Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

 

Директор

 

 

 

Довгань Павло Андрiйович

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

 

 

М.П.

 

30.04.2014

(дата)

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПРИЛУЦЬКА ШВЕЙНА ФАБРИКА»

2. Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

17500, Україна, Чернiгiвська обл., м. Прилуки, вул. Київська, 299

4. Код за ЄДРПОУ

00310093

5. Міжміський код та телефон, факс

0(04637)31221 (04637)31236

6. Електронна поштова адреса

Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

 

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

30.04.2014

 

(дата)

2. Повідомлення

№80(3877) Бюлетень "Цiннi папери України"

30.04.2014

опубліковано у

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Повідомлення розміщено на сторінці

shveja.biz

в мережі Інтернет

30.04.2014

 

(адреса сторінки)

 

(дата)


Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішення

Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

29.04.2014

припинено повноваження

Голова Наглядової ради

Огаренко Ганна Олегiвна

 

0

Зміст інформації:

Рiшенням чергових загальних зборiв акцiонерiв (протокол №1/2014 вiд 29.04.2014р.) у зв’язку з закiнченням термiну дiї повноважень з 29.04.2014р. припинено повноваження: Голова Наглядової ради: Огаренко Ганна Олегiвна. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних, не володiє часткою в статутному капiталi. Перебувала на посадi 3р. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

29.04.2014

припинено повноваження

Член Наглядової ради

Асланян Армен Альбертович

 

0

Зміст інформації:

Рiшенням чергових загальних зборiв акцiонерiв (протокол №1/2014 вiд 29.04.2014р.) у зв’язку з закiнченням термiну дiї повноважень з 29.04.2014р. припинено повноваження: Член Наглядової ради: Асланян Армен Альбертович. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних, не володiє часткою в статутному капiталi. Перебував на посадi 3р. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

29.04.2014

припинено повноваження

Член Наглядової ради

Логвiненко Надiя Iванiвна

 

0.0004

Зміст інформації:

Рiшенням чергових загальних зборiв акцiонерiв (протокол №1/2014 вiд 29.04.2014р.) у зв’язку з закiнченням термiну дiї повноважень з 29.04.2014р. припинено повноваження: Член Наглядової ради: Логвiненко Надiя Iванiвна. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних, володiє часткою в статутному капiталi 0.0004%. Перебувала на посадi 3р. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

29.04.2014

припинено повноваження

Голова ревiзiйної комiсiї

Марченко Людмила Миколаївна

 

0.0004

Зміст інформації:

Рiшенням чергових загальних зборiв акцiонерiв (протокол №1/2014 вiд 29.04.2014р.) у зв’язку з закiнченням термiну дiї повноважень з 29.04.2014р. припинено повноваження: Голова ревiзiйної комiсiї: Марченко Людмила Миколаївна. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних, володiє часткою в статутному капiталi 0.0004%. Перебувала на посадi 3р. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

29.04.2014

припинено повноваження

Член ревiзiйної комiсiї

Мовчан Iрина Анатолiївна

 

0.0034

Зміст інформації:

Рiшенням чергових загальних зборiв акцiонерiв (протокол №1/2014 вiд 29.04.2014р.) у зв’язку з закiнченням термiну дiї повноважень з 29.04.2014р. припинено повноваження: Член ревiзiйної комiсiї ї: Мовчан Iрина Анатолiївна. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних, володiє часткою в статутному капiталi 0.0034%. Перебувала на посадi 3р. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

29.04.2014

припинено повноваження

Член ревiзiйної комiсiї

Дядичкiна Жанна Володимирiвна

 

0.0034

Зміст інформації:

Рiшенням чергових загальних зборiв акцiонерiв (протокол №1/2014 вiд 29.04.2014р.) у зв’язку з закiнченням термiну дiї повноважень з 29.04.2014р. припинено повноваження: Член ревiзiйної комiсiї ї: Дядичкiна Жанна Володимирiвна. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних, володiє часткою в статутному капiталi 0.0034%. Перебувала на посадi 3р. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

29.04.2014

обрано

Голова Наглядової ради

Огаренко Ганна Олегiвна

 

0

Зміст інформації:

Рiшенням чергових загальних зборiв акцiонерiв (протокол №1/2014 вiд 29.04.2014р.) та рiшенням Наглядової ради (протокол №3 вiд 29.04.2014р.) з 29.04.2014р. обрано: Голова Наглядової ради: Огаренко Ганна Олегiвна. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних, не володiє часткою в статутному капiталi та акцiями емiтента. Обрано – на 3 роки. Обiйманi посади за останнi п’ять рокiв: директор. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

29.04.2014

обрано

Член Наглядової ради

Асланян Армен Альбертович

 

0

Зміст інформації:

Рiшенням чергових загальних зборiв акцiонерiв (протокол №1/2014 вiд 29.04.2014р.) з 29.04.2014р. обрано: Член Наглядової ради: Асланян Армен Альбертович. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних, не володiє часткою в статутному капiталi та акцiями емiтента. Обрано – на 3 роки. Обiйманi посади за останнi п’ять рокiв: директор. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

29.04.2014

обрано

Член Наглядової ради

Логвiненко Надiя Iванiвна

 

0.0004

Зміст інформації:

Рiшенням чергових загальних зборiв акцiонерiв (протокол №1/2014 вiд 29.04.2014р.) з 29.04.2014р. обрано: Член Наглядової ради: Логвiненко Надiя Iванiвна. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних, володiє часткою в статутному капiталi 0,0004% та акцiями емiтента 4 шт. Обрано – на 3 роки. Обiйманi посади за останнi п’ять рокiв: бухгалтер. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

29.04.2014

обрано

Голова ревiзiйної комiсiї

Марченко Людмила Миколаївна

 

0.0004

Зміст інформації:

Рiшенням чергових загальних зборiв акцiонерiв (протокол №1/2014 вiд 29.04.2014р.) з 29.04.2014р. обрано: Голова ревiзiйної комiсiї: Марченко Людмила Миколаївна. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних, володiє часткою в статутному капiталi 0,0004% та акцiями емiтента 4 шт. Обрано – на 3 роки. Обiйманi посади за останнi п’ять рокiв: пенсiонер. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

29.04.2014

обрано

Член ревiзiйної комiсiї

Мовчан Iрина Анатолiївна

 

0.0034

Зміст інформації:

Рiшенням чергових загальних зборiв акцiонерiв (протокол №1/2014 вiд 29.04.2014р.) з 29.04.2014р. обрано: Член ревiзiйної комiсiї: Мовчан Iрина Анатолiївна. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних, володiє часткою в статутному капiталi 0.0034% та акцiями емiтента 34 шт. Обрано – на 3 роки. Обiйманi посади за останнi п’ять рокiв: майстер розкрiйної дiльницi. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

29.04.2014

обрано

Член ревiзiйної комiсiї

Дядичкiна Жанна Володимирiвна

 

0.0034

Зміст інформації:

Рiшенням чергових загальних зборiв акцiонерiв (протокол №1/2014 вiд 29.04.2014р.) з 29.04.2014р. обрано: Член ревiзiйної комiсiї: Дядичкiна Жанна Володимирiвна. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних, володiє часткою в статутному капiталi 0.0034% та акцiями емiтента 34 шт. Обрано – на 3 роки. Обiйманi посади за останнi п’ять рокiв: Голоний бухгалтер. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.