Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

 

Директор

Довгань Павло Андрiйович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

25.04.2014

(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2013 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПРИЛУЦЬКА ШВЕЙНА ФАБРИКА»

2. Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

3. Код за ЄДРПОУ

00310093

4. Місцезнаходження

17500,Чернігівська обл, м. Прилуки, вул. Київська, 299

5. Міжміський код, телефон та факс

0(04637)31221 0(04637)31236

6. Електронна поштова адреса

Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

25.04.2014

(дата)

 

2. Річна інформація опублікована у

Бюлетень"Цiннi Папери України" №77(3874)

25.04.2014

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

 

3. Річна інформація розміщена на власній сторінці

shveja.biz

в мережі Інтернет

25.04.2014

 

(адреса сторінки)

(дата)


Зміст

1. Основні відомості про емітента:

X

2. інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря

5. Інформація про рейтингове агентство

6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

X

7. Інформація про посадових осіб емітента:

1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

X

8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

X

9. Інформація про загальні збори акціонерів

X

10. Інформація про дивіденди

11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

X

12. Відомості про цінні папери емітента:

1) інформація про випуски акцій емітента

X

2) інформація про облігації емітента

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

4) інформація про похідні цінні папери

5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду

13. Опис бізнесу

X

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:

1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

X

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

3) інформація про зобов'язання емітента

X

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

5) інформація про собівартість реалізованої продукції

15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів

16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду

X

17. Інформація про стан корпоративного управління

X

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій

19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року

20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

23. Основні відомості про ФОН

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

27. Правила ФОН

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

29. Текст аудиторського висновку (звіту)

X

30. Річна фінансова звітність

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)

X

32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

33. Примітки

До складу змiсту рiчної iнформацiї не включени наступнi форми:"Iнформацiя про одержанi лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi" - за звiтний перiод емiтент не отримував лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi. "Вiдомостi щодо учатi емiтена в створеннi юридичних осiб" - за звiтний перiод емiтент не брав участi у створеннi юридичних осiб."Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря" - в штатному розкладi емiтента не передбачено посаду корпоративного секретаря."Iнформацiя про рейтингове агентство" - за звiтний перiод емiтент не користувався послугами рейтингова агенства, так як Товариство не має стратегiчного значення для економiки чи безпеки держави i не має монопольного становища. „Iнформацiя про дивiденди”- за звiтний перiод дивiденди не нараховувались та не виплачувались акцiонерам."Iнформацiя про облiгацiї емiтента" - за звiтний перiод випускiв облiгацiй емiтента не реєструвалося. "Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом" - за звiтний перiод випускiв iнших цiнних паперiв емiтента не реєструвалося. "Iнформацiя про похiднi цiннi папери" - за звiтний перiод випускiв похiдних цiнних паперi не реєструвалося."Iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду" - за звiтний перiод викупу власних акцiй не вiдбувалося. "Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї", "Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї" - товариство не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi, дохiд (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї за звiтний перiод < 5 млн. грн.„Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв” – на протязi звiтного перiоду не зареєстровано випуску боргових цiнних паперiв. „Вiдомостi про аудиторський висновок” – не заповнюється публiчними акцiонерними товариствами вiдповiдно до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв рiшення вiд 03.12.2013р. № 2826 зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 24.12.2013р. за № 2180/24712. „Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй”, „Iнформацiя про склад, структуру i розмiр iпотечного покриття: iнформацiя про розмiр iпотечного покриття та його спiввiдношення з розмiром (сумою) зобов’язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям; iнформацiя щодо спiввiдношення розмiру iпотечного покриття за розмiром (сумою) зобов’язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям на кожну дату пiсля змiн iпотечних активiв у складi iпотечного покриття, якi вiдбулись протягом звiтного перiоду; iнформацiя про змiни iпотечних активiв у складi iпотечного покриття або включення нових iпотечних активiв до складу iпотечного покриття; вiдомостi про структуру iпотечного покриття iпотечних облiгацiй за видами iпотечних активiв та iнших активiв на кiнець звiтного перiоду; вiдомостi щодо пiдстав виникнення у емiтента iпотечних облiгацiй прав на iпотечнi активи якi складають iпотечне покриття станом на кiнець звiтного перiоду.” – за звiтний перiод акцiонерне товариство не зареєстровувало випуску iпотечних облiгацiй, тому не має зобов’язань за iпотечними облiгацiями. „Iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв вплати чергових платежiв за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi включено до складу iпотечного покриття.” – на кiнець звiтного року емiтент не має прострочених боржником строкiв вплати чергових платежiв за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi включено до складу iпотечного покриття. „Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв” – за звiтний перiод емiтент не реєстрував випуску iпотечних сертифiкатiв;” Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв” – реєстр iпотечних активiв не мав мiсця в звiтному роцi; „Основнi вiдомостi про ФОН”; „Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН”; ”Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН”; „Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН”; „Правила ФОН” – акцiонерне товариство не являється емiтентом сертифiкатiв ФОН."Звiт про стан об'єкта нерухомостi" - за звiтний перiод емiтент не випускав цiльових облiгацiй, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомостi. Державна частка в статутному капiталi товариства вiдсутня.
За звiтний перiод товарисво зазнало змiн посадових осiб , а саме: Згiдно наказу по пiдприємству № 22-К вiд 11.02.2013р. звiльнено: Головного бухгалтера: Цапко Ганна Миколаївна (паспорт НК 714475 виданий Прилуцьким МВ УМВС України в Чернiгiвськiй областi 29.10.1999р.). Не володiє часткою в статутному капiталi товариства. Посадова особа перебувала на посадi 1 рiк 3 мiсяця. Посадова особа емiтента непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Згiдно наказу по пiдприємству № 24-К вiд 12.02.2013р призначено: Головного бухгалтера: Мачульна Анна Миколаївна (паспорт НМ 431623 виданий Прилуцьким МВ УДМС України в Чернiгiвськiй областi вiд 22серпня 2012року).Не володiє часткою в статутному капiталi товариства. Попереднє мiсце роботи: бухгалтер ПАТ “Прилуцька швейна фабрика”. Посадову особу призначено на невизначений термiн. Посадова особа емiтента непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Згiдно рiшення наглядової ради товариства в зв’язку з переведенням на посаду головного iнженера (Протокол № 3 засiдання наглядової ради ПАТ „Прилуцька швейна фабрика”вiд 14.10.2013 р) звiльнено : Директора: Поповченко Iнну Євгенiвну (паспорт ЕМ 938067 виданий Ленiнським РВ УМВС України в Луганськiй областi 26.04.2001р). Не володiє часткою в статутному капiталi. Посадова особа перебувала на посадi 1 рiк.Посадова особа емiтента непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Згiдно рiшення наглядової ради товариства (Протокол № 3 засiдання наглядової ради ПАТ „Прилуцька швейна фабрика”вiд 14.10.2013 р) призначено : Директора: Довгань Павла Андрiйовича (паспорт НК 135511 виданий Прилуцьким МВ УМВС України в Чернiгiвськiй областi 20.09.1996р). Не володiє часткою в статутному капiталi. Посадова особа призначена на посаду строком на 3 роки. Попереднi посади: Прилуцька об’єднанна державна податкова iнспекцiя - держподатiнспектор, старший держподатiнспектор вiддiлу справлення податкiв з фiзичних осiб управлiння оподаткування фiзичних осiб; Прилуцький фiлiал АППБ „Аваль” – провiдний спецiалiст вiддiлу забезпечення роздрiбного бiзнесу; Чернiгiвське РУ ПриватБанку – менеджер по банкiвському обслуговуванню фiзичних осiб, старший економiст по банкiвським продуктам, ЗАТ „ОТП Банк” в м. Прилуки – регiональний представник; ФОП Фабриченко – ревiзор автотранспорту; Прилуцьке вiддiлення Чернiгiвської фiлiї АБ „Брокбнесбанк” – провiдний економiст, керуючий; Прилуцьке вiддiлення Київської фiлiї АТ „Брокбiзнесбанк”, Вiддiлення № 1 м Прилуки Чернiгiвського регiонального АТ „Брокбiзнесбанк” – керуючий. Посадова особа емiтента непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Згiдно наказу по пiдприємству №155-К вiд 01.11.13 року звiльнено: Головного бухгалтера: Мачульна Анна Миколаївна (паспорт: НМ 431623, виданий Прилуцьким МВ УДМС України в Чернiгiвькiй областi вiд 22 серпня 2012 року). Не володiє часткою в статутному капiталi товариства. Посадова особа перебувала на посадi 9 мiсяцiв. Посадова особа емiтента непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Згiдно наказу по пiдприємству №156-К вiд 01.11.13р. з 04.11.2013 року призначено: Головного бухгалтера: Iллiненко Анна Василiвна ( паспорт: НК 833993, виданий Прилуцьким МРВ УМВС України в Чернiгiвькiй областi вiд 19 вересня 2000року). Не володiє часткою в статутному капiталi товариства. Попереднє мiсце роботи: органiзатор дiловодства АТ Науково-виробниче об’єднання “Днепро”, спецiалiст-бухгалтер ТОВ “Iнструмент М-Групп”, спецiалiст-бухгалтер ТОВ “ТУЛС М ГРУПП”. Посадову особу призначено на не визначений термiн. Посадова особа емiтента непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.


III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПРИЛУЦЬКА ШВЕЙНА ФАБРИКА»

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)

А01 №114707

3. Дата проведення державної реєстрації

23.08.1994

4. Територія (область)

Чернігівська

5. Статутний капітал (грн)

500000

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі

0

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

0

8. Середня кількість працівників (осіб)

171

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

14.13 Виробництво iншого верхнього одягу

46.42 Оптова торгiвля одягом i взуттям

47.19 Iншi види роздрiбної торгiвлi в неспецiалiзованих магазинах

10. Органи управління підприємства

Iнформацiю про органи управлiння емiтента не заповнюють емiтенти - акцiонернi товариства

11. Банки, що обслуговують емітента:

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»

2) МФО банку

353586

3) поточний рахунок

26004051480017

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»

5) МФО банку

353586

6) поточний рахунок

26035051480031

IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника

Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника

Місцезнаходження

Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)

Регiональний вiддiл Фонду Державного майна по Чернiгiвський областi

0

14000 м. Чернiгiв проспект Миру, 43

0

Прізвище, ім"я, по батькові фізичної особи

Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт*

Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)

Усього

0

V. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада

Директор

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Довгань Павло Андрiйович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

НК 135511 22.09.1996 Прилуцьким МВ УМВС України в Чернiгiвськiй областi

4) рік народження**

1980

5) освіта**

Вища

6) стаж керівної роботи (років)**

5

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Попереднi посади: Прилуцька об’єднанна державна податкова iнспекцiя - держподатiнспектор, старший держподатiнспектор вiддiлу справлення податкiв з фiзичних осiб управлiння оподаткування фiзичних осiб; Прилуцький фiлiал АППБ „Аваль” – провiдний спецiалiст вiддiлу забезпечення роздрiбного бiзнесу; Чернiгiвське РУ ПриватБанку – менеджер по банкiвському обслуговуванню фiзичних осiб, старший економiст по банкiвським продуктам, ЗАТ „ОТП Банк” в м. Прилуки – регiональний представник; ФОП Фабриченко – ревiзор автотранспорту; Прилуцьке вiддiлення Чернiгiвської фiлiї АБ „Брокбнесбанк” – провiдний економiст, керуючий; Прилуцьке вiддiлення Київської фiлiї АТ „Брокбiзнесбанк”, Вiддiлення № 1 м Прилуки Чернiгiвського регiонального АТ „Брокбiзнесбанк” – керуючий.

8) дата обрання та термін, на який обрано

14.10.2013 3 роки

9) Опис

Повноваження згiдно сатуту пiдприємства. До компетенцiї Директора вiдноситься: Повноваження згiдно сатуту пiдприємства. До компетенцiї Директора вiдноситься: 1) Прийняття рiшення про вчинення правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить до 10 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi товариства; 2) Органiзацiя ведення бухгалтерського облiку та звiтностi Товариства; 3) Розроблення та затвердження штатного розкладу, посадових iнструкцiй та посадових окладiв (тарифних ставок (окладiв) працiвникiв) Товариства, визначання iншi умови оплати працi працiвникiв Товариства, подання на затвердження трудовому колективу правила внутрiшнього трудового розпорядку; 4) Призначення керiвникiв фiлiй та представництв Товариства, визначення умови оплати працi посадових осiб фiлiй та представництв Товариства; 5) Укладання та виконання колективного договору, призначення та вiдкликання осiб, якi беруть участь у колективних переговорах як представники директора; 6) Розпорядження коштами та майном Товариства на суму до 10 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi товариства. 7) Вiдкриття та закриття рахункiв у банкiвських установах; 8) Пiдписання (видача) довiреностей, пiдписання (укладання) будь-яких договорiв (контрактiв, угод, правочинiв) та пiдписання iнших документiв вiд iменi Товариства на суму до 10 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi товариства; 9) Найм та звiльнення працiвникiв Товариства, вжиття до них заходiв заохочення та накладання стягнення вiдповiдно до чинного законодавства України; 10) визначення органiзацiйної структури Товариства, прийняття рiшення про створення структурних пiдроздiлiв (виробничих, функцiональних, тощо) ; 11) здiйснення iнших функцiй та виконання iнших дiй, якi необхiднi для забезпечення нормальної роботи Товариства, згiдно з чинним законодавством та вирiшення всi питання дiяльностi Товариства, крiм тих, що вiднесенi до компетенцiї загальних зборiв Товариства. Посадова особа отримувала вiд Товариства винагороду у виглядi заробiтної плати у розмiрi вiдповiдно до штатного розпису i не надавала згоди на розголошення суми отриманої винагороди, за сумiсництвом не працює. Стаж керiвної роботи роботи 5 р.В звiтному перiодi вiдбулась змiна директора товариства. Посадова особа товариства непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Згiдно рiшення наглядової ради товариства в зв’язку з переведенням на посаду головного iнженера (Протокол № 3 засiдання наглядової ради ПАТ „Прилуцька швейна фабрика”вiд 14.10.2013 р) звiльнено : Директора: Поповченко Iнну Євгенiвну (паспорт ЕМ 938067 виданий Ленiнським РВ УМВС України в Луганськiй областi 26.04.2001р). Не володiє часткою в статутному капiталi. Посадова особа перебувала на посадi 1 рiк.Посадова особа емiтента непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Згiдно рiшення наглядової ради товариства (Протокол № 3 засiдання наглядової ради ПАТ „Прилуцька швейна фабрика”вiд 14.10.2013 р) призначено : Директора: Довгань Павла Андрiйовича(паспорт НК 135511 виданий Прилуцьким МВ УМВС України в Чернiгiвськiй областi 20.09.1996р). Не володiє часткою в статутному капiталi. Посадова особа призначена на посаду строком на 3 роки. Попереднi посади: Прилуцька об’єднанна державна податкова iнспекцiя - держподатiнспектор, старший держподатiнспектор вiддiлу справлення податкiв з фiзичних осiб управлiння оподаткування фiзичних осiб; Прилуцький фiлiал АППБ „Аваль” – провiдний спецiалiст вiддiлу забезпечення роздрiбного бiзнесу; Чернiгiвське РУ ПриватБанку – менеджер по банкiвському обслуговуванню фiзичних осiб, старший економiст по банкiвським продуктам, ЗАТ „ОТП Банк” в м. Прилуки – регiональний представник; ФОП Фабриченко – ревiзор автотранспорту; Прилуцьке вiддiлення Чернiгiвської фiлiї АБ „Брокбнесбанк” – провiдний економiст, керуючий; Прилуцьке вiддiлення Київської фiлiї АТ „Брокбiзнесбанк”, Вiддiлення № 1 м Прилуки Чернiгiвського регiонального АТ „Брокбiзнесбанк” – керуючий. Посадова особа емiтента непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Головний бухгалтер

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Iллiненко Анна Василiвна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

НК 833993 19.09.2000 Прилуцьким МРВ УМВС України в Чернiгiвькiй областi вiд

4) рік народження**

1984

5) освіта**

Вища

6) стаж керівної роботи (років)**

1

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

органiзатор дiловодства АТ Науково-виробниче об’єднання “Днепро”, спецiалiст-бухгалтер ТОВ “Iнструмент М-Групп”, спецiалiст-бухгалтер ТОВ “ТУЛС М ГРУПП”

8) дата обрання та термін, на який обрано

01.11.2013 невизначений

9) Опис

Забезпечує ведення бухгалтерського облiку з дотриманням єдиних методологiчних засад, установлених Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" з урахуванням особливостей дiяльностi пiдприємства i технологiй оброблення облiкових даних. Очолює роботу з пiдготовки та прийняття робочого плану рахункiв. Здiйснює контроль за дотриманням порядку оформлення первинних документiв. Вiдображення на рахунках бухгалтерського облiку всiх господарських операцiй. Забезпечує складання на основi даних бухгалтерського облiку фiнансової звiтностi пiдприємства та її подання в установленi строки користувача. Забезпечує складання статистичної звiтностi, подання її в установленому порядку до вiдповiдних органiв. За погодженням iз директором пiдприємства забезпечує перерахування податкiв та зборiв , соцiальних внескiв, проводить розрахунки з iншими кредиторами вiдповiдно до договорних зобов'язань. Здiйснює контроль за веденням касових операцiй. Забезпечує збереження оброблених документiв. Органiзовує проведення iнвентаризацiї. Має право: Представляти iнтереси пiдприємства у взаємовiдносинах з iншими органiзацiями та органами влади в межах своєї компитенцiї. Виносити на розгляд керiвника прпозицiї щодо полiпшення роботи пiдприємства . Брати участь у пiдготовцi наказiв, iнструкцiй, вказiвок, договорiв та iнших документiв пов'язаних з роботою пiдприємства. У межах своєї компетенцiї пiдписувати та вiзувати документи. Посадова особа отримувала вiд Товариства винагороду у виглядi заробiтної плати у розмiрi вiдповiдно до штатного розпису i не надавала згоди на розголошення суми отриманої винагороди, Стаж керiвної роботи 1 рiк. Особа призначена 01.11.2013р на посаду на невизначений термiн. Посадова особа товариства непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. В звiтному роцi вiдбулась змiна головного бухгалтера. Згiдно наказу по пiдприємству №156-К вiд 01.11.13р. з 04.11.2013 року призначено: Головного бухгалтера: Iллiненко Анна Василiвна ( паспорт: НК 833993, виданий Прилуцьким МРВ УМВС України в Чернiгiвькiй областi вiд 19 вересня 2000року). Не володiє часткою в статутному капiталi товариства. Попереднє мiсце роботи: органiзатор дiловодства АТ Науково-виробниче об’єднання “Днепро”, спецiалiст-бухгалтер ТОВ “Iнструмент М-Групп”, спецiалiст-бухгалтер ТОВ “ТУЛС М ГРУПП”. Посадову особу призначено на не визначений термiн. Посадова особа емiтента непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. За сумiсництвом не працює.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Голова Наглядової Ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Огаренко Ганна Олегiвна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

СН 798247 26.03.1998 Радянським РУ ГУ МВС в м. Києвi

4) рік народження**

1966

5) освіта**

Вища

6) стаж керівної роботи (років)**

20

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ТОВ "ОлТЕКС" Директор

8) дата обрання та термін, на який обрано

19.04.2011 3 роки

9) Опис

Повноваження вiдповiдно до положення про Наглядову Раду. Голова Наглядової ради Товариства органiзовує її роботу, скликає засiдання Наглядової ради та головує на них, здiйснює iншi повноваження, передбаченi законом та Статутом Товариства. До виключної компетенцiї Наглядової ради належить: - Обрання та припинення повноважень Директора Товариства; - Затвердження умов контракту, який укладатиметься з Директором, встановлення розмiру його винагороди; - Прийняття рiшення про вiдсторонення директора вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження директора; - Обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених законом; - Визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв; - Визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв, та дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах вiдповiдно до Статуту Товариства; - Вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб; - Вирiшення питань, передбачених роздiлом ХVI Закону України "Про акцiонернi товариства", у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства; - Прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв у випадках, передбачених законом; - Прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; - У випадках, передбачених законом, прийняття рiшення про вчинення або вiдмову вiд вчинення Товариством правочину, щодо якого є заiнтересованiсть; - Затвердження порядку використання коштiв Резервного фонду Товариства в межах, дозволених законом та цим Статутом; - Визначення поточних напрямiв дiяльностi Товариства, затвердження рiчних планiв розвитку Товариства; - Надання згоди на вчинення (укладення) вiд iменi Товариства правочинiв (у т.ч. договорiв, угод, попереднiх договорiв): - щодо купiвлi (придбання), продажу (вiдчуження), мiни, дарування Товариством нерухомого майна, земельних дiлянок, акцiй, частки в статутному капiталi, паїв, корпоративних прав, цiна (вартiсть) яких за вiдповiдним правочином становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi акцiонерного товариства; - Визначення складу та обсягу вiдомостей, що становлять комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть Товариства, а також вжиття заходiв щодо забезпечення їх нерозголошення; - Здiйснення контролю за дiяльнiстю Директора Товариства з метою забезпечення вiдповiдностi господарської дiяльностi Товариства чинному законодавству України, цьому Статуту Товариства, здiйснення контролю за дотриманням в Товариствi норм чинного законодавства України; - Розгляд висновкiв та матерiалiв службових перевiрок i внутрiшнiх розслiдувань, що проводяться Ревiзором, аудитором Товариства, державними контролюючими органами, внутрiшнiми пiдроздiлами Товариства; - Вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї наглядової ради згiдно iз статутом, в тому числi прийняття рiшення про переведення випуску акцiй документарної форми iснування у бездокументарну форму iснування. Посадова особа не отримувала винагороди вiд товариства нi в грошовому нi в натуральному виразi. Попереднi посади ТОВ "ОлТЕКС" Директор. Iнших посад не обiймає. В звiтному перiодi змiн в персональному складi щодо даної посадової особи не було.Загальний стаж роботи 24 р. Стаж керiвної роботи 20 рокiв. Посадова особа емiтента непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. За звiтний перiод змiни посадової особи не було. Призначено на посаду 19.04.2011 року на термiн 3 роки. На даний час працює- ТОВ «ОлТЕКС» - директор , м. Київ Вул. Олександрiвська ,45.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член Наглядової Ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Асланян Армен Альбертович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

СН 814893 22.05.1998 Залiзничим РУ ГУ МВС в м. Києвi

4) рік народження**

1969

5) освіта**

Вища

6) стаж керівної роботи (років)**

20

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Компанiя ХЕЛЛЕНА (ОВЕРСIЗ) ХОЛДIНГЗ ЛIМIТЕД Директор

8) дата обрання та термін, на який обрано

19.04.2011 3 роки

9) Опис

Повноваження вiдповiдно до положення про Наглядову Раду. До виключної компетенцiї Наглядової ради належить: - Обрання та припинення повноважень Директора Товариства; - Затвердження умов контракту, який укладатиметься з Директором, встановлення розмiру його винагороди; - Прийняття рiшення про вiдсторонення директора вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження директора; - Обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених законом; - Визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв; - Визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв, та дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах вiдповiдно до Статуту Товариства; - Вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб; - Вирiшення питань, передбачених роздiлом ХVI Закону України "Про акцiонернi товариства", у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства; - Прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв у випадках, передбачених законом; - Прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; - У випадках, передбачених законом, прийняття рiшення про вчинення або вiдмову вiд вчинення Товариством правочину, щодо якого є заiнтересованiсть; - Затвердження порядку використання коштiв Резервного фонду Товариства в межах, дозволених законом та цим Статутом; - Визначення поточних напрямiв дiяльностi Товариства, затвердження рiчних планiв розвитку Товариства; - Надання згоди на вчинення (укладення) вiд iменi Товариства правочинiв (у т.ч. договорiв, угод, попереднiх договорiв): - щодо купiвлi (придбання), продажу (вiдчуження), мiни, дарування Товариством нерухомого майна, земельних дiлянок, акцiй, частки в статутному капiталi, паїв, корпоративних прав, цiна (вартiсть) яких за вiдповiдним правочином становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi акцiонерного товариства; - Визначення складу та обсягу вiдомостей, що становлять комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть Товариства, а також вжиття заходiв щодо забезпечення їх нерозголошення; - Здiйснення контролю за дiяльнiстю Директора Товариства з метою забезпечення вiдповiдностi господарської дiяльностi Товариства чинному законодавству України, цьому Статуту Товариства, здiйснення контролю за дотриманням в Товариствi норм чинного законодавства України; - Розгляд висновкiв та матерiалiв службових перевiрок i внутрiшнiх розслiдувань, що проводяться Ревiзором, аудитором Товариства, державними контролюючими органами, внутрiшнiми пiдроздiлами Товариства; - Вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї наглядової ради згiдно iз статутом, в тому числi прийняття рiшення про переведення випуску акцiй документарної форми iснування у бездокументарну форму iснування. Посадова особа не отримувала винагороди вiд товариства нi в грошовому нi в натуральному виразi. В звiтному перiодi змiн в персональному складi щодо даної посадової особи не було. Попереднi посади Компанiя ХЕЛЛЕНА (ОВЕРСIЗ) ХОЛДIНГЗ ЛIМIТЕД Директор. Стаж керiвної роботи 20 рокiв.Загальний стаж роботи 24 р. Обрано загальними зборами вiд 19.04.2011року на термiн 3 роки. Iнших посад не обiймає.Посадова особа емiтента непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. На даний час працюэ ХЕЛЛЕНА (ОВЕРСIЗ) ХОЛДIНГЗ ЛIМIТЕД - директор
Кiпр Нiкосiя вул. Елефтерiас Сквер, Мiчi Бiлдiнг, б.1 (корп. оф. 4).

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член Наглядової Ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Логвiненко Надiя Iванiвна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

НК 951053 07.11.2001 Прилуцьким МВ УМВС

4) рік народження**

1957

5) освіта**

Середня спецiальна

6) стаж керівної роботи (років)**

3

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ПАТ "Прилуцька швейна фабрика" бухгалтер

8) дата обрання та термін, на який обрано

19.04.2011 3 роки

9) Опис

Повноваження вiдповiдно до положення про Наглядову Раду. До виключної компетенцiї Наглядової ради належить: - Обрання та припинення повноважень Директора Товариства; - Затвердження умов контракту, який укладатиметься з Директором, встановлення розмiру його винагороди; - Прийняття рiшення про вiдсторонення директора вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження директора; - Обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених законом; - Визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв; - Визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв, та дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах вiдповiдно до Статуту Товариства; - Вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб; - Вирiшення питань, передбачених роздiлом ХVI Закону України "Про акцiонернi товариства", у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства; - Прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв у випадках, передбачених законом; - Прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; - У випадках, передбачених законом, прийняття рiшення про вчинення або вiдмову вiд вчинення Товариством правочину, щодо якого є заiнтересованiсть; - Затвердження порядку використання коштiв Резервного фонду Товариства в межах, дозволених законом та цим Статутом; - Визначення поточних напрямiв дiяльностi Товариства, затвердження рiчних планiв розвитку Товариства; - Надання згоди на вчинення (укладення) вiд iменi Товариства правочинiв (у т.ч. договорiв, угод, попереднiх договорiв): - щодо купiвлi (придбання), продажу (вiдчуження), мiни, дарування Товариством нерухомого майна, земельних дiлянок, акцiй, частки в статутному капiталi, паїв, корпоративних прав, цiна (вартiсть) яких за вiдповiдним правочином становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi акцiонерного товариства; - Визначення складу та обсягу вiдомостей, що становлять комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть Товариства, а також вжиття заходiв щодо забезпечення їх нерозголошення; - Здiйснення контролю за дiяльнiстю Директора Товариства з метою забезпечення вiдповiдностi господарської дiяльностi Товариства чинному законодавству України, цьому Статуту Товариства, здiйснення контролю за дотриманням в Товариствi норм чинного законодавства України; - Розгляд висновкiв та матерiалiв службових перевiрок i внутрiшнiх розслiдувань, що проводяться Ревiзором, аудитором Товариства, державними контролюючими органами, внутрiшнiми пiдроздiлами Товариства; - Вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї наглядової ради згiдно iз статутом, в тому числi прийняття рiшення про переведення випуску акцiй документарної форми iснування у бездокументарну форму iснування. Посадова особа не отримувала винагороди вiд товариства нi в грошовому нi в натуральному виразi.Попередня посада ПАТ "Прилуцька швейна фабрика" бухгалтер, де й працюэ на даний час. Стаж керiвної роботи 3 роки. Посадову особу обрано на загальних зборах акцiонерiв 19.04.2011 р. на термiн 3 роки. Загальний стаж роботи 33 р. Iнших посад не обiймає. Посадова особа емiтента непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. За звiтний перiод змiни посадової особи не було.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Голова ревiзiйної комiсiї

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Марченко Людмила Миколаївна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

НК 092062 18.07.1996 Прилуцьким МВ УМВС

4) рік народження**

1964

5) освіта**

Професiйна технiчна

6) стаж керівної роботи (років)**

3

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ПАТ "Прилуцька швейна фабрика"розкрiйник

8) дата обрання та термін, на який обрано

19.04.2011 3 роки

9) Опис

Повноваження вiдповiдно до положення про Ревiзiйну Комiсiю. Ревiзiйна комiсiя зобов'язана: - проводити плановi та позаплановi перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства; - своєчасно складати висновки за пiдсумками перевiрок та надавати їх Загальним зборам, наглядовiй радi, директору, та/або iнiцiатору проведення перевiрки; - доповiдати Загальним зборам про результати проведених перевiрок та виявленi недолiки i порушення; - негайно iнформувати наглядову раду, Директора про факти шахрайства та зловживань, якi виявленi пiд час перевiрок; - здiйснювати контроль за усуненням виявлених пiд час перевiрок недолiкiв i порушень та виконанням пропозицiй Ревiзiйної комiсiї по їх усуненню; - вимагати скликання позачергових Загальних зборiв у разi виникнення загрози суттєвим iнтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами; - надавати Директору, Загальним зборам, наглядовiй радi повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства у виглядi звiтiв Ревiзiйної комiсiї. Посадова особа не отримувала винагороди вiд товариства нi в грошовому нi в натуральному виразi. Попердня посада ПАТ "Прилуцька швейна фабрика" розкрiйник. Стаж керiвної роботи 3 роки. Загальний стаж роботи - 26 р. Особа обрана на посаду 19.04.2011року на термiн 3 роки. Посадова особа емiтента непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Iнших посад не обiймає. Змiни посадової особи в звiтному перiодi не було.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член ревiзiйної комiсiї

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Мовчан Iрина Анатолiївна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

НК 332841 26.11.1997 Прилуцьким МВ УМВС

4) рік народження**

1974

5) освіта**

Середня спецiальна

6) стаж керівної роботи (років)**

3

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ПАТ "Прилуцька швейна фабрика" майстер

8) дата обрання та термін, на який обрано

19.04.2011 3 роки

9) Опис

Повноваження вiдповiдно до положення про Ревiзiйну Комiсiю. Ревiзiйна комiсiя зобов'язана: - проводити плановi та позаплановi перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства; - своєчасно складати висновки за пiдсумками перевiрок та надавати їх Загальним зборам, наглядовiй радi, директору, та/або iнiцiатору проведення перевiрки; - доповiдати Загальним зборам про результати проведених перевiрок та виявленi недолiки i порушення; - негайно iнформувати наглядову раду, Директора про факти шахрайства та зловживань, якi виявленi пiд час перевiрок; - здiйснювати контроль за усуненням виявлених пiд час перевiрок недолiкiв i порушень та виконанням пропозицiй Ревiзiйної комiсiї по їх усуненню; - вимагати скликання позачергових Загальних зборiв у разi виникнення загрози суттєвим iнтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами; - надавати Директору, Загальним зборам, наглядовiй радi повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства у виглядi звiтiв Ревiзiйної комiсiї. Посадова особа не отримувала винагороди вiд товариства нi в грошовому нi в натуральному виразi. Стаж керiвної роботи 3 роки. Загальний стаж роботи 16 рокiв.Посадову особу обрано на загальних зборах акцiонерiв 19.04.2011 р. на термiн 3 роки. Працює на ПАТ "Прилуцька швейна фабрика"майстер розкрiйної дiльницi, де й працює на даний час. Посадова особа емiтента непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. За звiтний перiод змiни посадової особи не було.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член ревiзiйної комiсiї

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Дядичкiна Жанна Володимирiвна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

НК 352700 22.08.1997 Прилуцьким МВ УМВС України в Чернiгiвський областi

4) рік народження**

1969

5) освіта**

д/в

6) стаж керівної роботи (років)**

3

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Емiтент не володiє iнформацiєю про найменування пiдприємства та попередню посаду яку займала посадова особа.

8) дата обрання та термін, на який обрано

19.04.2011 3 роки

9) Опис

Повноваження вiдповiдно до положення про Ревiзiйну Комiсiю. Ревiзiйна комiсiя зобов'язана: - проводити плановi та позаплановi перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства; - своєчасно складати висновки за пiдсумками перевiрок та надавати їх Загальним зборам, наглядовiй радi, директору, та/або iнiцiатору проведення перевiрки; - доповiдати Загальним зборам про результати проведених перевiрок та виявленi недолiки i порушення; - негайно iнформувати наглядову раду, Директора про факти шахрайства та зловживань, якi виявленi пiд час перевiрок; - здiйснювати контроль за усуненням виявлених пiд час перевiрок недолiкiв i порушень та виконанням пропозицiй Ревiзiйної комiсiї по їх усуненню; - вимагати скликання позачергових Загальних зборiв у разi виникнення загрози суттєвим iнтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами; - надавати Директору, Загальним зборам, наглядовiй радi повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства у виглядi звiтiв Ревiзiйної комiсiї. Посадова особа не отримувала винагороди вiд товариства нi в грошовому нi в натуральному виразi. Стаж керiвної роботи 3 роки. Загальний стаж роботи 21 р.Посадову особу обрано на загальних зборах акцiйонерiв 19.04.2011 р. на термiн 3 роки. Посадова особа емiтента непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.Емiтент не володiє iнформацiєю про найменування пiдприємства та попередню посаду яку займала посадова особа. Посадова особа за звiтний перiод не змiнювалась.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.


2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

Дата внесення до реєстру

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Директор

Довгань Павло Андрiйович

НК 135511 20.09.1996 Прилуцьким МВ УМВС України в Чернiгiвськiй областi

 

0

0

0

0

0

0

Головний бухгалтер

Iллiненко Анна Василiвна

НК 833993 19.09.2000 Прилуцьким МРВ УМВС України в Чернiгiвькiй областi

 

0

0

0

0

0

0

Голова Наглядової Ради

Огаренко Ганна Олегiвна

СН 798247 26.03.1998 Радянським РУ ГУ МВС в м. Києвi

 

0

0

0

0

0

0

Член Наглядової Ради

Асланян Армен Альбертович

СН 814893 22.05.1998 Залiзничим РУ ГУ МВС в м. Києвi

 

0

0

0

0

0

0

Член Наглядової Ради

Логвiненко Надiя Iванiвна

НК 951053 07.11.2001 Прилуцьким МВ УМВС

30.05.2006

4

0.0004

4

0

0

0

Голова ревiзiйної комiсiї

Марченко Людмила Миколаївна

НК 092062 18.07.1996 Прилуцьким МВ УМВС

30.05.2006

4

0.0004

4

0

0

0

Член ревiзiйної комiсiї

Мовчан Iрина Анатолiївна

НК 332841 26.11.1997 Прилуцьким МВ УМВС

30.05.2006

34

0.0034

34

0

0

0

Член ревiзiйної комiсiї

Дядичкiна Жанна Володимирiвна

НК 352700 22.08.1997 Прилуцьким МВ УМВС України в Черкаськiй областi

30.05.2006

34

0.0034

34

0

0

0

Усього

76

0.0076

76

0

0

0

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.


VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

Місцезнаходження

Дата внесення до реєстру

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

ХЕЛЛЕНА (ОВЕРСIЗ) ХОЛДIНГЗ ЛIМIТЕД

120905910

0 КIПР  . Кiпр_Кiпр Нiкосiя Елефтерiас Сквер, Мiчi Бiлдiнг

30.05.2006

978412

97.8412

978412

0

0

0

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи*

Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт**

Дата внесення до реєстру

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

Усього

978412

97.8412

978412

0

0

0

* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.
** Не обов'язково для заповнення.


VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів*

чергові

позачергові

X

 

Дата проведення

26.04.2013

Кворум зборів**

97.854

Опис

Порядок денний та результати розгляду питань. 1. Обрання членiв лiчильної комiсiї, голови та секретаря зборiв. Затвердження регламенту зборiв. Прийняте РIШЕННЯ: «Обрати лiчильну комiсiю у складi: Шкурат О. В.-голова лiчильної комiсiї; Мовчан I. А. -член лiчильної комiсiї. Головою зборiв: Поповченко I. Є.; Секретарем зборiв: Логвиненко Н. I.. Регламент зборiв: Доповiдь-10 хв., Обговорення-5 хв., Виступ-3 хв.» 2. Звiт Директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2012 рiк та визначення основних напрямкiв дiяльностi на 2013 рiк. Прийняте РIШЕННЯ: «Звiт Директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2012 рiк та визначенi основнi напрямки дiяльностi на 2013 рiк затвердити.» 3. Звiт Наглядової ради про роботу за 2012 рiк. Прийняте РIШЕННЯ: «Звiт Наглядової Ради про роботу за 2012 рiк затвердити.» 4. Звiт Ревiзiйної комiсiї товариства. за наслiдками розгляду звiту Ревiзiйної комiсiї, затвердження рiчного звiту та балансу Товариства станом на 31.12.2012 р. Прийняте РIШЕННЯ: «Звiт Ревiзiйної комiсiї, рiчний звiт за 2012 р. та баланс ПАТ «Прилуцька швейна фабрика» станом на 31.12.2012. року затвердити.» 5. Порядок розподiлу прибутку (покриття збиткiв) Товариства за 2012 рiк. Прийняте РIШЕННЯ: «У зв’язку з вiдсутнiстю прибутку дивiденди не виплачувати, а покриття збиткiв Товариства здiйснити в порядку, передбаченому Товариством та чинним законодавством України.». Порядок денний затверджено Наглядовою радою Товариства. Коригувань, змiн та доповнень до порядку денного не було. Позачерговi загальнi збори акцiонерiв не скликались.


IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Аудиторська фiрма "Альфа-Омега"

Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Код за ЄДРПОУ

21546341

Місцезнаходження

04050 м. Київ д/н м. Київ вул. Глибочицька,53 кiм. 308

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

№65

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Аудиторська палата України

Дата видачі ліцензії або іншого документа

23.02.2001

Міжміський код та телефон

0(044) 417-4003

Факс

д/н

Вид діяльності

Надання аудиторських послуг

Опис

Аудиторська перевiрка фiнансової звiтностi товариства станом на 31.12.2011 р здiйснювалась на рiдставi договору № 02/03 вiд 02.03.2011 р., станом на 31.12.2012 р - на пiдставi договору № 01/04 вiд 1 квiтня 2013 року

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України"

Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

30370711

Місцезнаходження

01001 м. Київ Шевченкiвський р-н мiсто Київ вул. Б.Грiнченка, буд. 3

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

АВ № 581322

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа

25.05.2011

Міжміський код та телефон

(044) 279-65-40

Факс

(044) 279-13-22

Вид діяльності

Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - депозитарна дiяльнiсть Депозитарна дiяльнiсть депозитарiю цiнних паперiв

Опис

Депозитарiй надає послуги емiтенту на пiдставi договору на обслуговування емiсiї цiнних паперiв.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК ПРИВАТБАНК

Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

14360570

Місцезнаходження

49094 Дніпропетровська - м. Днiпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, буд. 50

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

АЕ № 185016

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа

17.10.2012

Міжміський код та телефон

(056) 716-16-84

Факс

(056) 716-10-49

Вид діяльності

Депозитарна дiяльнiсть, а саме депозитарна дiяльнiсть зберiгача цiнних паперiв

Опис

Зберiгач надає Депонентам послуги щодо вiдкриття та ведення рахункiв у цiнних паперах, зарахування на них iменних цiнних паперiв Публичного акцiонерного товариства "Прилуцька швейна фабрика", внесення змiн до реквiзитiв власника цiнних паперiв до укладення договору з власником на умовах вiдповiдно до дiючого Положення про депозитарну дiяльнiсть, затвердженого Рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 17 жовтня 2006 року № 999, Положення про порядок переведення випуску iменних акцiй документарної форми iснування у бездокументарну форму iснування, затвердженого Рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 30 червня 2000 року № 98, зi змiнами та доповненнями, внесеними Рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 29 серпня 2008 року № 955), Регламенту здiйснення професiйної депозитарної дiяльностi зберiгача цiнних паперiв, чинного законодавства України та договору ЕЧ - 14/ 10 вiд 29.06.2010.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

Аудиторська фiрма у формi товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Гарант Iнформ Сервiс"

Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Код за ЄДРПОУ

14343382

Місцезнаходження

04073 м. Київ м. Київ вул. Куренiвська, 2-Б, офiс №27

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

0215

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Аудиторська палата України

Дата видачі ліцензії або іншого документа

26.01.2001

Міжміський код та телефон

0(044) 451-59-13

Факс

0(044) 468-32-23

Вид діяльності

Надання аудиторських послуг

Опис

Аудиторська перевiрка фiнансової звiтностi товариства станом на 31.12.2013, здiйснювалась на пiдставi договору № 02-24 вiд 24 лютого 2014 року.


X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Найменування органу, що зареєстрував випуск

Міжнародний ідентифікаційний номер

Тип цінного паперу

Форма існування та форма випуску

Номінальна вартість акцій (грн)

Кількість акцій (штук)

Загальна номінальна вартість (грн)

Частка у статутному капіталі (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

12.12.2003

22/24/1/03

Чернiгiвське територiальне управлiння Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку

UA4000070205

Акція проста бездокументарна іменна

Бездокументарні іменні

0.5

1000000

500000

100

Опис

Торгiвля акцiями емiтента на бiржових та органiзацiйно-оформлених позабiржових ринках цiнних паперiв не здiйснювалась. Фактiв лiстингу, делiстингу в звiтному роцi не було. Обiг цiнних паперiв емiтента здiйснюється на позабiржовому ринку України.Товариство розглядає питання щодо коньюктури ринку бiржових пропозицiй. Додаткова емiсiя цiнних паперiв в звiтному роцi не проводилась.

 


XI. Опис бізнесу

В зв`язку зi змiною форми власностi Прилуцька швейна фабрика 23 серпня 1994 року була переiменована на закрите акцiонерне товариство Прилуцька швейна фабрика. З 26 квiтня 2011 року є публiчним акцiонерним товариством. ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПРИЛУЦЬКА ШВЕЙНА ФАБРИКА" (iдентифiкацiйний код 00310093) є новим найменуванням i правонаступником усiх прав та обов'язкiв ЗАКРИТОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПРИЛУЦЬКА ШВЕЙНА ФАБРИКА" (iдентифiкацiйний код 00310093) вiдповiдно до вимог Закону України "Про акцiонернi товариства"

Органiзацiйна структура емiтента згiдно положення про виробництво. Дочiрних пiдприємств, фiлiй у товариства немає.

Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу за 2013 рiк становить 171 осiб. Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв _-_ та осiб, якi працювали за сумiсництвом у 2013 роцi становить _-_ осiб. Працiвникiв, якi працювали у 2013 роцi на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) – 176 особи. Фонд оплати працi за 2013 рiк – 2174,4 тис.грн. Фонд оплати працi зменшився порiвняно з попереднiм роком на 2018,2 тис.грн. Зменшення розмiру фонду оплати працi вiдносно попереднього року пов'язане iз зменшенням обсягiв замовлень, неповна зайнятiсть. Кадрова програма емiтента спрямована на пiдвищення рiвня квалiфiкацiї працiвникiв, та забезпечення її вiдповiдностi операцiйним потребам.

За звiтний перiод емiтент не входить в склад об"єднаннь пiдприємств.

За звiтний перiод акцiонерне товариство не проводило спiльної дiяльностi з iншими органiзацiями, пiдприємствами, установами.

Пропозицiй щодо реорганiзацiї товариства з боку третiх осiб на протязi звiтного року не було.

Публiчне акцiонерне товариство "Прилуцька швейна фабрика" пiдготувало фiнансову звiтнiсть вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ), прийнятими в Європейському Союзi, за принципом облiку за первiсною вартiстю, за винятком основних засобiв, якi оцiнюються за справедливою вартiстю, та деяких фiнансових iнструментiв, якi оцiнюються вiдповiдно до вимог МСБО 39 "Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка". Основнi принципи облiкової полiтики, застосованi при пiдготуваннi цiєї фiнансової звiтностi, описанi нижче. Пiдготовка фiнансової звiтностi вiдповiдно до МСФЗ вимагає застосування деяких важливих бухгалтерських оцiнок. Вона також вимагає вiд керiвництва професiйних суджень у процесi застосування облiкової полiтики Товариства. Областi, якi характеризуються пiдвищеною складнiстю або в бiльшiй мiрi вимагають суджень, а також областi, де припущення та розрахунки є суттєвими для фiнансової звiтностi. Функцiональна валюта та валюта вiдображення. Дана фiнансова звiтнiсть представлена в тисячах гривень. Гривня є функцiональною валютою Товариства. Основнi засоби Основнi засоби, придбанi пiсля дати переходу на МСФЗ, враховуються у звiтi про фiнансове положення за первинною вартiстю, що включає всi витрати, необхiднi для доведення активу до стану, придатного до використання, за вирахуванням накопиченої амортизацiї i збиткiв вiд знецiнення. Капiталiзованi витрати включають основнi витрати на модернiзацiю i замiну частин активiв, якi збiльшують термiн їх корисної експлуатацiї або покращують їх здатнiсть генерувати доходи. Витрати на ремонт i обслуговування основних засобiв, якi не вiдповiдають приведеним вище критерiям капiталiзацiї, вiдображаються в звiтi про сукупнi доходи i витрати того перiоду, в якому вони були понесенi. Сума, що амортизується, - це первинна вартiсть об'єкту основних засобiв або переоцiнена вартiсть, за вирахуванням його лiквiдацiйної вартостi. Лiквiдацiйна вартiсть активу - це передбачувана сума, яку пiдприємство отримало б на даний момент вiд реалiзацiї об'єкту основних засобiв пiсля вирахування очiкуваних витрат на вибуття, якби даний актив вже досяг того вiку i стану, в якому, iмовiрно, вiн знаходитиметься в кiнцi свого термiну корисного використання. Амортизацiя основних засобiв призначена для списання суми, що амортизується, впродовж термiну корисного використання активу i розраховується з використанням прямолiнiйного методу. Лiквiдацiйна вартiсть, термiни корисного використання i метод нарахування амортизацiї передивляються на кiнець кожного фiнансового року. Вплив будь-яких змiн, що виникають вiд оцiнок, зроблених в попереднi перiоди, враховується як змiна облiкової оцiнки. Дохiд або збиток, що виникають в результатi вибуття або лiквiдацiї об'єкту основних засобiв, визначається як рiзниця мiж сумами вiд продажу i балансовою вартiстю активу i признається в прибутках i збитках. Знецiнення основних засобiв i нематерiальних активiв Товариство проводить перевiрку наявностi iндикаторiв знецiнення балансової вартостi матерiальних i нематерiальних активiв на кожну звiтну дату. В разi виявлення будь-яких таких iндикаторiв розраховується вiдшкодована вартiсть вiдповiдного активу для визначення розмiру збитку вiд знецiнення (якщо такий є). Якщо неможливо оцiнити вiдшкодовану вартiсть окремого активу, Товариство оцiнює вiдшкодовану вартiсть генеруючої одиницi, до якої вiдноситься такий актив. Вiдшкодована вартiсть визначається як бiльша iз справедливої вартостi активу за вирахуванням витрат на реалiзацiю i експлуатацiйної цiнностi. При оцiнцi експлуатацiйної цiнностi, очiкуванi майбутнi потоки грошових коштiв дисконтуються до приведеної вартостi з використанням ставки дисконтування до оподаткування, що вiдображає поточну ринкову оцiнку вартостi грошей в часi i ризикiв, властивих даному активу, вiдносно яких оцiнка майбутнiх грошових потокiв не коректувалася. Якщо вiдшкодована вартiсть активу (або генеруючої одиницi) виявляється нижчою за його балансову вартiсть, балансова вартiсть цього активу (генеруючої одиницi) зменшується до вiдшкодованої вартостi. Збитки вiд знецiнення вiдразу вiдображаються в прибутках i збитках, за винятком випадкiв, коли актив враховується за оцiненою вартiстю. В цьому випадку збиток вiд знецiнення враховується як зменшення резерву по переоцiнцi. У випадках, коли збиток вiд знецiнення згодом вiдновлюється, балансова вартiсть активу (генеруючої одиницi) збiльшується до суми, отриманої в результатi нової оцiнки його вiдшкодованої вартостi, так, щоб нова балансова вартiсть не перевищувала балансову вартiсть, яка була б визначена, якби по цьому активу (генеруючiй одиницi) не був вiдображений збиток вiд знецiнення в попереднi роки. Вiдновлення збитку вiд знецiнення вiдразу ж вiдображається в прибутках i збитках, за винятком випадкiв, коли актив враховується за оцiненою вартiстю. В цьому випадку вiдновлення збитку вiд знецiнення враховується як збiльшення резерву по переоцiнцi. Необоротнi активи, якi утримуються для продажу Необоротнi активм i групи вибуття, класифiкованi як утримуванi для продажу оцiнюються по найменшiй вартостi - або балансовiй вартостi, або справедливiй вартостi за вирахуванням витрат на продаж. Необоротнi активи, якi утримуються для продажу не пiдлягають амортизацiї. Грошовi кошти Грошовi кошти включають кошти в касi та грошовi кошти на рахунках у банках, а також банкiвськi депозити з початковим строком менше трьох мiсяцiв. Торгiвельна та iнша кредиторська заборгованiсть Торгова та iнша кредиторська заборгованiсть оцiнюється при первинному визнаннi за справедливою вартiстю Витрати на позики Витрати на позики, якi безпосередньо вiдносяться до придбання, будiвництва або виробництва квалiфiкованого активу, тобто активу, пiдготовка якого до передбачуваного використання або для продажу обов'язково вимагає значного часу, додаються до вартостi даних активiв до тих пiр, поки цi активи не будуть, в основному, готовi до передбаченого використання або для продажу. Всi iншi витрати на позики визнаються у складi звiту про сукупнi доходи та витрати того перiоду, в якому вони понесенi. Запаси Запаси складаються, головним чином, iз сировини та матерiалiв, якi призначенi для використання у виробництвi готової продукцiї. Запаси вiдображаються за найменшою з двох величин: собiвартостi або чистої вартостi реалiзацiї. Собiвартiсть розраховується з використанням методiв ФIФО. Передплати постачальникам Передоплати постачальникам вiдображаються за собiвартiстю. Податок на прибуток Витрати з податку на прибуток або збиток за рiк являють собою суму поточного та вiдстроченого податку. Поточний податок Сума поточного податку визначається виходячи з величини оподатковуваного прибутку за рiк. Оподатковуваний прибуток вiдрiзняється вiд прибутку, вiдображеного у звiтi про сукупнi доходи або витрати, через статтi доходiв або витрат, що пiдлягають оподаткуванню або вирахуванню для цiлей оподаткування в iншi перiоди, а також виключає статтi, якi взагалi не пiдлягають оподаткуванню або вирахуванню для цiлей оподаткування. Зобов'язання щодо поточного податку на прибуток розраховується з використанням ставок оподаткування, встановлених законодавством, що набрали чинностi на звiтну дату. Вiдстрочений податок Вiдстрочений податок визнається у вiдношеннi тимчасових рiзниць мiж балансовою вартiстю активiв та зобов'язань, вiдображених у фiнансовiй звiтностi, та вiдповiдними даними податкового облiку, використовуваними при розрахунку оподатковуваного прибутку. Вiдкладенi податковi зобов'язання, як правило, вiдображаються з урахуванням всiх оподатковуваних тимчасових рiзниць. Вiдстроченi податковi активи вiдображаються з урахуванням всiх тимчасових рiзниць за умови високої ймовiрностi отримання в майбутньому оподатковуваного прибутку, достатнього для використання цих тимчасових рiзниць. Податковi активи та зобов'язання не вiдображаються у фiнансовiй звiтностi, якщо тимчасовi рiзницi пов'язанi з гудвiлом або виникають внаслiдок первiсного визнання iнших активiв i зобов'язань в рамках угод (крiм угод по об'єднанню бiзнесу), якi не впливають нi на оподатковуваний, нi на бухгалтерський прибуток. Вiдстроченi податковi активи та зобов'язання показуються у звiтностi згорнуто, якщо iснує законне право провести взаємозалiк поточних податкових активiв i зобов'язань, що вiдносяться до податку на прибуток, що справляється одним i тим самим податковим органом, i Товариство має намiр здiйснити взаємозалiк поточних податкових активiв i зобов'язань. Пенсiйнi зобов'язання Товариство здiйснює внески в Державний пенсiйний фонд України виходячи з заробiтної плати кожного працiвника. Витрати Товариства за такими внесками включенi до статтi "Вiдрахування ня соцiальнi заходи". Дана сума включається до витрат того перiоду, коли вони фактично понесенi. Визнання доходiв Доходи вiд реалiзацiї визнаються в розмiрi справедливої вартостi винагороди, отриманої або яка пiдлягає отриманню, i являють собою суми до отримання за продукцiю та послуги, наданi в ходi звичайної господарської дiяльностi, за вирахуванням повернень продукцiї покупцями, знижок та за вирахуванням податку на додану вартiсть (ПДВ). Реалiзацiя продукцiї Доходи вiд реалiзацiї продукцiї визнаються за умови виконання всiх наведених нижче умов: - Товариство передало покупцевi всi iстотнi ризики i вигоди, пов'язанi з володiнням -продукцiєю; - Товариство бiльше не бере участь в управлiннi в тiй мiрi, яка зазвичай асоцiюється з правом володiння, i не контролює продану продукцiю; - Сума доходiв може бути достовiрно визначена; - Iснує висока вiрогiднiсть отримання економiчних вигод, пов'язаних з операцiєю; - Понесенi або очiкуванi витрати, пов'язанi з операцiєю, можуть бути достовiрно визначенi. Надання послуг Доходи вiд надання послуг визнаються, коли: сума доходiв може бути достовiрно визначена; iснує ймовiрнiсть того, що економiчнi вигоди, пов'язанi з операцiєю, надiйдуть Товариству i понесенi або очiкуванi витрати, пов'язанi з операцiєю, можуть бути достовiрно визначенi. Перерахунок iноземної валюти Операцiї в iноземнiй валютi облiковуються Товариством в нацiональнiй валютi України - гривнi по курсу Нацiонального банку України на дату операцiї. Монетарнi активи i зобов'язання, вираженi в iноземнiй валютi, перераховуються по курсу Нацiонального банку України на звiтну дату. Всi курсовi рiзницi включаються у звiт про прибутки i збитки. Немонетарнi статтi, якi оцiнюються на основi iсторичної собiвартостi в iноземнiй валютi, перераховуються по курсу Нацiонального банку України на дату первiсної операцiї.

Пiдриємство надає послуги пошиву використовуючи давальницьку сировину. Працює в основному на єкспорт з такими фiрмами: Компанiя "РУКО", Францiя; АТ "POYE. BE SPRL", Бельгiя; Компанiя "UKRAKOV WEST B. V. B.", Бельгiя; АО "Ленер Кордьє", Францiя; Фiрма "Поларiс", Австрiя.

За останнi п`ять рокiв придбано основних засобiв на суму 237,3 тис. грн.. Вiдчудження активiв на суму 223 тис. грн.. В звiтному роцi придбання активiв не було.

Товариство не має афiлiйованих осiб, дочiрнiх/залежних пiдприємствами, вiдокремлених пiдроздiлiв.
За звiтний перiод правочони з власниками iстотної участi, членами Наглядової ради або членами виконавчого органу, не мали мiстя. Також не укладались правочини, укладенi протягом звiтного року мiж емiтентом з одного боку та власниками iстотної участi, членами Наглядової ради або членами виконавчого органу, з iншого.

Розширення або удосконалення основних засобiв на даний час не проводиться. На екологiю використання основних фондiв суттєво не впливає. Iсторична вартiсть основних засобiв станом на 31 грудня 2013 року склала 8 624 тис. грн., знос 2 485 тис. грн., залишкова вартiсть - 6 139 тис. грн.. Орендованих основних фондiв немає, в податкових заставах основнi засоби не перебували. Ступень зносу основних засобiв 40,48%, будiвель та споруд - 16,90%, машин та обладнання 83,29%, транспортних засобiв 65,00%, iнших основних засобiв 91,45%.

Основна проблема, яка впливає на господарську дiяльнiсть пiдприємства, це неплатоспроможнiсть пiдприємств, пiдприємцiв, фiзичних осiб. Фiнансово-економiчнi - коливання валютних курсiв, зростання цiн на енергоносiї, газ, воду. Дiяльнiсть товариства зазнала значного впливу внаслiдок нестабiльної економiки в країнi i буде перебувати пiд цим впливом у найближчому майбутньому. Як результат, iснує невизначенiсть, яка може негативно вплинути на майбутнi операцiї Товариства.

За 2013 рiк сплачено штрафiв, пеня, компенсацiй на суму 54,8 тис. грн..

Фiнансування за рахунок власних коштiв.

На пiдприємствi укладених, але ще не виконаних договорiв немає.

Пiдвищення продуктивностi працi, збiльшення випуску товарної продукцiї.

Дослiдження та розробки не проводяться.

В судових справах участi пiдприємство не приймало.

Iншої iнформацiї, що передбачена для розкриття та яка може бути iнстотною для оцiнки iнвестором фiнансового стану та результатiв дiяльностi емiтента, немає.


XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів

Власні основні засоби (тис. грн.)

Орендовані основні засоби (тис. грн.)

Основні засоби, всього (тис. грн.)

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

1. Виробничого призначення:

6681

6139

0

0

6681

6139

будівлі та споруди

6216

5883

0

0

6216

5883

машини та обладнання

350

232

0

0

350

232

транспортні засоби

98

14

0

0

98

14

інші

17

10

0

0

17

10

2. Невиробничого призначення:

0

0

0

0

0

0

будівлі та споруди

0

0

0

0

0

0

машини та обладнання

0

0

0

0

0

0

транспортні засоби

0

0

0

0

0

0

інші

0

0

0

0

0

0

Усього

6681

6139

0

0

6681

6139

Опис

Iсторична вартiсть основних засобiв станом на 31 грудня 2013 року склала 8624 тис. грн., знос 2485 тис. грн., залишкова вартiсть – 6139 тис. грн.. Орендованих основних фондiв немає, в податкових заставах не перебували. Ступiнь зносу основних засобiв 40,48%, будiвель та споруд - 16,90%, машин та обладнання 83,29%, транспортних засобiв 65,00%, iнших основних засобiв 91,45%. Ступень використання основних засобiв – вiдповiдно до виробничих потреб. Строки використання – вiд дати вводу та у вiдповiдностi до технiчних характеристик. Ступень використання основних засобiв - вiдповiдно до виробничiх потреб. Строки використання - вiд дати вводу та у вiдповiдностi до технiчних характеристик.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника

За звітний період

За попередній період

Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)

5284

5457

Статутний капітал (тис. грн.)

500

500

Скоригований статутний капітал (тис. грн)

500

500

Опис

Розрахунок вартостi чистих активiв вiдбувався вiдповiдно до методичних рекомендацiй ДКЦПФР (Рiшення № 485 вiд 17.11.2004 року) та Положення (стандарт) бухгалтерського облiку 2"Баланс",затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв України 31.03.99 N 87. Визначення вартостi чистих активiв проводилося за формулою: Чистi активи = Необоротнi активи + Оборотнi активи + Витрати майбутнiх перiодiв- Довгостроковi зобов'язання - Поточнi зобов'язання - Забезпечення наступних виплат i платежiв - Доходи майбутнiх перiодiв

Висновок

Розрахункова вартiсть чистих активiв(5284.000 тис.грн. ) бiльше скоригованого статутного капiталу(500.000 тис.грн. ).Це вiдповiдає вимогам статтi 155 п.3 Цивiльного кодексу України. Величина статутного капiталу вiдповiдає величинi статутного капiталу, розрахованому на кiнець року.

3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань

Дата виникнення

Непогашена частина боргу (тис. грн.)

Відсоток за користування коштами (відсоток річних)

Дата погашення

Кредити банку

X

65

X

X

у тому числі:

 

Кредитна лiнiя ПАТ КБ ПРИВАТБАНК

12.03.2011

65

2.5

12.03.2014

Зобов'язання за цінними паперами

X

0

X

X

у тому числі:

 

за облігаціями (за кожним випуском):

X

0

X

X

за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за векселями (всього)

X

0

X

X

за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом):

X

0

X

X

за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):

X

0

X

X

Податкові зобов'язання

X

202

X

X

Фінансова допомога на зворотній основі

X

0

X

X

Інші зобов'язання

X

2499

X

X

Усього зобов'язань

X

2766

X

X

Опис:

Зобов'язань за цiнними паперами, векселями, облiгацiями, похiдними цiнними паперами немає. Непогашеної частини боргу за фiнансовими iнвестицiями в корпоративнi права немає.


XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду

Дата виникнення події

Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

Вид інформації

1

2

3

11.02.2013

12.02.2013

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

12.02.2013

12.02.2013

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

25.03.2013

26.03.2013

Відомості про проведення загальних зборів

14.10.2013

15.10.2013

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

01.11.2013

04.11.2012

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту).

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)

Аудиторська фiрма у формi товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Гарант Iнформ Сервiс"

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)

14343382

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора

04073, м. Київ, вул. Куренiвська, 2-Б, офiс №27

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України

0215 26.01.2001

Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**

Не отримували

Текст аудиторського висновку (звіту)

 

Аудиторський висновок
(звiт незалежного аудитора)
щодо фiнансової звiтностi станом на 31 грудня 2013 року та за 2013 фiнансовий рiк
Публiчного акцiонерного товариства “Прилуцька швейна фабрика”
Адресат – власники цiнних паперiв, керiвництво емiтента
Вступний параграф:
Основнi вiдомостi про емiтента:
Повне найменування: Публiчне акцiонерне товариство " Прилуцька швейна фабрика ".
Код за ЄДРПОУ: 00310093.
Мiсцезнаходження: 17500, Чернiгiвська обл., м. Прилуки, вул. Київська, 299
Дата державної реєстрацiї 23.08.1994 року, запис про включення вiдомостей про юридичну особу № 1 062 105 0011 000239. Свiдоцтво серiї А01 № 114707 видане Виконавчим комiтетом Прилуцької мiської ради Чернiгiвської областi.
Види дiяльностi (за КВЕД):
- 14.13 Виробництво iншого верхнього одягу;
- 46.42 Оптова торгiвля одягом i взуттям;
- 47.19 Iншi види роздрiбної торгiвлi в неспецiалiзованих магазинах;
- 68.20 Надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна.
Опис аудиторської перевiрки
Аудиторська перевiрка проведена на основi i у вiдповiдностi iз Законом України «Про аудиторську дiяльнiсть» вiд 22.04.93 р. № 3125-ХII, Мiжнародним стандартами аудиту та з дотриманням «Вимог до аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї емiтентами (крiм емiтентiв облiгацiй мiсцевих позик)» (затвердженi рiшенням ДКЦПФР № 1360 вiд 29.09.2011).
Ми провели аудиторську перевiрку поданої нижче фiнансової звiтностi Публiчного акцiонерного товариства " Прилуцька швейна фабрика " станом на 31.12.2013 та за 2013 фiнансовий рiк, яка складається з: Балансу (Звiт про фiнансовий стан) (Додаток № 2) Публiчного акцiонерного товариства " Прилуцька швейна фабрика " (далi – ПАТ " Прилуцька швейна фабрика ", Товариство) станом на 31 грудня 2013 року та пов'язаних iз ним звiтiв про: фiнансовi результати (звiт про сукупний дохiд) (Додаток № 3), рух грошових коштiв (за прями методом) (Додаток № 4), власний капiтал (Додаток № 5), примiтки до фiнансової звiтностi (Додаток №6) та довiдки про вартiсть чистих активiв (Додаток № 7) за 2013 фiнансовий рiк. Ця фiнансова звiтнiсть була пiдготовлена вiдповiдно до вимог дiючих в Українi в офiцiйному перекладi Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФО), Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку (МСБО) та внутрiшнього Наказу про облiкову полiтику. Протягом 2013 року Товариство дотримувалось принципу незмiнностi облiкової полiтики. Фiнансова звiтнiсть Товариства за 2013 рiк складена на основi даних бухгалтерського та податкового облiку, забезпеченого первинними документами, якi були основою записiв у бухгалтерських регiстрах облiку.
Ми провели нашу аудиторську перевiрку у вiдповiдностi до вимог Мiжнародних стандартiв аудиту, в тому числi з дотриманням вимог МСА 700, 705, 706. Цi стандарти вимагають, щоб ми планували i проводили наш аудит таким чином, щоб забезпечити достатню впевненiсть у тому, що документи фiнансової звiтностi вiльнi вiд будь-яких суттєвих викривлень. Аудиторська перевiрка передбачалась та планувалась, в рамках обмежень встановлених угодою, щодо обсягу i строкiв перевiрки, та з урахуванням розмiру суттєвостi помилок, iз метою отримання достатньої iнформацiї про вiдсутнiсть або наявнiсть суттєвих помилок у перевiряємiй фiнансовiй звiтностi та за для висловлення думки про ступiнь достовiрностi фiнансової звiтностi та дачу оцiнки реального фiнансового стану об'єкта перевiрки. Пiд час аудиту проведено дослiдження шляхом тестування доказiв щодо обґрунтування сум та iншої iнформацiї, розкритої у фiнансовiй звiтностi, а також оцiнку вiдповiдностi застосованих принципiв облiку та звiтностi в Українi, чинних протягом перiоду перевiрки. Крiм того, шляхом тестування здiйснено оцiнку вiдповiдностi даних податкової звiтностi. Ми вважаємо, що виконана нами перевiрка дає достатнi пiдстави для висловлення нашої думки.

Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу за пiдготовку та достовiрне представлення фiнансових звiтiв.
Управлiнський персонал Публiчного акцiонерного товариства " Прилуцька швейна фабрика " (далi - Товариство) несе вiдповiдальнiсть за складання фiнансової звiтностi Товариства станом на 31 грудня 2013 року та за 2013 фiнансовий рiк, яка базується на вимогах Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi, Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку, прийнятих в офiцiйному перекладi у вiдповiдностi до положень Додаткової угоди мiж Фондом Комiтету з Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку i Мiнiстерством фiнансiв України, зокрема, пiдготовлена у форматi, що вiдповiдає вимогам МСБО 1 «Представлення фiнансової звiтностi» (МСБО 1) для балансу Товариства; до МСБО 1 «Представлення фiнансової звiтностi» (МСБО 1) звiт про прибутки й збитки для звiту про прибутки та збитки ("Звiт про фiнансовi результати") Товариства; вiдповiдно до МСБО 1 «Представлення фiнансової звiтностi» (МСБО 1) звiт про змiни у власному капiталi для "Звiту про власний капiтал" та у вiдповiдностi до МСБО 7 «Звiти про рух грошових коштiв» (МСБО 7) – «Звiт про рух грошових коштiв» Товариства. Ця фiнансова звiтнiсть є стандартною звiтнiстю Товариства, яка складається вiдповiдно до вимог українського законодавства та Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi. Управлiнський персонал Товариства несе вiдповiдальнiсть за те, щоб бухгалтерський облiк, який ведеться в Товариствi, вiдповiдав українським законам та положенням Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi в усiх суттєвих аспектах. Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу Товариства також включає в себе: розробку, впровадження та використання такого внутрiшнього контролю, який вiн (персонал) вважає потрiбним для складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень у наслiдок шахрайства або помилки.
Вiдповiдальнi особи:
В 2013 роцi вiдповiдальними особами, що здiйснювали поточне керiвництво Товариством були:
Поповченко I. Є. (Директор)
Довгань П. А. (Директор)
Цапко Г. М. (Головний бухгалтер Товариства)
Мачульна А. М. (Головний бухгалтер Товариства)
Iллiненко А. В. (Головний бухгалтер Товариства)
Вiдповiдальнiсть аудитора
Вiдповiдальнiстю аудитора є лише висловлення думки щодо цiєї фiнансової звiтностi на основi проведеної нами аудиторської перевiрки.
Загальний висновок аудитора щодо фiнансової звiтностi
Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки. Аудитори не спостерiгали за проведенням iнвентаризацiї активiв та зобов’язань Товариства
Умовно-позитивна думка. На нашу думку, за винятком впливу питання, про яке йдеться у параграфi «Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки», фiнансова звiтнiсть, що додається, в цiлому достовiрно в усiх суттєвих аспектах вiдображає фiнансовий стан ПАТ " Прилуцька швейна фабрика " на 31 грудня 2013 року, а також результати його дiяльностi та рух грошових коштiв за 2013 фiнансовий рiк згiдно вимогами Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi, Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку, прийнятих в офiцiйному перекладi та дiючими в Українi. Фiнансовий стан ПАТ " Прилуцька швейна фабрика " на зазначену дату можна охарактеризувати як задовiльний. Платiжна спроможнiсть знаходиться також на задовiльному рiвнi. Аудиторами не виявлено подiй або умов якi ставлять пiд сумнiв здатнiсть Товариства безперервно продовжувати дiяльнiсть.

Iнша допомiжна iнформацiя
Вартiсть чистих активiв
Вартiсть чистих активiв розраховано вiдповiдно до Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств затверджених Рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку України вiд 17 листопада 2004 року N 485.
Розрахункова вартiсть чистих активiв Товариства вiдповiдає даним балансу станом на 31.12.2013 та становить 5284,0 тис. грн., що перевищує статутний капiтал Товариства та мiнiмальний розмiр статутного капiталу, встановлений законом. Отже, вартiсть чистих активiв Товариства вiдповiдає вимогам ч. 3 ст. 155 ЦК України.
Вiдповiдно до МСА 720 аудиторами оглянуто iншу iнформацiю, що розкривається емiтентом цiнних паперiв та подається до НКЦПФР разом з доданою до цього звiту фiнансовою звiтнiстю. В результатi такого огляду суттєвi невiдповiдностi з перевiреною аудитором фiнансовою звiтнiстю чи суттєве викривлення фактiв не iдентифiковано.
Виконання значних правочинiв
В перевiряємому перiодi Товариством правочини, якi можуть бути визнанi значними (вiдповiдно до вимог ст. 70 Закону України «Про акцiонернi товариства»), не укладалися i не виконувалися.
Стан корпоративного управлiння та внутрiшнього аудиту.
Вiдповiдно до статуту ПАТ " Прилуцька швейна фабрика " до органiв, що здiйснюють керiвнi та контролюючi функцiї i забезпечують корпоративне управлiння вiдносяться: Загальнi збори акцiонерiв Товариства, Правлiння та Наглядова Рада, Ревiзiйна комiсiя. В своїй дiяльностi вказанi органи корпоративного управлiння керуються вимогами чинного законодавства України та Статуту Товариства. Служба внутрiшнього аудиту (посада внутрiшнього аудитора) не створена, що не суперечить вимогам Закону України «Про акцiонернi товариства». Перевiркою фiнансово-господарської дiяльностi Товариства займається Ревiзiйна комiсiя.
Розкриття iнформацiї про власний капiтал
Власний капiтал вiдображено в балансi одночасно з вiдображенням активiв i зобов’язань, якi призводять до його змiни. Ми вважаємо, що статтi 1 роздiлу пасиву балансу достовiрно оцiненi i дають правдиве i неупереджене уявлення власний капiтал пiдприємства.
Товариство створено шляхом об’єднання майна, що належить засновникам i засноване вiдповiдно до протоколу №1 установчих зборiв Закритого акцiонерного товариства « Прилуцька швейна фабрика» вiд 19 сiчня 1994 року та Установчого договору про створення та дiяльнiсть Закритого акцiонерного товариства «Прилуцька швейна фабрика» вiд 12 серпня 1994 року. Зареєстроване Розпорядженням виконавчого комiтету Прилуцької мiської ради народних депутатiв № 391 вiд 23.08.1994 року.
Державної частки в Статутному фондi немає.
Вiдповiдно до п. 4.1. Статуту ПАТ «Прилуцька швейна фабрика» Статутний фонд ПАТ «Прилуцька швейна фабрика» становить 500 000 (п'ятсот тисяч) гривень, подiлений на загальну кiлькiсть – 1 000 000 (Один мiльйон ) простих iменних акцiй, номiнальною вартiстю 0,50 грн. (Нуль гривень 50 копiйок) кожна.
Випуск акцiй зареєстровано Чернiгiвським територiальним управлiнням Державної комiсiї з цiннихпаперiвта фондового ринку, свiдоцтво №22/24/1/03 вiд 12.12.2003 року. Форма випуску – iменнi простi акцiї бездокументарнi.
Формування Статутного фонду проведено за рахунок грошових коштiв, приватизацiйних та компенсацiйних майнових сертифiкатiв, згiдно дiючого законодавства України. На дату перевiрки Статутний фонд сформований повнiстю, кiлькiсть зареєстрованих акцiонерiв станом на 31.12.2011 року складає 373 осiб.
Акцiонери, яким належить бiльше 10% Статутного фонду:
- ХЕЛЛЕНА (ОВЕРСIЗ) ХОЛДIНГЗ ЛIМIТЕД (Реєстрацiйний номер НЕ 90591, IПН 120905910, Республiка Кiпр), володiє 978 412 (дев’ятсот сiмдесят вiсiм тисяч чотириста дванадцять) простими iменними акцiями загальною вартiстю 489 206,00 (чотириста вiсiмдесят дев’ять тисяч двiстi шiсть гривень 00 копiйок). Мiсцезнаходження: Стасiноу 1, Мiтсi Бiлдiнг 1, 1-й Поверх, Офiс 4, Платеiа Елевсерiас, Нiкосiя, Республiка Кiпр.
Акцiонерами повнiстю сплаченi належнi їм акцiї. Розподiл акцiї серед власникiв визначено у таблицi. Змiн до установчих документiв протягом перiоду, що перевiрявся, не вносилося.
Баланс акцiй станом на 31.12.2011 року
Показник Кiлькiсть зареєстрованих осiб Кiлькiсть ЦП Сума ЦП за номiналом, (грн.) % статутного фонду (для акцiй)
Розмiщено iменних ЦП 373 1 000 000 500 000,00 100,00
Зареєстровано за власниками , у т.ч. 373 1 000 000 500 000,00 100,00
Зареєстровано за фiзичними особами: 372 21 588 10 794 2,1588
- у т. ч. за фiзичними особами, що володiють бiльш нiж 10 % статутного фонду - - - -
Зареєстровано за юр. особами власниками (крiм державних установ) 1 978 412 489 206,00 97,8412
- у т. ч. за юр. особами, що володiють бiльш нiж 10% статутного фонду 1 978 412 489 206,00 97,8412
Зареєстровано за державними установами - - - -
Зареєстровано за депозитарiями - - - -
Ми пiдтверджуємо, що iнформацiя щодо власного капiталу розкрита у вiдповiдностi з нацiональними стандартами бухгалтерського облiку, а саме – власний капiтал вiдображений згiдно стандарту №5 Положення (Стандарт) бухгалтерського облiку «Звiт про власний капiтал».

Iдентифiкацiя ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi.
Вiдповiдно до вимог МСА 240 «Вiдповiдальнiсть аудитора, що стосується шахрайства, при аудитi фiнансової звiтностi» нами було проведено вiдповiднi аудиторськi процедури i отримано необхiднi i достатнi аудиторськi докази, якi, на нашу думку, дають нам можливiсть правильно iдентифiкувати й оцiнити ризики суттєвого викривлення фiнансової звiтностi в наслiдок шахрайства. В результатi проведених процедур, на думку аудиторiв, iдентифiкованi ризики суттєвого викривлення фiнансової звiтностi в наслiдок шахрайства є не значними, не мають всеохоплюючого впливу на фiнансову звiтнiсть в цiлому.
Основнi вiдомостi про аудитора (аудиторську фiрму):
Повне найменування юридичної особи вiдповiдно до установчих документiв: Аудиторська фiрма у формi товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Гарант Iнформ Сервiс";
Номер та дата видачi Свiдоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв, якi одноособово надають аудиторськi послуги, виданого Аудиторською палатою України: № 0215 вiд 26 сiчня 2001 року;
Мiсцезнаходження юридичної особи: м. Київ, вул. Куренiвська 2-Б;
Телефон (факс) юридичної особи: 451-59-13
Дата i номер договору на проведення аудиту: № 02-24, вiд 24 лютого 2014 року
Аудит розпочато 25 лютого 2014 р.
Аудит закiнчено 24 квiтня 2014 р.
Київ, Україна
24 квiтня 2014 року
ТОВ “Гарант Iнформ Сервiс”
(Свiдоцтво про внесення в Реєстр суб’єктiв аудиторської дiяльностi № 0215 вiд 26.01.01)
Генеральний директор Зосiмов В. I.


(Додаток № 1)
ДОВIДКА
Про фiнансовий стан Публiчного акцiонерного товариства “Прилуцька швейна фабрика” станом на 31.12.2013.

п/п Найменування показника Формула
(номери рядкiв балансу) Фактичне значення показника станом на 31.12.13 Довiдкове значення станом на: Нормативне значення показника
31.12.12 31.12.11
1 Показники платоспроможностi
1.2. Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi
0 0 0,01 Вiд 0,25 до 0,50
1.3. Коефiцiєнт швидкої лiквiдностi
0,2 0,2 0,3 Вiд 0,60 до збiльшення
1.4. Коефiцiєнт загальної лiквiдностi
0,47 0,23 0,36 Бiльше 1
2 Показники фiнансової стiйкостi
2.1. Коефiцiєнт фiнансової залежностi
1,5 3,7 1,6 Менше 2 ,0
2.2. Коефiцiєнт фiнансової автономiї
0,65 0,68 0,28 Менше 0,50
2.3. Коефiцiєнт спiввiдношення позикових та власних коштiв
0,5 0,46 2,6 Вiд 0,5 до 1,0
2.4. Питома вага запозичених засобiв у загальнiй сумi активiв пiдприємства
0,34 0,3 0,71 Менше 0,5
2.5. Питома вага дебiторської заборгованостi у загальнiй сумi активiв пiдприємства
0,06 0,02 0,19
3 Чистий оборотний капiтал тис. грн.
-1281,0 -1650,0 729,0
4 Сума власних оборотних коштiв, тис. грн. -1636,0 -1952 -879,0
Склали аудитори: Зосiмов В. I.
Брагар Н.О.