ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПРИЛУЦЬКА ШВЕЙНА ФАБРИКА»

(Далі - ПАТ «ПРИЛУЦЬКА ШВЕЙНА ФАБРИКА», Товариство, код за ЄДРПОУ 00310093  Місцезнаходження: 17500, Чернігівська область, місто Прилуки, вулиця Київська, будинок 299)

повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться «29» квітня 2016 року о 11 годині 00 хвилин за адресою: 17500, Чернігівська область, місто Прилуки, вулиця Київська, будинок 299, адміністративне приміщення  ПАТ «ПРИЛУЦЬКА ШВЕЙНА ФАБРИКА», кабінет Директора.

Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах здійснюватиметься «29» квітня 2016 року  з 10:00 год. до 10:50 год. за місцем проведення зборів.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах - 25.04.2016р.


ПОРЯДОК ДЕННИЙ

 (перелік питань, що виносяться на голосування):


1. Обрання членів лічильної комісії,  прийняття рішення про припинення їх повноважень. Обрання голови та секретаря зборів.

2. Звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік та визначення основних напрямків діяльності на 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора.

3. Звіт Наглядової ради про роботу за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

4. Звіт Ревізійної комісії Товариства.  Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії, затвердження річного звіту та балансу Товариства станом на 31.12.2015 р.
5. Порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2015 рік.
6. Про попереднє схвалення (надання згоди на вчинення) значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.

7. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства та обрання членів Наглядової ради Товариства, затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з ними. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цих договорів з членами Наглядової ради.

8. Про зміну типу (найменування) Товариства.

9. Про затвердження змін та доповнень до Статуту Товариства, шляхом викладення його у новій редакції у відповідності до Закону України «Про акціонерні товариства». Визначення уповноваженої особи на підписання нової редакції Статуту Товариства та на здійснення дій з державної реєстрації Статуту.

10. Затвердження положення про Загальні збори Товариства.

11. Затвердження положення про Наглядову раду Товариства.

12. Прийняття рішення про припинення повноважень голови й членів Ревізійної комісії.

Основні показники фінансово-господарської діяльності

ПАТ «ПРИЛУЦЬКА ШВЕЙНА ФАБРИКА» (тис. грн.)

Найменування показника

період

2015 рік

2014 рік

Усього активів

8524

7932

Основні засоби

6062

5695

Довгострокові фінансові інвестиції

-

-

Запаси

376

611

Сумарна дебіторська заборгованість

575

706

Грошові кошти та їх еквіваленти

704

110

Нерозподілений прибуток

-1297

-1656

Власний капітал

5886

5527

Статутний капітал

500

500

Довгострокові зобов'язання

355

355

Поточні зобов'язання

2283

2050

Чистий прибуток (збиток)

359

243

Середньорічна кількість акцій (шт.)

1000 000

1000 000

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

110

109

Для участі в загальних зборах акціонерам при собі мати паспорт, для представника акціонера крім паспорта – доручення на право участі в загальних зборах, оформлене згідно вимог діючого законодавства України.

До дати проведення загальних зборів акціонери Товариства можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного у робочі дня з 10:00год. до 13:00 год. за місцезнаходженням Товариства:  17500, Чернігівська область, місто Прилуки, вулиця Київська, будинок 299, адміністративне приміщення  ПАТ «ПРИЛУЦЬКА ШВЕЙНА ФАБРИКА», в приміщенні бухгалтерії Товариства. Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами - Ілліненко А.В.

Відповідно до ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства» кожний акціонер в письмовій формі має право внести пропозиції щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів Товариства та проектів рішень із запропонованих питань, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів.

Телефон для довідок: 0 (4637) 3-12-21, 3-12-36

Наглядова рада ПАТ «ПРИЛУЦЬКА ШВЕЙНА ФАБРИКА»

 Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів опубліковано в Бюлетені «Цінні папери України » №53  (4341) від 24.03.2016р.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

Директор ПАТ «ПРИЛУЦЬКА ШВЕЙНА ФАБРИКА»        (підпис)        Довгань Павло Андрійович

                                                                                    МП.          24.03.2016р.