 роки.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член Наглядової Ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Асланян Армен Альбертович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

СН 814893 22.05.1998 Залiзничим РУ ГУ МВС в м. Києвi

4) рік народження**

1969

5) освіта**

Вища

6) стаж роботи (років)**

25

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ХЕЛЛЕНА (ОВЕРСIЗ) ХОЛДIНГЗ ЛIМIТЕД - директор

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

29.04.2014 3 роки

9) Опис

Повноваження вiдповiдно до положення про Наглядову Раду. До виключної компетенцiї Наглядової ради належить: - Обрання та припинення повноважень Директора Товариства; - Затвердження умов контракту, який укладатиметься з Директором, встановлення розмiру його винагороди; - Прийняття рiшення про вiдсторонення директора вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження директора; - Обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених законом; - Визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв; - Визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв, та дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах вiдповiдно до Статуту Товариства; - Вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб; - Вирiшення питань, передбачених роздiлом ХVI Закону України "Про акцiонернi товариства", у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства; - Прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв у випадках, передбачених законом; - Прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; - У випадках, передбачених законом, прийняття рiшення про вчинення або вiдмову вiд вчинення Товариством правочину, щодо якого є заiнтересованiсть; - Затвердження порядку використання коштiв Резервного фонду Товариства в межах, дозволених законом та цим Статутом; - Визначення поточних напрямiв дiяльностi Товариства, затвердження рiчних планiв розвитку Товариства; - Надання згоди на вчинення (укладення) вiд iменi Товариства правочинiв (у т.ч. договорiв, угод, попереднiх договорiв): - щодо купiвлi (придбання), продажу (вiдчуження), мiни, дарування Товариством нерухомого майна, земельних дiлянок, акцiй, частки в статутному капiталi, паїв, корпоративних прав, цiна (вартiсть) яких за вiдповiдним правочином становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi акцiонерного товариства; - Визначення складу та обсягу вiдомостей, що становлять комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть Товариства, а також вжиття заходiв щодо забезпечення їх нерозголошення; - Здiйснення контролю за дiяльнiстю Директора Товариства з метою забезпечення вiдповiдностi господарської дiяльностi Товариства чинному законодавству України, цьому Статуту Товариства, здiйснення контролю за дотриманням в Товариствi норм чинного законодавства України; - Розгляд висновкiв та матерiалiв службових перевiрок i внутрiшнiх розслiдувань, що проводяться Ревiзором, аудитором Товариства, державними контролюючими органами, внутрiшнiми пiдроздiлами Товариства; - Вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї наглядової ради згiдно iз статутом, в тому числi прийняття рiшення про переведення випуску акцiй документарної форми iснування у бездокументарну форму iснування. Посадова особа не отримувала винагороди вiд товариства нi в грошовому нi в натуральному виразi. В звiтному перiодi змiн в персональному складi щодо даної посадової особи не було. Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв:Директор. Стаж керiвної роботи 21 рокiв. Загальний стаж роботи 25 р. Обрано загальними зборами вiд 29.04.2014року на термiн 3 роки. Посадова особа емiтента непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. На даний час працюэ ХЕЛЛЕНА (ОВЕРСIЗ) ХОЛДIНГЗ ЛIМIТЕД - директор Кiпр Нiкосiя вул. Елефтерiас Сквер, Мiчi Бiлдiнг, б.1 (корп. оф. 4).

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член Наглядової Ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Логвiненко Надiя Iванiвна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

НК 951053 07.11.2001 Прилуцьким МВ УМВС

4) рік народження**

1957

5) освіта**

Середня спецiальна

6) стаж роботи (років)**

34

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ПАТ "Прилуцька швейна фабрика" бухгалтер

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

29.04.2014 3 роки

9) Опис

Повноваження вiдповiдно до положення про Наглядову Раду. До виключної компетенцiї Наглядової ради належить: - Обрання та припинення повноважень Директора Товариства; - Затвердження умов контракту, який укладатиметься з Директором, встановлення розмiру його винагороди; - Прийняття рiшення про вiдсторонення директора вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження директора; - Обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених законом; - Визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв; - Визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв, та дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах вiдповiдно до Статуту Товариства; - Вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб; - Вирiшення питань, передбачених роздiлом ХVI Закону України "Про акцiонернi товариства", у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства; - Прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв у випадках, передбачених законом; - Прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; - У випадках, передбачених законом, прийняття рiшення про вчинення або вiдмову вiд вчинення Товариством правочину, щодо якого є заiнтересованiсть; - Затвердження порядку використання коштiв Резервного фонду Товариства в межах, дозволених законом та цим Статутом; - Визначення поточних напрямiв дiяльностi Товариства, затвердження рiчних планiв розвитку Товариства; - Надання згоди на вчинення (укладення) вiд iменi Товариства правочинiв (у т.ч. договорiв, угод, попереднiх договорiв): - щодо купiвлi (придбання), продажу (вiдчуження), мiни, дарування Товариством нерухомого майна, земельних дiлянок, акцiй, частки в статутному капiталi, паїв, корпоративних прав, цiна (вартiсть) яких за вiдповiдним правочином становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi акцiонерного товариства; - Визначення складу та обсягу вiдомостей, що становлять комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть Товариства, а також вжиття заходiв щодо забезпечення їх нерозголошення; - Здiйснення контролю за дiяльнiстю Директора Товариства з метою забезпечення вiдповiдностi господарської дiяльностi Товариства чинному законодавству України, цьому Статуту Товариства, здiйснення контролю за дотриманням в Товариствi норм чинного законодавства України; - Розгляд висновкiв та матерiалiв службових перевiрок i внутрiшнiх розслiдувань, що проводяться Ревiзором, аудитором Товариства, державними контролюючими органами, внутрiшнiми пiдроздiлами Товариства; - Вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї наглядової ради згiдно iз статутом, в тому числi прийняття рiшення про переведення випуску акцiй документарної форми iснування у бездокументарну форму iснування. Посадова особа не отримувала винагороди вiд товариства нi в грошовому нi в натуральному виразi. Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: бухгалтер, пенсiонер. Стаж керiвної роботи 3 роки. На даний час пенсiонер. Посадову особу обрано на загальних зборах акцiонерiв 29.04.2014 р. на термiн 3 роки. Загальний стаж роботи 34 р. Iнших посад не обiймає. Посадова особа емiтента непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. За звiтний перiод змiни посадової особи не було.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Голова ревiзiйної комiсiї

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Марченко Людмила Миколаївна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

НК 092062 18.07.1996 Прилуцьким МВ УМВС

4) рік народження**

1964

5) освіта**

Професiйна технiчна

6) стаж роботи (років)**

27

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ПАТ "Прилуцька швейна фабрика"розкрiйник

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

29.04.2014 3 роки

9) Опис

Повноваження вiдповiдно до положення про Ревiзiйну Комiсiю. Ревiзiйна комiсiя зобов'язана: - проводити плановi та позаплановi перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства; - своєчасно складати висновки за пiдсумками перевiрок та надавати їх Загальним зборам, наглядовiй радi, директору, та/або iнiцiатору проведення перевiрки; - доповiдати Загальним зборам про результати проведених перевiрок та виявленi недолiки i порушення; - негайно iнформувати наглядову раду, Директора про факти шахрайства та зловживань, якi виявленi пiд час перевiрок; - здiйснювати контроль за усуненням виявлених пiд час перевiрок недолiкiв i порушень та виконанням пропозицiй Ревiзiйної комiсiї по їх усуненню; - вимагати скликання позачергових Загальних зборiв у разi виникнення загрози суттєвим iнтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами; - надавати Директору, Загальним зборам, наглядовiй радi повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства у виглядi звiтiв Ревiзiйної комiсiї. Посадова особа не отримувала винагороди вiд товариства нi в грошовому нi в натуральному виразi. Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: розкрiйник. Стаж керiвної роботи 4 роки. Загальний стаж роботи - 27 р. Не працює на даний час - пенсiонер. Особа обрана на посаду 29.04.2014року на термiн 3 роки. Посадова особа емiтента непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Iнших посад не обiймає. Змiни посадової особи в звiтному перiодi не було.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член ревiзiйної комiсiї

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Мовчан Iрина Анатолiївна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

НК 332841 26.11.1997 Прилуцьким МВ УМВС

4) рік народження**

1974

5) освіта**

Середня спецiальна

6) стаж роботи (років)**

17

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ПАТ "Прилуцька швейна фабрика" майстер розкрiйної дiльницi

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

29.04.2014 3 роки

9) Опис

Повноваження вiдповiдно до положення про Ревiзiйну Комiсiю. Ревiзiйна комiсiя зобов'язана: - проводити плановi та позаплановi перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства; - своєчасно складати висновки за пiдсумками перевiрок та надавати їх Загальним зборам, наглядовiй радi, директору, та/або iнiцiатору проведення перевiрки; - доповiдати Загальним зборам про результати проведених перевiрок та виявленi недолiки i порушення; - негайно iнформувати наглядову раду, Директора про факти шахрайства та зловживань, якi виявленi пiд час перевiрок; - здiйснювати контроль за усуненням виявлених пiд час перевiрок недолiкiв i порушень та виконанням пропозицiй Ревiзiйної комiсiї по їх усуненню; - вимагати скликання позачергових Загальних зборiв у разi виникнення загрози суттєвим iнтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами; - надавати Директору, Загальним зборам, наглядовiй радi повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства у виглядi звiтiв Ревiзiйної комiсiї. Посадова особа не отримувала винагороди вiд товариства нi в грошовому нi в натуральному виразi. Стаж керiвної роботи 4 роки. Загальний стаж роботи 17 рокiв. Посадову особу обрано на загальних зборах акцiонерiв 29.04.2014 р. на термiн 3 роки. Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: ПАТ "Прилуцька швейна фабрика"майстер розкрiйної дiльницi, де й працює на даний час. Посадова особа емiтента непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. За звiтний перiод змiни посадової особи не було.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член ревiзiйної комiсiї

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Дядичкiна Жанна Володимирiвна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

НК 352700 22.08.1997 Прилуцьким МВ УМВС України в Чернiгiвський областi

4) рік народження**

1969

5) освіта**

д/в

6) стаж роботи (років)**

22

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ПАТ "ПРИЛУЦЬКА ШВЕЙНА ФАБРИКА "Член ревiзiйної комiсiї

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

29.04.2014 3 роки

9) Опис

Повноваження вiдповiдно до положення про Ревiзiйну Комiсiю. Ревiзiйна комiсiя зобов'язана: - проводити плановi та позаплановi перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства; - своєчасно складати висновки за пiдсумками перевiрок та надавати їх Загальним зборам, наглядовiй радi, директору, та/або iнiцiатору проведення перевiрки; - доповiдати Загальним зборам про результати проведених перевiрок та виявленi недолiки i порушення; - негайно iнформувати наглядову раду, Директора про факти шахрайства та зловживань, якi виявленi пiд час перевiрок; - здiйснювати контроль за усуненням виявлених пiд час перевiрок недолiкiв i порушень та виконанням пропозицiй Ревiзiйної комiсiї по їх усуненню; - вимагати скликання позачергових Загальних зборiв у разi виникнення загрози суттєвим iнтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами; - надавати Директору, Загальним зборам, наглядовiй радi повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства у виглядi звiтiв Ревiзiйної комiсiї. Посадова особа не отримувала винагороди вiд товариства нi в грошовому нi в натуральному виразi. Стаж керiвної роботи 4 роки. Загальний стаж роботи 22 р. Посадову особу обрано на загальних зборах акцiйонерiв 29.04.2014 р. на термiн 3 роки. Посадова особа емiтента непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: Член ревiзiйної комiсiї. Посадова особа за звiтний перiод не змiнювалась.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.


2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Директор

Довгань Павло Андрiйович

НК 135511 20.09.1996 Прилуцьким МВ УМВС України в Чернiгiвськiй областi

0

0

0

0

0

0

Головний бухгалтер

Iллiненко Анна Василiвна

НК 833993 19.09.2000 Прилуцьким МРВ УМВС України в Чернiгiвькiй областi

0

0

0

0

0

0

Голова Наглядової Ради

Огаренко Ганна Олегiвна

СН 798247 26.03.1998 Радянським РУ ГУ МВС в м. Києвi

0

0

0

0

0

0

Член Наглядової Ради

Асланян Армен Альбертович

СН 814893 22.05.1998 Залiзничим РУ ГУ МВС в м. Києвi

0

0

0

0

0

0

Член Наглядової Ради

Логвiненко Надiя Iванiвна

НК 951053 07.11.2001 Прилуцьким МВ УМВС

4

0.0004

4

0

0

0

Голова ревiзiйної комiсiї

Марченко Людмила Миколаївна

НК 092062 18.07.1996 Прилуцьким МВ УМВС

4

0.0004

4

0

0

0

Член ревiзiйної комiсiї

Мовчан Iрина Анатолiївна

НК 332841 26.11.1997 Прилуцьким МВ УМВС

34

0.0034

34

0

0

0

Член ревiзiйної комiсiї

Дядичкiна Жанна Володимирiвна

НК 352700 22.08.1997 Прилуцьким МВ УМВС України в Черкаськiй областi

34

0.0034

34

0

0

0

Усього

76

0.0076

76

0

0

0

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.


VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи

Код за ЄДРПОУ

Місцезнаходження

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

ХЕЛЛЕНА (ОВЕРСIЗ) ХОЛДIНГЗ ЛIМIТЕД

120905910

0 КIПР  . Кiпр_Кiпр Нiкосiя Елефтерiас Сквер, Мiчi Бiлдiнг

978412

97.8412

978412

0

0

0

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи*

Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт**

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

Усього

978412

97.8412

978412

0

0

0

* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.
** Заповненювати необов'язково.


VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів*

чергові

позачергові

X

Дата проведення

29.04.2014

Кворум зборів**

97.855

Опис

Порядок денний та результати розгляду питань.
1. Обрання членiв лiчильної комiсiї, прийняття рiшення про припинення їх повноважень. Обрання голови та секретаря зборiв. Результат розгляду: «Обрано Головою зборiв – Довгань П.А., Секретарем зборiв–Логвиненко Н.I., Обрано Лiчильну комiсiю у складi: Голова –Зайцева I.Є., Член– Мовчан I.А. Встановлено термiн дiї повноважень даної лiчильної комiсiї – з початку зборiв та до їх закiнчення». 2. Звiт Директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2013 рiк та визначення основних напрямкiв дiяльностi на 2014 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Директора.Результат розгляду: «Звiт Директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2013 рiк та визначенi основнi напрямки дiяльностi Товариства на 2014 рiк затверджено» 3. Звiт Наглядової ради про роботу за 2013 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради.Результат розгляду: «Звiт Наглядової ради про роботу за 2013 рiк прийнято до вiдома». 4. Звiт Ревiзiйної комiсiї Товариства. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзiйної комiсiї, затвердження рiчного звiту та балансу Товариства станом на 31.12.2013 р.Результат розгляду:«Звiт Ревiзiйної комiсiї прийнято до вiдома. Рiчний звiт Товариства за 2013 рiк, а також баланс станом на 31.12.2013 року затверджено» 5. Порядок розподiлу прибутку (покриття збиткiв) Товариства за 2013 рiк.Результат розгляду: «У звя зку з вiдсутнiстю прибутку вiд фiнансово-господарської дiяльностi девiденти не виплачувати, а покриття збиткiв Товариства здiйснити в порядку, передбаченому Статутом Товариства та чинним законодавством України» 6. Про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття такого рiшення. Результат розгляду: «Попередньо схвалено значнi правочини у граничнiй сукупнiй вартостi до 10 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної звiтностi Товариства, якi будуть вчинятися Товариством протягом не бiльш, як одного року з дати прийняття цього рiшення. При цьому кожний iз таких значних правочинiв здiйснювати Директору за погодженням iз Наглядовою радою» 7. Припинення повноважень членiв Наглядової ради Товариства та обрання членiв Наглядової ради Товариства, затвердження умов цивiльно-правових або трудових договорiв, що укладатимуться з ними. Обрання особи, яка уповноважується на пiдписання цих договорiв з членами Наглядової ради. Результат розгляду:«Припинено повноваження членiв Наглядової ради в повному складi, а саме:Голови - Огаренко Г.О.,Членiв- Асланян А. А., Логвиненко Н.I. Обрано Наглядову раду на термiн 3 роки згiдно Статуту Товариства в наступному складi, а саме: Огаренко Г. О.,Асланян А. А., Логвiненко Н. I. – члени. Затверджено умови цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з членами Наглядової ради на безоплатнiй основi. Уповноважено Директора Товариства на пiдписання цих договорiв з членами Наглядової ради». 8. Припинення повноважень членiв Ревiзiйної комiсiї та обрання членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства, затвердження умов цивiльно-правових або трудових договорiв, що укладатимуться з ними. Обрання особи, яка уповноважується на пiдписання цих договорiв з членами Ревiзiйної комiсiї. Результат розгляду: «Припинено повноваження членiв Ревiзiйної комiсiї в повному складi, а саме: Голови -Марченко Л. М., Членiв: Мовчан I.А., Дядичкiна Ж. В. Обрано Ревiзiйну комiсiю на термiн 3 роки згiдно Статуту Товариства в наступному складi: Марченко Л. М., Мовчан I. А., Дядичкiна Ж.В.– члени, на безоплатнiй основi вiдповiдно до цивiльно-правових договорiв, на пiдписання яких з головою та членами Ревiзiйної комiсiї вiд iменi Товариства уповноважено Голову Наглядової ради». Порядок денний затверджено Наглядовою радою Товариства. Коригувань, змiн та доповнень до порядку денного не було. Позачерговi загальнi збори акцiонерiв не скликались.


IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України"

Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

30370711

Місцезнаходження

01001 м. Київ Шевченкiвський р-н мiсто Київ вул. Б.Грiнченка, буд. 3

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

АВ № 581322

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа

25.05.2011

Міжміський код та телефон

(044) 279-65-40

Факс

(044) 279-13-22

Вид діяльності

Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - депозитарна дiяльнiсть Депозитарна дiяльнiсть депозитарiю цiнних паперiв

Опис

Депозитарiй надає послуги емiтенту на пiдставi договору на обслуговування емiсiї цiнних паперiв.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК ПРИВАТБАНК

Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

14360570

Місцезнаходження

49094 Дніпропетровська - м. Днiпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, буд. 50

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

АЕ № 185016

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа

17.10.2012

Міжміський код та телефон

(056) 716-16-84

Факс

(056) 716-10-49

Вид діяльності

Депозитарна дiяльнiсть, а саме депозитарна дiяльнiсть зберiгача цiнних паперiв

Опис

Зберiгач надає Депонентам послуги щодо вiдкриття та ведення рахункiв у цiнних паперах, зарахування на них iменних цiнних паперiв Публичного акцiонерного товариства "Прилуцька швейна фабрика", внесення змiн до реквiзитiв власника цiнних паперiв до укладення договору з власником на умовах вiдповiдно до дiючого Положення про депозитарну дiяльнiсть, затвердженого Рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 17 жовтня 2006 року № 999, Положення про порядок переведення випуску iменних акцiй документарної форми iснування у бездокументарну форму iснування, затвердженого Рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 30 червня 2000 року № 98, зi змiнами та доповненнями, внесеними Рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 29 серпня 2008 року № 955), Регламенту здiйснення професiйної депозитарної дiяльностi зберiгача цiнних паперiв, чинного законодавства України та договору ЕЧ - 14/ 10 вiд 29.06.2010.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

Аудиторська фiрма у формi товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Гарант Iнформ Сервiс"

Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Код за ЄДРПОУ

14343382

Місцезнаходження

04073 м. Київ м. Київ вул. Куренiвська, 2-Б, офiс №27

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

0215

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Аудиторська палата України

Дата видачі ліцензії або іншого документа

26.01.2001

Міжміський код та телефон

0(044) 451-59-13

Факс

0(044) 468-32-23

Вид діяльності

Надання аудиторських послуг

Опис

Аудиторська перевiрка фiнансової звiтностi товариства станом на 31.12.2013, здiйснювалась на пiдставi договору № 02-24 вiд 24 лютого 2014 року.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

Приватне пiдприємство «АУДИТОРСЬКА КОМПАНIЯ «РЕЙТИНГ-АУДИТ»

Організаційно-правова форма

Приватне підприємство

Код за ЄДРПОУ

30687076

Місцезнаходження

45000 Волинська м. Ковель вул. Незалежностi, 101

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

4129

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Аудиторська палата України

Дата видачі ліцензії або іншого документа

26.03.2008

Міжміський код та телефон

телефон

Факс

вiдсутнiй

Вид діяльності

надання аудиторських послуг

Опис

Аудиторська перевiрка проведена вiдповiдно до договору № 09/04-1 вiд 09 квiтня 2015 року укладеного мiж Приватним пiдприємство «АУДИТОРСЬКА КОМПАНIЯ «РЕЙТИНГ – АУДИТ» та ПУБЛIЧНИМ АКЦIОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ПРИЛУЦЬКА ШВЕЙНА ФАБРИКА».


X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Найменування органу, що зареєстрував випуск

Міжнародний ідентифікаційний номер

Тип цінного паперу

Форма існування та форма випуску

Номінальна вартість акцій (грн)

Кількість акцій (штук)

Загальна номінальна вартість (грн)

Частка у статутному капіталі (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

12.12.2003

22/24/1/03

Чернiгiвське територiальне управлiння Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку

UA4000070205

Акція проста бездокументарна іменна

Бездокументарні іменні

0.5

1000000

500000

100

Опис

Торгiвля акцiями емiтента на бiржових та органiзацiйно-оформлених позабiржових ринках цiнних паперiв не здiйснювалась. Фактiв лiстингу, делiстингу в звiтному роцi не було. Обiг цiнних паперiв емiтента здiйснюється на позабiржовому ринку України.Товариство розглядає питання щодо коньюктури ринку бiржових пропозицiй. Додаткова емiсiя цiнних паперiв в звiтному роцi не проводилась.

 


XI. Опис бізнесу

В зв`язку зi змiною форми власностi Прилуцька швейна фабрика 23 серпня 1994 року була переiменована на закрите акцiонерне товариство Прилуцька швейна фабрика. З 26 квiтня 2011 року є публiчним акцiонерним товариством. ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПРИЛУЦЬКА ШВЕЙНА ФАБРИКА" (iдентифiкацiйний код 00310093) є новим найменуванням i правонаступником усiх прав та обов'язкiв ЗАКРИТОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПРИЛУЦЬКА ШВЕЙНА ФАБРИКА" (iдентифiкацiйний код 00310093) вiдповiдно до вимог Закону України "Про акцiонернi товариства

Органiзацiйна структура емiтента згiдно положення про виробництво. Дочiрних пiдприємств, фiлiй у товариства немає.

Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу за 2014 рiк становить 109 осiб. Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв _-_ та осiб, якi працювали за сумiсництвом у 2014 роцi становить _-_ осiб. Працiвникiв, якi працювали у 2014 роцi на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) – 109 особи. Фонд оплати працi за 2014 рiк – 966,9 тис.грн. Фонд оплати працi зменшився порiвняно з попереднiм роком на 1207,5 тис.грн. Зменшення розмiру фонду оплати працi вiдносно попереднього року пов'язане iз зменшенням обсягiв замовлень, неповна зайнятiсть та зменшення кiлькостi працюючих. Кадрова програма емiтента спрямована на пiдвищення рiвня квалiфiкацiї працiвникiв, та забезпечення її вiдповiдностi операцiйним потребам.

За звiтний перiод емiтент не входить в склад об"єднаннь пiдприємств.

За звiтний перiод акцiонерне товариство не проводило спiльної дiяльностi з iншими органiзацiями, пiдприємствами, установами.

Пропозицiй щодо реорганiзацiї товариства з боку третiх осiб на протязi звiтного року не було.

Публiчне акцiонерне товариство "Прилуцька швейна фабрика" пiдготувало фiнансову звiтнiсть вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ), прийнятими в Європейському Союзi, за принципом облiку за первiсною вартiстю, за винятком основних засобiв, якi оцiнюються за справедливою вартiстю, та деяких фiнансових iнструментiв, якi оцiнюються вiдповiдно до вимог МСБО 39 "Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка". Основнi принципи облiкової полiтики, застосованi при пiдготуваннi цiєї фiнансової звiтностi, описанi нижче. Пiдготовка фiнансової звiтностi вiдповiдно до МСФЗ вимагає застосування деяких важливих бухгалтерських оцiнок. Вона також вимагає вiд керiвництва професiйних суджень у процесi застосування облiкової полiтики Товариства. Областi, якi характеризуються пiдвищеною складнiстю або в бiльшiй мiрi вимагають суджень, а також областi, де припущення та розрахунки є суттєвими для фiнансової звiтностi. Функцiональна валюта та валюта вiдображення. Дана фiнансова звiтнiсть представлена в тисячах гривень. Гривня є функцiональною валютою Товариства. Основнi засоби Основнi засоби, придбанi пiсля дати переходу на МСФЗ, враховуються у звiтi про фiнансове положення за первинною вартiстю, що включає всi витрати, необхiднi для доведення активу до стану, придатного до використання, за вирахуванням накопиченої амортизацiї i збиткiв вiд знецiнення. Капiталiзованi витрати включають основнi витрати на модернiзацiю i замiну частин активiв, якi збiльшують термiн їх корисної експлуатацiї або покращують їх здатнiсть генерувати доходи. Витрати на ремонт i обслуговування основних засобiв, якi не вiдповiдають приведеним вище критерiям капiталiзацiї, вiдображаються в звiтi про сукупнi доходи i витрати того перiоду, в якому вони були понесенi. Сума, що амортизується, - це первинна вартiсть об'єкту основних засобiв або переоцiнена вартiсть, за вирахуванням його лiквiдацiйної вартостi. Лiквiдацiйна вартiсть активу - це передбачувана сума, яку пiдприємство отримало б на даний момент вiд реалiзацiї об'єкту основних засобiв пiсля вирахування очiкуваних витрат на вибуття, якби даний актив вже досяг того вiку i стану, в якому, iмовiрно, вiн знаходитиметься в кiнцi свого термiну корисного використання. Амортизацiя основних засобiв призначена для списання суми, що амортизується, впродовж термiну корисного використання активу i розраховується з використанням прямолiнiйного методу. Лiквiдацiйна вартiсть, термiни корисного використання i метод нарахування амортизацiї передивляються на кiнець кожного фiнансового року. Вплив будь-яких змiн, що виникають вiд оцiнок, зроблених в попереднi перiоди, враховується як змiна облiкової оцiнки. Дохiд або збиток, що виникають в результатi вибуття або лiквiдацiї об'єкту основних засобiв, визначається як рiзниця мiж сумами вiд продажу i балансовою вартiстю активу i признається в прибутках i збитках. Знецiнення основних засобiв i нематерiальних активiв Товариство проводить перевiрку наявностi iндикаторiв знецiнення балансової вартостi матерiальних i нематерiальних активiв на кожну звiтну дату. В разi виявлення будь-яких таких iндикаторiв розраховується вiдшкодована вартiсть вiдповiдного активу для визначення розмiру збитку вiд знецiнення (якщо такий є). Якщо неможливо оцiнити вiдшкодовану вартiсть окремого активу, Товариство оцiнює вiдшкодовану вартiсть генеруючої одиницi, до якої вiдноситься такий актив. Вiдшкодована вартiсть визначається як бiльша iз справедливої вартостi активу за вирахуванням витрат на реалiзацiю i експлуатацiйної цiнностi. При оцiнцi експлуатацiйної цiнностi, очiкуванi майбутнi потоки грошових коштiв дисконтуються до приведеної вартостi з використанням ставки дисконтування до оподаткування, що вiдображає поточну ринкову оцiнку вартостi грошей в часi i ризикiв, властивих даному активу, вiдносно яких оцiнка майбутнiх грошових потокiв не коректувалася. Якщо вiдшкодована вартiсть активу (або генеруючої одиницi) виявляється нижчою за його балансову вартiсть, балансова вартiсть цього активу (генеруючої одиницi) зменшується до вiдшкодованої вартостi. Збитки вiд знецiнення вiдразу вiдображаються в прибутках i збитках, за винятком випадкiв, коли актив враховується за оцiненою вартiстю. В цьому випадку збиток вiд знецiнення враховується як зменшення резерву по переоцiнцi. У випадках, коли збиток вiд знецiнення згодом вiдновлюється, балансова вартiсть активу (генеруючої одиницi) збiльшується до суми, отриманої в результатi нової оцiнки його вiдшкодованої вартостi, так, щоб нова балансова вартiсть не перевищувала балансову вартiсть, яка була б визначена, якби по цьому активу (генеруючiй одиницi) не був вiдображений збиток вiд знецiнення в попереднi роки. Вiдновлення збитку вiд знецiнення вiдразу ж вiдображається в прибутках i збитках, за винятком випадкiв, коли актив враховується за оцiненою вартiстю. В цьому випадку вiдновлення збитку вiд знецiнення враховується як збiльшення резерву по переоцiнцi. Необоротнi активи, якi утримуються для продажу Необоротнi активм i групи вибуття, класифiкованi як утримуванi для продажу оцiнюються по найменшiй вартостi - або балансовiй вартостi, або справедливiй вартостi за вирахуванням витрат на продаж. Необоротнi активи, якi утримуються для продажу не пiдлягають амортизацiї. Грошовi кошти Грошовi кошти включають кошти в касi та грошовi кошти на рахунках у банках, а також банкiвськi депозити з початковим строком менше трьох мiсяцiв. Торгiвельна та iнша кредиторська заборгованiсть Торгова та iнша кредиторська заборгованiсть оцiнюється при первинному визнаннi за справедливою вартiстю Витрати на позики Витрати на позики, якi безпосередньо вiдносяться до придбання, будiвництва або виробництва квалiфiкованого активу, тобто активу, пiдготовка якого до передбачуваного використання або для продажу обов'язково вимагає значного часу, додаються до вартостi даних активiв до тих пiр, поки цi активи не будуть, в основному, готовi до передбаченого використання або для продажу. Всi iншi витрати на позики визнаються у складi звiту про сукупнi доходи та витрати того перiоду, в якому вони понесенi. Запаси Запаси складаються, головним чином, iз сировини та матерiалiв, якi призначенi для використання у виробництвi готової продукцiї. Запаси вiдображаються за найменшою з двох величин: собiвартостi або чистої вартостi реалiзацiї. Собiвартiсть розраховується з використанням методiв ФIФО. Передплати постачальникам Передоплати постачальникам вiдображаються за собiвартiстю. Податок на прибуток Витрати з податку на прибуток або збиток за рiк являють собою суму поточного та вiдстроченого податку. Поточний податок Сума поточного податку визначається виходячи з величини оподатковуваного прибутку за рiк. Оподатковуваний прибуток вiдрiзняється вiд прибутку, вiдображеного у звiтi про сукупнi доходи або витрати, через статтi доходiв або витрат, що пiдлягають оподаткуванню або вирахуванню для цiлей оподаткування в iншi перiоди, а також виключає статтi, якi взагалi не пiдлягають оподаткуванню або вирахуванню для цiлей оподаткування. Зобов'язання щодо поточного податку на прибуток розраховується з використанням ставок оподаткування, встановлених законодавством, що набрали чинностi на звiтну дату. Вiдстрочений податок Вiдстрочений податок визнається у вiдношеннi тимчасових рiзниць мiж балансовою вартiстю активiв та зобов'язань, вiдображених у фiнансовiй звiтностi, та вiдповiдними даними податкового облiку, використовуваними при розрахунку оподатковуваного прибутку. Вiдкладенi податковi зобов'язання, як правило, вiдображаються з урахуванням всiх оподатковуваних тимчасових рiзниць. Вiдстроченi податковi активи вiдображаються з урахуванням всiх тимчасових рiзниць за умови високої ймовiрностi отримання в майбутньому оподатковуваного прибутку, достатнього для використання цих тимчасових рiзниць. Податковi активи та зобов'язання не вiдображаються у фiнансовiй звiтностi, якщо тимчасовi рiзницi пов'язанi з гудвiлом або виникають внаслiдок первiсного визнання iнших активiв i зобов'язань в рамках угод (крiм угод по об'єднанню бiзнесу), якi не впливають нi на оподатковуваний, нi на бухгалтерський прибуток. Вiдстроченi податковi активи та зобов'язання показуються у звiтностi згорнуто, якщо iснує законне право провести взаємозалiк поточних податкових активiв i зобов'язань, що вiдносяться до податку на прибуток, що справляється одним i тим самим податковим органом, i Товариство має намiр здiйснити взаємозалiк поточних податкових активiв i зобов'язань. Пенсiйнi зобов'язання Товариство здiйснює внески в Державний пенсiйний фонд України виходячи з заробiтної плати кожного працiвника. Витрати Товариства за такими внесками включенi до статтi "Вiдрахування ня соцiальнi заходи". Дана сума включається до витрат того перiоду, коли вони фактично понесенi. Визнання доходiв Доходи вiд реалiзацiї визнаються в розмiрi справедливої вартостi винагороди, отриманої або яка пiдлягає отриманню, i являють собою суми до отримання за продукцiю та послуги, наданi в ходi звичайної господарської дiяльностi, за вирахуванням повернень продукцiї покупцями, знижок та за вирахуванням податку на додану вартiсть (ПДВ). Реалiзацiя продукцiї Доходи вiд реалiзацiї продукцiї визнаються за умови виконання всiх наведених нижче умов: - Товариство передало покупцевi всi iстотнi ризики i вигоди, пов'язанi з володiнням -продукцiєю; - Товариство бiльше не бере участь в управлiннi в тiй мiрi, яка зазвичай асоцiюється з правом володiння, i не контролює продану продукцiю; - Сума доходiв може бути достовiрно визначена; - Iснує висока вiрогiднiсть отримання економiчних вигод, пов'язаних з операцiєю; - Понесенi або очiкуванi витрати, пов'язанi з операцiєю, можуть бути достовiрно визначенi. Надання послуг Доходи вiд надання послуг визнаються, коли: сума доходiв може бути достовiрно визначена; iснує ймовiрнiсть того, що економiчнi вигоди, пов'язанi з операцiєю, надiйдуть Товариству i понесенi або очiкуванi витрати, пов'язанi з операцiєю, можуть бути достовiрно визначенi. Перерахунок iноземної валюти Операцiї в iноземнiй валютi облiковуються Товариством в нацiональнiй валютi України - гривнi по курсу Нацiонального банку України на дату операцiї. Монетарнi активи i зобов'язання, вираженi в iноземнiй валютi, перераховуються по курсу Нацiонального банку України на звiтну дату. Всi курсовi рiзницi включаються у звiт про прибутки i збитки. Немонетарнi статтi, якi оцiнюються на основi iсторичної собiвартостi в iноземнiй валютi, перераховуються по курсу Нацiонального банку України на дату первiсної операцiї.

Пiдриємство надає послуги пошиву використовуючи давальницьку сировину. Працює в основному на єкспорт з такими фiрмами: Компанiя "РУКО", Францiя; АТ "POYE. BE SPRL", Бельгiя; Компанiя "UKRAKOV WEST B. V. B.", Бельгiя; АО "Ленер Кордьє", Францiя; Фiрма "Поларiс", Австрiя.

За останнi п`ять рокiв придбано основних засобiв на суму 237,3 тис. грн., вiдчудження активiв на суму 223 тис. грн.. В звiтному роцi придбання активiв не було.

Товариство не має афiлiйованих осiб, дочiрнiх/залежних пiдприємствами, вiдокремлених пiдроздiлiв.
За звiтний перiод правочони з власниками iстотної участi, членами Наглядової ради або членами виконавчого органу, не мали мiстя. Також не укладались правочини, укладенi протягом звiтного року мiж емiтентом з одного боку та власниками iстотної участi, членами Наглядової ради або членами виконавчого органу, з iншого.

Розширення або удосконалення основних засобiв на даний час не проводиться. На екологiю використання основних фондiв суттєво не впливає. Iсторична вартiсть основних засобiв станом на 31 грудня 2014 року склала 8 624 тис. грн., знос 2 929 тис. грн., залишкова вартiсть – 5695 тис. грн.. Орендованих основних фондiв немає, в податкових заставах основнi засоби не перебували. Ступень зносу основних засобiв 45,50%, будiвель та споруд - 27,7%, машин та обладнання 8,5%, транспортних засобiв 23,00%, iнших основних засобiв 7,5%. Екологiчнi питання не тпозначаються на використання активiв пiдприємства. Планiв, щодо капiтального будiвництва та розширення основних засобiв емiтент не має.

Основна проблема, яка впливає на господарську дiяльнiсть пiдприємства, це неплатоспроможнiсть пiдприємств, пiдприємцiв, фiзичних осiб. Фiнансово-економiчнi - коливання валютних курсiв, зростання цiн на енергоносiї, газ, воду. Дiяльнiсть товариства зазнала значного впливу внаслiдок нестабiльної економiки в країнi i буде перебувати пiд цим впливом у найближчому майбутньому. Як результат, iснує невизначенiсть, яка може негативно вплинути на майбутнi операцiї Товариства.

За звiтний рiк Товариство не порушувало законодавство, тому штрафнi санкцiї (штрафи, пенi, неустойки) i компенсацiї за порушення законодавства до Товариства не примiнялись.

Фiнансування Товариства здiйснюється за рахунок власних коштiв отриманих вiд фiнансово-господарської дiяльностi ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПРИЛУЦЬКА ШВЕЙНА ФАБРИКА".

За звiтний перiод Товариство укладених, але ще не виконаних договорiв не має. Всi укладенi договори виконанi в повному обсязi.

Стратегiя подальшої дiяльностi Товариства спрямована на пiдвищення квалiфiкацiї працiвникiв для порращення та пiдвищення продуктивностi працi, збiльшення випуску товарної продукцiї, що виготовляється в результатi дiяльностi ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПРИЛУЦЬКА ШВЕЙНА ФАБРИКА".

За звiтний перiод емiтент не проводив дослiдження та розробок.

За звiтний перiод ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПРИЛУЦЬКА ШВЕЙНА ФАБРИКА" не виступало будь-якою iз сторiн в судових справах.

Економiчна оцiнка фiнансового стану Товариства на 01.01.2014 р. та на 31.12.2014 р. проводилась на пiдставi розрахункiв наступних показникiв:
1.Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi (К абс.л.) обчислюється як вiдношення грошових засобiв, їхнiх еквiвалентiв i поточних фiнансових iнвестицiй до поточних зобов'язань. Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi показує, яка частина боргiв Товариства може бути сплачена негайно. Орiєнтовне оптимальне значення показника (0,25-0,5):
К абс.л 01.01.2014 р. = -/2411= не розраховується
К абс.л 31.12.2014 р. = 110/2050=0,05
2. Загальний коефiцiєнт лiквiдностi характеризує достатнiсть обiгових коштiв без урахування матерiальних запасiв та затрат для погашення боргiв:
К заг.лiкв. 01.01.2014 р.= 1130/2411=0,5
К заг.лiкв. 31.12.2014 р.= 1456/2050=0,7
3. Коефiцiєнт фiнансової незалежностi (автономiї) характеризує вiдношення власних та прирiвняних до них коштiв до сукупних активiв Товариства:
К авт. 01.01.2014 р.=5284/8050=0,7
К авт. 31.12.2014 р.= 5527/7932=0,7
4. Коефiцiєнт покриття зобов’язань власним капiталом розраховується як вiдношення залучених коштiв до власних. Оптимальне значення показника: 0,5…1,0:
К покр. 01.01.2014 р. = 2766/5284 =0,5
К покр. 31.12.2014 р. = 2405/5527=0,4
5. Коефiцiєнт рентабельностi активiв розраховується як вiдношення чистого прибутку до середньорiчної вартостi активiв Товариства:
К рент. 31.12.2014 р. = 243/7991=0,03


XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів

Власні основні засоби (тис. грн.)

Орендовані основні засоби (тис. грн.)

Основні засоби, всього (тис. грн.)

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

1. Виробничого призначення:

6139

5695

0

0

6139

5695

будівлі та споруди

5883

5551

0

0

5883

5551

машини та обладнання

232

134

0

0

232

134

транспортні засоби

14

8

0

0

14

8

інші

10

2

0

0

10

2

2. Невиробничого призначення:

0

0

0

0

0

0

будівлі та споруди

0

0

0

0

0

0

машини та обладнання

0

0

0

0

0

0

транспортні засоби

0

0

0

0

0

0

інші

0

0

0

0

0

0

Усього

6139

5695

0

0

6139

5695

Опис

Iсторична вартiсть основних засобiв станом на 31 грудня 2014 року склала 8 624 тис. грн., знос 2 929 тис. грн., залишкова вартiсть – 5695 тис. грн.. Орендованих основних фондiв немає, в податкових заставах не перебували Ступень зносу основних засобiв 45,50%, будiвель та споруд - 27,7%, машин та обладнання 8,5%, транспортних засобiв 23,00%, iнших основних засобiв 7,5%.Ступень використання основних засобiв – вiдповiдно до виробничих потреб. Строки використання – вiд дати вводу та у вiдповiдностi до технiчних характеристик.Основнi засоби товариства не передавались в оперативну оренду.Обмежень в використаннi основних засобiв немає. Суттевих змiн у вартостi основних засобiв немає.Згiдно обраної облiкової полiтики установленi наступнi термiни використання основних засобiв : Будинки та споруди- 50 рокiв; машини та обладнання-20 рокiв;автотранпортнi засоби- 10 рокiв;вичiслiтельна технiка та засоби зв"язку- 4 роки;iншi-5 рокiв. Обмежень на використання майна Емiтент не має.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника

За звітний період

За попередній період

Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)

5527

5284

Статутний капітал (тис. грн.)

500

500

Скоригований статутний капітал (тис. грн)

500

500

Опис

Розрахунок вартостi чистих активiв вiдбувався вiдповiдно до методичних рекомендацiй ДКЦПФР (Рiшення № 485 вiд 17.11.2004 року) та Положення (стандарт) бухгалтерського облiку 2"Баланс",затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв України 31.03.99 N 87. Визначення вартостi чистих активiв проводилося за формулою: Чистi активи = Необоротнi активи + Оборотнi активи + Витрати майбутнiх перiодiв- Довгостроковi зобов'язання - Поточнi зобов'язання - Забезпечення наступних виплат i платежiв - Доходи майбутнiх перiодiв

Висновок

Розрахункова вартiсть чистих активiв(5527.000 тис.грн. ) бiльше скоригованого статутного капiталу(500.000 тис.грн. ).Це вiдповiдає вимогам статтi 155 п.3 Цивiльного кодексу України. Величина статутного капiталу вiдповiдає величинi статутного капiталу, розрахованому на кiнець року.

3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань

Дата виникнення

Непогашена частина боргу (тис. грн.)

Відсоток за користування коштами (відсоток річних)

Дата погашення

Кредити банку

X

0

X

X

у тому числі:

 

Зобов'язання за цінними паперами

X

0

X

X

у тому числі:

 

за облігаціями (за кожним випуском):

X

0

X

X

за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за векселями (всього)

X

0

X

X

за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом):

X

0

X

X

за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):

X

0

X

X

Податкові зобов'язання

X

206

X

X

Фінансова допомога на зворотній основі

X

0

X

X

Інші зобов'язання

X

2199

X

X

Усього зобов'язань

X

2405

X

X

Опис:

Зобов'язань за цiнними паперами, векселями, облiгацiями, похiдними цiнними паперами немає. Непогашеної частини боргу за фiнансовими iнвестицiями в корпоративнi права немає.Фактичнi данi про зобов'язання Товариства вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi вiрно вiдображенi у сумi 2405 тис. грн. У роздiлi II пасиву балансу iншi довгостроковi зобов’язання Товариства станом на 31.12.2014 року складають 355 тис. грн. у роздiлi III пасиву балансу поточнi зобов’язання та забезпечення станом на 31.12.2014 року розподiленi наступним чином: Поточна кредиторська заборгованiсть за:товари, роботи, послуги – 752 тис. грн.;розрахунками з бюджетом – 206 тис. грн..;розрахунками зi страхування – 136 тис. грн.;розрахунками з оплати працi – 36 тис. грн.;одержаними авансами – 67 тис. грн.розрахунками з учасниками – 36 тис. грн.. Iншi поточнi зобов’язання Товариства станом на 31.12.2014 року становлять 817 тис. грн.


XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду

Дата виникнення події

Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

Вид інформації

1

2

3

20.03.2014

25.03.2014

Відомості про проведення загальних зборів

29.04.2014

30.04.2014

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту).

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)

Приватне пiдприємство «АУДИТОРСЬКА КОМПАНIЯ «РЕЙТИНГ-АУДИТ»

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)

30687076

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора

45000, Волинська обл., м. Ковель, вул. Незалежностi, 101

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України

4129 26.03.2008

Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**

183 П 000183 06.12.2013 до 28.02.2018 року

Текст аудиторського висновку (звіту)

Аудиторська компанiя «РЕЙТИНГ- АУДИТ»

Свiдоцтво про внесення в реєстр суб’єктiв аудиторської дiяльностi № 4129 вiд 26.03.2008р.
45000, Волинська обл., м. Ковель, вул. Незалежностi 101,Учасникам та керiвним посадовим особам ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРИЛУЦЬКА ШВЕЙНА ФАБРИКА»,
НКЦПФР Учасникам та керiвним посадовим особам ТОВ "КУА "АТЛАНТА",
НКЦПФРАУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
(звiт незалежного аудитора)
Умовно-позитивний
м. Прилуки 20 квiтня 2015 року

щодо рiчної фiнансової звiтностi станом на 31.12.2014 р. вiдповiдно до МСФЗ
ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРИЛУЦЬКА ШВЕЙНА ФАБРИКА»,
код ЄДРПОУ 00310093,
що зареєстроване за адресою:
17500, Чернiгiвська обл., мiсто Прилуки, вулиця Київська, будинок 299

I. ЗВIТ ЩОДО ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI
Думка аудитора
Ми провели аудит фiнансової звiтностi ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРИЛУЦЬКА ШВЕЙНА ФАБРИКА» (надалi — Товариство) за рiк, що закiнчився 31 грудня 2014 року включно, яка складається iз звiту про фiнансовi результати, балансу, звiту про власний капiтал, звiту про рух грошових коштiв, примiток до рiчної фiнансової звiтностi за рiк, що закiнчився на вказану дату, а також iнформацiї про суттєвi аспекти облiкової полiтики та iншої пояснювальної iнформацiї.
Фiнансова звiтнiсть Товариства станом на кiнець дня 31.12.2014 р. складена вiдповiдно до вимог МСФЗ, що були розробленi Радою (Комiтетом) з Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку, та роз’яснень Комiтету з тлумачень мiжнародної фiнансової звiтностi, а також вiдповiдно роз’яснень Постiйного комiтету з тлумачень, що були затвердженi комiтетом з мiжнародного бухгалтерського облiку та дiяли на дату складання фiнансової звiтностi.

Облiкова полiтика
В 2014 роцi Товариство дотримувалось принципу незмiнностi облiкової полiтики, яка затверджена Наказом про облiкову полiтику. Фiнансова звiтнiсть Товариства за 2014 рiк своєчасно складена та подана до вiдповiдних державних органiв управлiння у повному обсязi. В цiлому методологiя та органiзацiя бухгалтерського облiку у Товариства вiдповiдає встановленим вимогам чинного законодавства, та прийнятої Товариством облiкової полiтики на 2014р. Порушень облiку не виявлено.
Концептуальною основою для пiдготовки зазначеної фiнансової звiтностi Товариства є МСФЗ, що були розробленi Радою (Комiтетом) з Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку, та роз’яснень Комiтету з тлумачень мiжнародної фiнансової звiтностi, а також вiдповiдно роз’яснень Постiйного комiтету з тлумачень, що були затвердженi комiтетом з мiжнародного бухгалтерського облiку та дiяли на дату складання фiнансової звiтностi.
Основнi вiдомостi про Товариство
Повна назва пiдприємства ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПРИЛУЦЬКА ШВЕЙНА ФАБРИКА»
Скорочена назва пiдприємства ПАТ «ПРИЛУЦЬКА ШВЕЙНА ФАБРИКА»
Органiзацiйно-правова форма пiдприємства АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
Ознака особи Юридична
Форма власностi Приватна
Код за ЄДРПОУ 00310093
Мiсцезнаходження: 17500, Чернiгiвська обл., мiсто Прилуки, вулиця Київська, будинок 299
Дата державної реєстрацiї 23.08.1994 року
Свiдоцтво про випуск акцiй № 22/24/1/03 вiд 12 травня 2011 року
Номер запису в ЄДР № 1 062 120 000 000239
Основнi види дiяльностi КВЕД: 14.13 Виробництво iншого верхнього одягу;
46.42 Оптова торгiвля одягом i взуттям;
47.19 Iншi види роздрiбної торгiвлi в неспецiалiзованих магазинах;
68.20 Надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна
Аудиторський висновок було пiдготовлено вiдповiдно до МСА 700 "Формулювання думки та надання звiту щодо фiнансової звiтностi", МСА 705 "Модифiкацiя думки у звiтi незалежного аудитора" та iнших стандартiв, що стосуються пiдготовки аудиторського висновку.
Масштаб перевiрки:
Дiйсна перевiрка, проводилася у вiдповiдностi з вимогами Закону України "Про державне регулювання ринку цiнних паперiв в Українi", Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок", Закону України "Про аудиторську дiяльнiсть", "Про господарськi товариства" та Мiжнародних стандартiв аудиту надання впевненостi та етики Мiжнародної федерацiї бухгалтерiв, прийнятих Аудиторською палатою України в якостi нацiональних, якi використовуються пiд час аудиторської перевiрки фiнансової звiтностi пiдприємства i перевiрок на вiдповiднiсть. Цi стандарти вимагають, щоб планування i проведення аудиту було спрямовано на одержання розумних доказiв вiдсутностi суттєвих перекручень i помилок у фiнансовiй звiтностi пiдприємств.
Аудитори керувалися законодавством України у сферi господарської дiяльностi та оподаткування, встановленим порядком ведення бухгалтерського облiку i складання фiнансової звiтностi, мiжнародними стандартами аудиту, використовував як загальнонауковi методичнi прийоми аудиторського контролю (моделювання, абстрагування та iн.) так i власнi методичнi прийоми (документальнi, розрахунково-методичнi узагальнення результатiв аудиту). Перевiрка складається вiдповiдно до вимог Мiжнародних стандартiв аудиту, надання впевненостi та етики, зокрема Мiжнародних стандартiв аудиту 700, 701, 705, 720. Перевiркою передбачалось та планувалось, в рамках обмежень, встановлених договором, щодо обсягу, строкiв перевiрки, та з урахуванням розмiру суттєвостi помилок з метою отримання достатньої iнформацiї про вiдсутнiсть або наявнiсть суттєвих помилок у перевiренiй фiнансовiй звiтностi та задля складання висновку про ступiнь достовiрностi фiнансової звiтностi та надання оцiнки реального фiнансового стану об’єкта перевiрки. Пiд час аудиту проведено дослiдження, шляхом тестування доказiв щодо обґрунтування сум чи iншої iнформацiї, розкритої у фiнансовiй звiтностi, а також оцiнку вiдповiдностi застосованих принципiв облiку та звiтностi в Українi, чинних протягом перiоду перевiрки.
Використовуючи загальнонауковi та специфiчнi методичнi прийоми, були перевiренi данi, за якими була складена перевiрена звiтнiсть. Пiд час перевiрки були дослiдженi бухгалтерськi принципи оцiнки матерiальних статей балансу, що застосованi на об’єктi перевiрки: оцiнка оборотних i необоротних активiв, методи амортизацiї основних засобiв, тощо.
Ми вважаємо, що отримали достатнi та вiдповiднi аудиторськi докази для висловлення нашої думки.
Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу за фiнансову звiтнiсть
Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання фiнансової звiтностi вiдповiдно до застосованої концептуальної основи фiнансової звiтностi - вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi, вiдповiдно до Закону України «Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi», та за такий внутрiшнiй контроль, який управлiнський персонал визначає потрiбним для того, щоб забезпечити складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки.

Вiдповiдальнiсть аудитора
Нашою вiдповiдальнiстю є висловлювання думки щодо цiєї фiнансової звiтностi на основi результатiв проведеного нами аудиту.
Ми провели аудиторську перевiрку вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту. Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання вiдповiдних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих викривлень. Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв щодо сум i розкриттiв у фiнансовiй звiтностi. Вибiр процедур залежить вiд судження аудитора, включаючи оцiнку ризикiв суттєвих викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилки. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядає заходи внутрiшнього контролю, що стосуються складання та достовiрного подання суб’єктом господарювання фiнансової звiтностi, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi використаної облiкових полiтик, прийнятнiсть облiкових оцiнок, виконаних управлiнським персоналом, та оцiнку загального подання фiнансової звiтностi.
При складаннi висновку ми дотримувалися вимог Законiв України «Про аудиторську дiяльнiсть», «Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi».
Пiдстава для висловлення умовно - позитивної думки
Складання аудиторського висновку щодо повного комплекту фiнансової звiтностi регламентується МСА №700 «Формулювання думки та надання звiту щодо фiнансової звiтностi» та МСА № 705 «Модифiкацiї думки у звiтi незалежного аудитора».
У зв'язку з наявнiстю пiдстав для висловлення модифiкованої думки даний аудиторський висновок складено вiдповiдно до МСА № 705 «Модифiкацiї думки у звiтi незалежного аудитора». Пiдстави для висловлення умовно-позитивної думки:
• Аудитор не приймав участi в спостереженнi за iнвентаризацiєю наявних активiв та зобов’язань, оскiльки був призначений пiсля дати її проведення. Однак, на пiдприємствi цю процедуру виконувала iнвентаризацiйна комiсiя, якiй висловлено довiру, згiдно МСА.
• Аудитором були виконанi процедури, якi обґрунтовують думку, що активи та зобов’язання наявнi.
На нашу думку, за винятком зазначених вище зауважень, фiнансова звiтнiсть надає достовiрну та справедливу iнформацiю про фiнансовий стан пiдприємства станом на 31.12.2014 року фiнансовi результати за рiк, що закiнчився на зазначену дату. Концептуальна основа фiнансової звiтностi, використана для пiдготовки фiнансових звiтiв визначається вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi. Внутрiшня облiкова полiтика пiдприємства, яка вiдображає принципи та методи бухгалтерського облiку та звiтностi, за якими складається фiнансова звiтнiсть, вiдповiдає вимогам вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.
В ходi перевiрки аудитори не отримали свiдчень щодо iснування загрози безперервностi дiяльностi Товариства.
Висновок в частинi формування фiнансової звiтностi носить умовно-позитивний характер, згiдно нормам аудиту (МСА № 705 “ Модифiкацiя думки у звiтi незалежного аудитора ”).
Всi цi зауваження та вiдхилення не є суттєвими i в цiлому не спотворюють фiнансовий стан пiдприємства.
Висловлення думки
На нашу думку, за винятком впливу питань, про якi йдеться у параграфi «Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки», перший повний пакет фiнансової звiтнiсть вiдображає достовiрно, в усiх суттєвих аспектах стан Товариства на 31 грудня 2014 року, його фiнансовi результати та рух грошових коштiв за рiк, що закiнчився на зазначену дату, вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.
Пояснювальний параграф
Аудитор не приймав участi в спостереженнi за iнвентаризацiєю наявних активiв та зобов’язань, оскiльки був призначений пiсля дати її проведення. Однак, на пiдприємствi цю процедуру виконувала iнвентаризацiйна комiсiя, якiй висловлено довiру, згiдно МСА. Аудитором були виконанi процедури, якi обґрунтовують думку, що активи та зобов’язання наявнi.
На нашу думку, за винятком зазначених вище зауважень, фiнансова звiтнiсть надає достовiрну та справедливу iнформацiю про фiнансовий стан пiдприємства станом на 31.12.2014 року фiнансовi результати за рiк, що закiнчився на зазначену дату. Концептуальна основа фiнансової звiтностi, використана для пiдготовки фiнансових звiтiв визначається вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi. Внутрiшня облiкова полiтика пiдприємства, яка вiдображає принципи та методи бухгалтерського облiку та звiтностi, за якими складається фiнансова звiтнiсть, вiдповiдає вимогам вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.
В ходi перевiрки аудитори не отримали свiдчень щодо iснування загрози безперервностi дiяльностi Товариства.
II. ЗВIТ ЩОДО ВИМОГ IНШИХ ЗАКОНОДАВЧИХ ТА НОРМАТИВНИХ АКТIВ
Розкриття iнформацiї про стан бухгалтерського облiку та фiнансової звiтностi
Фiнансова звiтнiсть Товариства станом на 31.12.2014 року в усiх суттєвих аспектах достовiрно та повно подає фiнансову iнформацiю про Товариство станом на 31.12.2014 р. згiдно з нормативними вимогами щодо органiзацiї бухгалтерського облiку та звiтностi в Українi.
Товариство для складання фiнансової звiтностi використовує Мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi. Аудиторською перевiркою було охоплено вказанi форми звiтностi, складенi станом на 31.12.2014 року.
На Товариствi фiнансова звiтнiсть складалась протягом 2014 року своєчасно та представлялась до вiдповiдних контролюючих органiв.
Концептуальною основою для пiдготовки зазначеної фiнансової звiтностi Товариства є Мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi.
Бухгалтерський облiк Товариства ведеться на паперових носiях, а також з використанням комп’ютерної технiки та програмного забезпечення 1С-бухгалтерiя.
В 2014 роцi Товариство дотримувалось принципу незмiнностi облiкової полiтики. Фiнансова звiтнiсть Товариства за 2014 рiк своєчасно складена та подана до вiдповiдних державних органiв управлiння у повному обсязi. В цiлому методологiя та органiзацiя бухгалтерського облiку у Товариствi вiдповiдає встановленим вимогам чинного законодавства, та прийнятої Товариством облiкової полiтики за 2014 р. Аудиторською перевiркою пiдтверджено, що бухгалтерський облiк на Товариствi протягом 2014 року вiвся у цiлому у вiдповiдностi до вимог Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" № 996-XIV вiд 16.07.99 року, вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi та Iнструкцiї "Про застосування плану рахункiв бухгалтерського облiку активiв, капiталу, зобов'язань та господарських операцiй пiдприємств та органiзацiй", затвердженої Наказом Мiнфiну України вiд 30.11.99 № 291 та iнших нормативних документiв з питань органiзацiї облiку. Порушень облiку не виявлено.
Розкриття iнформацiї щодо облiку та оцiнки активiв.
Товариство за перiод з 01.01.2014 року до 31.12.2014 року використовувались цiлком правильнi та обґрунтованi принципи здiйснення класифiкацiї активiв в бухгалтерському облiку. В цiлому оцiнка активiв вiдбувалась вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.
Аудиторська перевiрка була проведена з метою визнання наявностi вiдображених станом на 31.12.2014 року всiх видiв активiв - необоротних, оборотних та витрат майбутнiх перiодiв шляхом перевiрки даних iнвентаризацiї. Аналiз таких даних пiдтверджує достовiрнiсть всiх статей активу балансу та дає змогу визначити, що ця iнвентаризацiя проведена згiдно з Iнструкцiєю про iнвентаризацiю основних засобiв, нематерiальних активiв, товарно-матерiальних цiнностей, грошових коштiв, документiв.
Розкриття iнформацiї щодо облiку нематерiальних активiв, основних засобiв, iнших необоротних матерiальних активiв та їх зносу.
Нематерiальнi активи Товариства станом на 31.12.2014 року вiдсутнi.
Незавершенi капiтальнi iнвестицiї станом на 31.12.2014 року складають 781 тис. грн..
Первiсна вартiсть основних засобiв Товариства станом на 31.12.2014 року становить 8624 тис. грн., знос – 2929 тис. грн., залишкова вартiсть основних засобiв складає 5695 тис. грн.

Розкриття iнформацiї щодо правильностi ведення облiку, класифiкацiї та оцiнки запасiв, незавершеного виробництва та товарiв.
В залежностi вiд обраного методу оцiнки вибуття запасiв на пiдприємствi i буде формуватись собiвартiсть їх списання. Товариство в цiлому дотримувалось зазначених вимог нормативних документiв щодо вiдображення вартостi запасiв, їх надходження, та вибуття.
Станом на 31.12.2014 року запаси на Товариствi становлять 611 тис. грн.
Розкриття iнформацiї про ведення бухгалтерського облiку дебiторської заборгованостi
Аналiз даних дебiторської заборгованостi Товариства станом на 31.12.2014 року свiдчить, що iнвентаризацiя проведена згiдно з Iнструкцiєю "Про iнвентаризацiю основних засобiв, нематерiальних активiв, товарно-матерiальних цiнностей, грошових коштiв, документiв та розрахункiв", затвердженої наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 11.08.1994 № 69. Дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги, що вiдображена в рядку 1125 балансу становить 418 тис. грн., дебiторська заборгованiсть за виданими авансами, що вiдображена у рядку 1130 балансу вiдсутня, дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом, що вiдображена у рядку 1135 балансу становить 129 тис. грн., iнша поточна дебiторська заборгованiсть, яка вiдображена у рядку 1155 станом на 31.12.2014 року становить 159 тис. грн..
Грошовi кошти. Касовi та банкiвськi операцiї. Облiк розрахункiв.
Облiк касових та банкiвських операцiй Товариства, вiдповiдає чинному законодавству України. Порушень в облiку валютних цiнностей не виявлено. За перевiрений перiод облiк розрахункiв вiвся з дотриманням дiючих вимог. Залишки коштiв готiвки в касi та залишки на розрахунковому рахунку вiдповiдають даним аналiтичного облiку, даним касової книги, та даним банкiвських виписок.
Станом на 31.12.2014 року на Балансi Товариства сума грошових коштiв та їх еквiвалентiв в нацiональнiй валютi становить 110 тис. грн.
Станом на 31.12.2014 р. "Витрати майбутнiх перiодiв" становлять 1 тис. грн.

Розкриття iнформацiї про класифiкацiю та оцiнку витрат дiяльностi.
На Товариствi у 2014 роцi загальногосподарськi витрати та витрати на збут вiдносяться безпосередньо на результат дiяльностi.
Iншi оборотнi активи.
Iншi оборотнi активи Товариства станом на 31.12.2014 р. становлять 28 тис. грн..
Розкриття iнформацiї про вiдображення зобов'язань у фiнансовiй звiтностi
Бухгалтерський облiк та оцiнка зобов'язань здiйснюється вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi та Iнструкцiї про застосування плану рахункiв бухгалтерського облiку № 291. Реальнiсть розмiру всiх статей пасиву балансу в частинi зобов'язань станом на 31.12.2014 року, а саме – II роздiл «Довгостроковi зобов’язання i забезпечення» та III роздiл «Поточнi зобов'язання i забезпечення» пiдтверджуються актами звiрки з кредиторами та даними iнвентаризацiї, яка проведена згiдно з Iнструкцiєю про iнвентаризацiю основних засобiв, нематерiальних активiв, товарно-матерiальних цiнностей, грошових коштiв, документiв та розрахункiв. Фактичнi данi про зобов'язання Товариства вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi вiрно вiдображенi у сумi 2405 тис. грн. У роздiлi II пасиву балансу iншi довгостроковi зобов’язання Товариства станом на 31.12.2014 року складають 355 тис. грн. у роздiлi III пасиву балансу поточнi зобов’язання та забезпечення станом на 31.12.2014 року розподiленi наступним чином:
Поточна кредиторська заборгованiсть за:
• товари, роботи, послуги – 752 тис. грн.;
• розрахунками з бюджетом – 206 тис. грн..;
• розрахунками зi страхування – 136 тис. грн.;
• розрахунками з оплати працi – 36 тис. грн.;
• одержаними авансами – 67 тис. грн..
• розрахунками з учасниками – 36 тис. грн..
Iншi поточнi зобов’язання Товариства станом на 31.12.2014 року становлять 817 тис. грн.
Розкриття iнформацiї про статутний та власний капiтал
Аудиторами пiдтверджується дотримання вимог порядку формування Статутного капiталу; правильнiсть вiдображення в облiку внескiв до Статутного капiталу; порядок ведення аналiтичного облiку рахунку 40 „ Статутний капiтал ”.
Вiдповiдно до нової редакцiї Статуту Товариства, затвердженого Протоколом загальних зборiв акцiонерiв Товариства № 1/2011 вiд 19 квiтня 2011 року та зареєстрованого Виконавчим комiтетом Прилуцької мiської ради Чернiгiвської областi за № 10621050011000239 вiд 26.04.2011 року, статутний капiтал Товариства становить 500 000, 00 гривень (П’ятсот тисяч гривень 00 копiйок). Загальна кiлькiсть акцiй розмiщених Товариством становить 1 000 000 (Один мiльйон) штук номiнальною вартiстю 0,50 гривнi (п’ятдесят копiйок) кожна.

Станом на 31.12.2014 року статутний капiтал сформовано повнiстю, що становить 500 000, 00 (П’ятсот тисяч) гривень.
Величина статутного капiталу згiдно з установчими документами наступна:
Зареєстрований статутний капiтал – 500 000, 00грн.;
Сплачений статутний капiтал – 500 000, 00грн.;
Неоплачений капiтал - вiдсутнiй.
Власний капiтал Товариства станом на 31.12.2014 р. становить 5527 тис. грн. та складається з:
• зареєстрований (пайовий) капiтал – 500 тис. грн.;
• додатковий капiтал – 6683 тис. грн.;
• непокритий збиток – 1656 тис. грн.
Станом на 31.12.2014 р. статутний капiтал Товариства сформовано та сплачено повнiстю.
Станом на 01.01.2014 р. непокритий збиток Товариства становив 1899 тис. грн. За результатами дiяльностi в 2014 роцi Товариством отримано прибуток у розмiрi 243 тис. грн. Станом на 31.12.2014 р непокритий збиток Товариства становив 1656 тис. грн.
Статутний капiтал у сумi 500 тис. грн. на дату складання звiтностi вiдповiдає встановленому нормативу.
Формування резервного капiталу вiдбувається згiдно Статуту та рiшень засновникiв.
На нашу думку, iнформацiя про власний капiтал достовiрно та справедливо вiдображена у фiнансовiй звiтностi i вiдповiдає вимогам вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.
Структура власного капiталу Товариства:
Стаття Балансу Код рядка На початок звiтного року, тис грн. На кiнець звiтного року, тис грн.
Зареєстрований (пайовий) капiтал 1400 500 500
Капiтал у дооцiнках 1405 - -
Додатковий капiтал 1410 6683 6683
Резервний капiтал 1415 - -
Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток) 1420 (1899) (1656)
Неоплачений капiтал 1425 - -
Усього 1495 5284 5527

Розкриття iнформацiї про вiдповiднiсть вартостi чистих активiв
Балансова вартiсть чистих активiв Товариства (активи за вирахуванням зобов’язань) станом на 31.12.2014 року складають:
Необоротнi активи 6476 тис. грн.
Оборотнi активи 1456 тис. грн.
РАЗОМ активи 7932 тис. грн.
Довгостроковi зобов’язання 355 тис. грн.
Поточнi зобов’язання 2050 тис. грн.
РАЗОМ зобов’язання 2405 тис. грн.
Чистi активи:
РАЗОМ активи - РАЗОМ зобов’язання 5527 тис. грн.
Станом на 31.12.2014 р. вартiсть чистих активiв складає 5527 тис. грн. i визначена згiдно чинного законодавства.
Аналiз фiнансового стану
Для проведення аналiзу фiнансових показникiв Товариства використано фiнансову звiтнiсть у складi: баланс станом на 31 грудня 2014 року та звiт про фiнансовi результати за 2014 рiк.
Економiчна оцiнка фiнансового стану Товариства на 01.01.2014 р. та на 31.12.2014 р. проводилась на пiдставi розрахункiв наступних показникiв:
1.Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi (К абс.л.) обчислюється як вiдношення грошових засобiв, їхнiх еквiвалентiв i поточних фiнансових iнвестицiй до поточних зобов'язань. Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi показує, яка частина боргiв Товариства може бути сплачена негайно. Орiєнтовне оптимальне значення показника (0,25-0,5):
К абс.л 01.01.2014 р. = -/2411= не розраховується
К абс.л 31.12.2014 р. = 110/2050=0,05
2. Загальний коефiцiєнт лiквiдностi характеризує достатнiсть обiгових коштiв без урахування матерiальних запасiв та затрат для погашення боргiв:
К заг.лiкв. 01.01.2014 р.= 1130/2411=0,5
К заг.лiкв. 31.12.2014 р.= 1456/2050=0,7
3. Коефiцiєнт фiнансової незалежностi (автономiї) характеризує вiдношення власних та прирiвняних до них коштiв до сукупних активiв Товариства:
К авт. 01.01.2014 р.=5284/8050=0,7
К авт. 31.12.2014 р.= 5527/7932=0,7
4. Коефiцiєнт покриття зобов’язань власним капiталом розраховується як вiдношення залучених коштiв до власних. Оптимальне значення показника: 0,5…1,0:
К покр. 01.01.2014 р. = 2766/5284 =0,5
К покр. 31.12.2014 р. = 2405/5527=0,4
5. Коефiцiєнт рентабельностi активiв розраховується як вiдношення чистого прибутку до середньорiчної вартостi активiв Товариства:
К рент. 31.12.2014 р. = 243/7991=0,03
Основнi показники фiнансового стану Товариства станом на 01.01.2014 року та на 31.12.2014 року наведенi в таблицi.
Таблиця
ПОКАЗНИК Оптимальне значення ФАКТИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ
На 01.01.2014 р. На 31.12.2014 р.
1. Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi 0,25…0,5 - 0,05
2. Коефiцiєнт загальної лiквiдностi >1 0,5 0,7
3.Коефiцiєнт фiнансової незалежностi (автономiї) >0,5 0,7 0,7
4. Коефiцiєнт структури капiталу
5. Коефiцiєнт рентабельностi активiв Якнайбiльше - 0,03

Стан корпоративного управлiння
Метою виконання процедур щодо стану корпоративного управлiння вiдповiдно до Статуту Товариства було отримання доказiв, якi дозволяють сформувати судження щодо вiдповiдностi системи корпоративного управлiння у Товариствi вимогам чинного законодавства України та вимогам Статуту.
Кiлькiсний склад сформованих органiв управлiння Товариства вiдповiдає вимогам Статуту Товариства.
Система корпоративного управлiння у Товариствi в основному вiдповiдає вимогам законодавства.
За результатами перевiрки стану корпоративного управлiння можна зробити висновок, що система корпоративного управлiння створена, стан корпоративного управлiння Товариства вiдповiдає законодавству України.
Iнформацiя про пов’язаних осiб
Аудитором пiд час аудиту та за запитом до управлiнського персоналу не були виявленi вiдносини Товариства з пов’язаними особами (зокрема афiлiйованими особами), що виходять за межi нормальної дiяльностi.
Iнформацiя про наявнiсть подiй пiсля дати балансу, якi не знайшли вiдображення у фiнансовiй звiтностi, проте можуть мати суттєвий вплив на фiнансовий стан Товариства
На нашу думку, твердження управлiнського персоналу про те, що суттєвi подiї пiсля дати балансу, якi не знайшли вiдображення у фiнансовiй звiтностi, на дату аудиторського висновку (звiту незалежного аудитора) вiдсутнi – наведено достовiрно.
Внутрiшнiй аудит
Система внутрiшнього аудиту Товариства, що необхiдна для складання фiнансової звiтностi, забезпечує контроль щодо виявлення суттєвих викривлень унаслiдок шахрайства або помилок, побудована ефективно та вiдповiдає дiючому законодавству.

Оцiнка аудитором ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства
Основна вiдповiдальнiсть за запобiгання та виявлення шахрайства покладається на управлiнський персонал Товариства.
Iдентифiкацiя ризикiв викривлень у фiнансових звiтах Товариства в наслiдок шахрайства здiйснюється з метою планування вiдповiдних аудиторських процедур отримання доказiв щодо тверджень, якi мiстять фiнансовi звiти.
У вiдповiдностi до Концептуальної основи завдань з надання впевненостi аудитори отримали достатню впевненiсть, що фiнансовi звiти в цiлому не мiстять суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилок. При отриманнi достатньої впевненостi аудитори дiяли пiд час проведення аудиторської перевiрки у вiдповiдностi до принципу професiйного скептицизму, розглянув можливiсть уникнення управлiнським персоналом заходiв контролю та визнають той факт, що аудиторськi процедури, якi є ефективними для виявлення помилок, можуть бути неефективними в контекстi iдентифiкованого ризику суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства.
У вiдповiдностi з проведеними в процесi аудиту процедурами ми вважаємо, що проведений нами аудит дає обґрунтовану пiдставу для висловлення нашої думки щодо здатностi Товариства безперервно продовжувати дiяльнiсть та його платоспроможностi в наступних перiодах, згiдно з вимогами МСА 570 «Безперервнiсть».

Загальний висновок
Враховуючи вищенаведенi аудиторськi докази, керуючись Законом України „ Про аудиторську дiяльнiсть ”, Мiжнародними стандартами аудиту, надання впевненостi та етики Мiжнародної федерацiї бухгалтерiв, прийнятих Аудиторською палатою України в якостi нацiональних (зокрема МСА 701 та 720), та зважаючи на те, що виконанi необхiднi умови:
- аудитор отримав всю iнформацiю i пояснення,необхiднi для цiлей аудиту;
- надана iнформацiя достатня для вiдображення реального стану справ Товариства;
- є адекватнi i достовiрнi данi з усiх суттєвих питань;
- фiнансова документацiя пiдготовлена у вiдповiдностi з прийнятою на Товариствi облiковою полiтикою,котра в цiлому вiдповiдає вимогам законодавства України.
Ми вважаємо, що отримали достатнi та вiдповiднi аудиторськi докази для висловлення нашої думки.
Ми не спостерiгали за iнвентаризацiєю активiв та зобов’язань Товариства станом на 31.12.2014 року, однак за допомогою здiйснення iнших аудиторських процедур отримали можливiсть пiдтвердити суму активiв та зобов’язань, вiдображених в фiнансових звiтах Товариства протягом 2014 року, в межах рiвня суттєвостi, визначеного вiдповiдно до листа Мiнiстерства фiнансiв України вiд 29.07.2003 р. № 04230-04108.
На нашу думку, фiнансовi звiти справедливо та достовiрно вiдображають фiнансовий стан станом на 31 грудня 2014 року, а також фiнансовi результати за 2014 рiк, у вiдповiдностi до МСФЗ.
Iнформацiя про аудитора та договiр на проведення аудиту
• Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму
Повна назва пiдприємства Приватне пiдприємство «АУДИТОРСЬКА КОМПАНIЯ «РЕЙТИНГ-АУДИТ»
Скорочена назва пiдприємства ПП «АК «РЕЙТИНГ-АУДИТ»
Ознака особи Юридична
Код за ЄДРПОУ 30687076
Юридична адреса 45000, Волинська обл., м. Ковель, вул. Незалежностi, 101
Свiдоцтво про внесення в реєстр суб’єктiв аудиторської дiяльностi № 4129 вiд 26.03.08р., строк дiї з 26.03.2008 року до 28.02.2018 року видане Аудиторською Палатою України
Свiдоцтво про внесення до реєстру аудиторiв та аудиторських фiрм, якi можуть проводити аудиторськi перевiрки фiнансових установ, що здiйснюють дiяльнiсть на ринку цiнних паперiв Серiя П 000183 вiд 06.12.2013 року, строк дiї з 06.12.2013 року до 28.02.2018 року, видане Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку
Сертифiкат аудитора № 006583 вiд 02.07.2009р., строк дiї вiд 02.07.2009р. до 02.07.2019р.
Основнi вiдомостi про умови договору на проведення аудиту
Аудиторська перевiрка проведена вiдповiдно до договору № 09/04-1 вiд 09 квiтня 2015 року укладеного мiж Приватним пiдприємство «АУДИТОРСЬКА КОМПАНIЯ «РЕЙТИНГ – АУДИТ» та ПУБЛIЧНИМ АКЦIОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ПРИЛУЦЬКА ШВЕЙНА ФАБРИКА». Аудиторська перевiрка здiйснювалась аудитором Давиденко Т.М., сертифiкат аудитора № 006583 вiд 02.07.2009 р. строком дiї до 02.07.2019 р., свiдоцтво по внесення в реєстр суб’єктiв аудиторської дiяльностi № 4129 вiд 26.03.08 р., виданого Аудиторською палатою України, свiдоцтво про внесення до реєстру аудиторiв та аудиторських фiрм, якi можуть проводити аудиторськi перевiрки фiнансових установ, що здiйснюють дiяльнiсть на ринку цiнних паперiв серiя П 000183 вiд 06.12.2013 року.
Згiдно угоди № 09/04-1 вiд 09 квiтня 2015 здiйснено перевiрку достовiрностi фiнансової звiтностi за 2014 рiк, її вiдповiдностi даним аналiтичного та синтетичного облiку станом на 31 грудня 2014 року., та за перiод дiяльностi з 01.01.2014 р. по 31.12.2014 р., суб’єкта пiдприємництва в Українi –ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПРИЛУЦЬКА ШВЕЙНА ФАБРИКА», далi за текстом «Товариство».
До складу фiнансової звiтностi, що перевiрялися входила звiтнiсть станом на 31.12.2014 р., а саме: баланс (форма 1), звiт про фiнансовi результати (форма 2), звiт про рух грошових коштiв (форма 3), звiт про власний капiтал (форма 4), примiтки до рiчної фiнансової звiтностi (форма 5).
Перевiрцi пiдлягали документи товариства, пiдтверджуючi реєстрацiю пiдприємства як юридичної особи та документи якi пiдтверджують фiнансову звiтнiсть та фiнансовий стан товариства. Для цього використовувались:
- установчi документи Товариства;
- дозвiльнi документи;
- бухгалтерськi первиннi та зведенi документи;
- фiнансовi звiти;
- iншi необхiднi документи Товариства.
Пiдстави для проведення аудиту: Мiжнароднi стандарти аудиту 720 «Iнша iнформацiя в документах, що мiстять перевiренi фiнансовi звiти»; 700 «Висновок незалежного аудитора щодо повного пакету фiнансових звiтiв загального призначення»; 701 «Модифiкацiя висновку незалежного аудитора»; 705 «Модифiкацiя думки у звiтi незалежного аудитора».
Дата початку аудиту: 09 квiтня 2015, дата закiнчення 20 квiтня 2015 року, договiр про надання аудиторських послуг № 09/04-1 вiд 09 квiтня 2015.
Дата видачi висновку: 20 квiтня 2015 року.
Перевiрка проводилася у вiдповiдностi з вимогами Закону України „ Про аудиторську дiяльнiсть ” та Мiжнародних стандартiв аудиту, якi використовуються пiд час аудиторських перевiрок фiнансової звiтностi пiдприємств i перевiрок на вiдповiднiсть. Цi стандарти вимагають, щоб планування i проведення аудиту було спрямовано на одержання розумних доказiв вiдсутностi суттєвих перекручень i помилок у фiнансовiй звiтностi пiдприємств.
Аудитор керувався законодавством України у сферi господарської дiяльностi та оподаткування, встановленим порядком ведення бухгалтерського облiку i складання фiнансової звiтностi, мiжнародними нормативами аудиту, Мiжнародний стандарт аудиту, використовував як загальнонауковi методичнi прийоми аудиторського контролю (моделювання, абстрагування та iн.) так i власнi методичнi прийоми (документальнi, розрахунково-методичнi узагальнення результатiв аудиту). Перевiрка вiдбувалась вiдповiдно до Закону України «Про цiннi папери та фондовий ринок» вiд 23.02.2006р. № 3480-I, Закону України «Про державне регулювання ринку цiнних паперiв в Українi» вiд 30.10.1996.р. № 448/96 – ВР; ст. 20 Закону України «Про господарськi товариства»; ст. 36 Закону України «Про державну реєстрацiю юридичних осiб та фiзичних осiб-пiдприємцiв».Про що складено цей аудиторський висновок.
Приватне пiдприємство
«АУДИТОРСЬКА КОМПАНIЯ
«РЕЙТИНГ-АУДИТ»
Заступник Директора м.п. ____________ Т.М. Давиденко
Приватного пiдприємства
«АУДИТОРСЬКОЇ КОМПАНIЇ
«РЕЙТИНГ-АУДИТ»
(сертифiкат №006583)