Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п

Рік

Кількість зборів, усього

У тому числі позачергових

1

2011

1

0

2

2012

1

0

3

2013

1

0

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

 

Так

Ні

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори

X

 

Акціонери

 

X

Депозитарна установа

 

X

Інше (запишіть): Реєстрацiю акцiонерiв для участi в загальних зборах здiйснювала реєстрацiйна комiсiя

Ні

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

 

Так

Ні

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

 

X

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків

 

X

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

 

Так

Ні

Підняттям карток

 

X

Бюлетенями (таємне голосування)

X

 

Підняттям рук

 

X

Інше (запишіть): Голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу вiдбувалось бюлетнями.

Ні

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?

 

Так

Ні

Реорганізація

 

X

Додатковий випуск акцій

 

X

Унесення змін до статуту

 

X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства

 

X

Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства

 

X

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради

 

X

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу

 

X

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)

 

X

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді

 

X

Інше (запишіть): Позачерговi збори за звiтний перiод не скликались.

Ні

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні)

Ні

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

 

(осіб)

Кількість членів наглядової ради

3

Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві

1

Кількість представників держави

0

Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій

1

Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій

2

Кількість представників акціонерів - юридичних осіб

0

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років?

2

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

 

Так

Ні

Стратегічного планування

 

X

Аудиторський

 

X

З питань призначень і винагород

 

X

Інвестиційний

 

X

Інші (запишіть)

У складi наглядової ради не створено будь-яких комiтетiв

Інші (запишіть)

У складi наглядової ради не створено будь-яких комiтетiв

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні)

Ні

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

 

Так

Ні

Винагорода є фіксованою сумою

 

X

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій

 

X

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

 

X

Члени наглядової ради не отримують винагороди

X

 

Інше (запишіть)

Члени Наглядової ради не отримують винагороду нi в натуральному нi в грошовому виглядi.

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

 

Так

Ні

Галузеві знання і досвід роботи в галузі

 

X

Знання у сфері фінансів і менеджменту

 

X

Особисті якості (чесність, відповідальність)

 

X

Відсутність конфлікту інтересів

 

X

Граничний вік

 

X

Відсутні будь-які вимоги

X

 

Інше (запишіть): У внутрiшнiх документах акцiонерного товариства вiдсутнi будь-якi вимоги до членiв наглядової ради.

 

X

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

 

Так

Ні

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства

 

X

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками

X

 

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)

 

X

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена

 

X

Інше (запишіть)

При обраннi нового члена наглядової ради проводиться засiдання наглядової ради, на якому нового члена ознайомлюють з його правами таобов"язками.

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)

так, створено ревізійну комісію

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

кількість членів ревізійної комісії 3 осіб;

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 1

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

 

Загальні збори акціонерів

Наглядова рада

Виконавчий орган

Не належить до компетенції жодного органу

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)

Так

Так

Так

Ні

Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або бюджету

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу

Ні

Так

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії

Так

Ні

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу

Ні

Так

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження зовнішнього аудитора

Ні

Так

Так

Ні

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів

Ні

Так

Ні

Ні

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Так

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Так

 

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

 

Так

Ні

Положення про загальні збори акціонерів

X

 

Положення про наглядову раду

X

 

Положення про виконавчий орган

X

 

Положення про посадових осіб акціонерного товариства

 

X

Положення про ревізійну комісію (або ревізора)

X

 

Положення про акції акціонерного товариства

 

X

Положення про порядок розподілу прибутку

X

 

Інше (запишіть):

В Акцiонерномi товариствi iснують Положення про загальнi збори, Положення про наглядов раду, Положення про виконавчий орган, Положення про ревiзiйну комiсiю та Положення про порядок розподiлу прибутку.

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

 

Інформація розповсюджується на загальних зборах

Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів

Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві

Копії документів надаються на запит акціонера

Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства

Фінансова звітність, результати діяльності

Так

Так

Так

Так

Так

Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу

Ні

Так

Ні

Так

Так

Інформація про склад органів управління товариства

Так

Так

Так

Так

Так

Статут та внутрішні документи

Так

Так

Так

Так

Так

Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення

Ні

Так

Так

Так

Так

Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) Так

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

 

Так

Ні

Не проводились взагалі

 

X

Менше ніж раз на рік

 

X

Раз на рік

 

X

Частіше ніж раз на рік

 

X

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

 

Так

Ні

Загальні збори акціонерів

 

X

Наглядова рада

X

 

Виконавчий орган

 

X

Інше (запишіть)

Рiшення про затвердження зовнiшнього аудитора приймає Наглядова рада Товариства.

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Ні

З якої причини було змінено аудитора?

 

Так

Ні

Не задовольняв професійний рівень

 

X

Не задовольняли умови договору з аудитором

 

X

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів

 

X

Інше (запишіть)

Акцiонерне товариство змiнювало зовнiшнього аудитора протягом останнiх рокiв, причиною змiни зовнiшнього аудитора було те що умови договору з аудитором не задовольняли Товариство.

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

 

Так

Ні

Ревізійна комісія (ревізор)

X

 

Наглядова рада

 

X

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства

 

X

Стороння компанія або сторонній консультант

X

 

Перевірки не проводились

 

X

Інше (запишіть)

Перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства в звiтному перiодi проводились ревiзiйною комiсiєю (ревiзором.) та аудитором.

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?

 

Так

Ні

З власної ініціативи

X

 

За дорученням загальних зборів

 

X

За дорученням наглядової ради

 

X

За зверненням виконавчого органу

 

X

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів

 

X

Інше (запишіть)

Останнього разу ревiзiйна комiсiя (ревiзор) проводила перевiрку з власної iнiцiативи.

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

 

Так

Ні

Випуск акцій

 

X

Випуск депозитарних розписок

 

X

Випуск облігацій

 

X

Кредити банків

 

X

Фінансування з державного і місцевих бюджетів

 

X

Інше (запишіть): Акцiонерне товариство ще не визначилось в питаннi чи необхiдно залучати iнвестицiї будь-яким з перерахованих способiв.

 

 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором

 

Так, плануємо розпочати переговори

 

Так, плануємо розпочати переговори в наступному році

 

Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років

 

Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років

 

Не визначились

X

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Ні

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Так

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Ні

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: Акцiонерне товариство не має власного кодексу (принципiв, правил) корпоративного управлiння.

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: Акцiонерне товариство не має власного кодексу (принципiв, правил) корпоративного управлiння.

Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року

Акцiонерне товариство не має власного кодексу (принципiв, правил) корпоративного управлiння.


КОДИ

Дата(рік, місяць, число)

2014 | 01 | 01

Підприємство

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПРИЛУЦЬКА ШВЕЙНА ФАБРИКА»

за ЄДРПОУ

00310093

Територія

за КОАТУУ

7410700000

Організаційно-правова форма господарювання

за КОПФГ

230

Вид економічної діяльності

за КВЕД

14.13

Середня кількість працівників

171

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака

Адреса

вул. Київська, м.Прилуки, Чернiгiвська обл. 17500

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)

за міжнародними стандартами фінансової звітності

V

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2013 р.

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності

1

2

3

4

5

I. Необоротні активи

Нематеріальні активи:

1000

0

0

0

первісна вартість

1001

0

0

0

накопичена амортизація

1002

0

0

0

Незавершені капітальні інвестиції

1005

781

781

0

Основні засоби:

1010

6681

6139

0

первісна вартість

1011

8847

8624

0

знос

1012

2166

2485

0

Інвестиційна нерухомість:

1015

0

0

0

первісна вартість

1016

0

0

0

знос

1017

0

0

0

Довгострокові біологічні активи:

1020

0

0

0

первісна вартість

1021

0

0

0

накопичена амортизація

1022

0

0

0

Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств


1030


0


0


0

інші фінансові інвестиції

1035

0

0

0

Довгострокова дебіторська заборгованість

1040

0

0

0

Відстрочені податкові активи

1045

0

0

0

Гудвіл

1050

0

0

0

Відстрочені аквізиційні витрати

1060

0

0

0

Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах

1065

0

0

0

Інші необоротні активи

1090

0

0

0

Усього за розділом I

1095

7462

6920

0

II. Оборотні активи

Запаси

1100

257

606

0

Виробничі запаси

1101

52

393

0

Незавершене виробництво

1102

109

0

0

Готова продукція

1103

96

213

0

Товари

1104

0

0

0

Поточні біологічні активи

1110

0

0

0

Депозити перестрахування

1115

0

0

0

Векселі одержані

1120

0

0

0

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги

1125

106

267

0

Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами


1130


53


0


0

з бюджетом

1135

43

160

0

у тому числі з податку на прибуток

1136

0

0

0

з нарахованих доходів

1140

0

0

0

із внутрішніх розрахунків

1145

0

0

0

Інша поточна дебіторська заборгованість

1155

27

69

0

Поточні фінансові інвестиції

1160

0

0

0

Гроші та їх еквіваленти

1165

0

0

0

Готівка

1166

0

0

0

Рахунки в банках

1167

0

0

0

Витрати майбутніх періодів

1170

5

2

0

Частка перестраховика у страхових резервах

1180

0

0

0

у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань


1181


0


0


0

резервах збитків або резервах належних виплат

1182

0

0

0

резервах незароблених премій

1183

0

0

0

інших страхових резервах

1184

0

0

0

Інші оборотні активи

1190

26

26

0

Усього за розділом II

1195

517

1130

0

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття

1200

0

0

0

Баланс

1300

7979

8050

0

Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності

I. Власний капітал

Зареєстрований (пайовий) капітал

1400

500

500

0

Внески до незареєстрованого статутного капіталу

1401

0

0

0

Капітал у дооцінках

1405

0

0

0

Додатковий капітал

1410

6683

6683

0

Емісійний дохід

1411

0

0

0

Накопичені курсові різниці

1412

0

0

0

Резервний капітал

1415

0

0

0

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1420

-1726

-1899

0

Неоплачений капітал

1425

( 0 )

( 0 )

( 0 )

Вилучений капітал

1430

( 0 )

( 0 )

( 0 )

Інші резерви

1435

0

0

0

Усього за розділом I

1495

5457

5284

0

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення

Відстрочені податкові зобов’язання

1500

0

0

0

Пенсійні зобов’язання

1505

0

0

0

Довгострокові кредити банків

1510

0

0

0

Інші довгострокові зобов’язання

1515

355

355

0

Довгострокові забезпечення

1520

0

0

0

Довгострокові забезпечення витрат персоналу

1521

0

0

0

Цільове фінансування

1525

0

0

0

Благодійна допомога

1526

0

0

0

Страхові резерви, у тому числі:

1530

0

0

0

резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду)

1531

0

0

0

резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду)

1532

0

0

0

резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду)

1533

0

0

0

інші страхові резерви; (на початок звітного періоду)

1534

0

0

0

Інвестиційні контракти;

1535

0

0

0

Призовий фонд

1540

0

0

0

Резерв на виплату джек-поту

1545

0

0

0

Усього за розділом II

1595

355

355

0

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення

Короткострокові кредити банків

1600

37

65

0

Векселі видані

1605

0

0

0

Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями

1610

0

0

0

за товари, роботи, послуги

1615

751

794

0

за розрахунками з бюджетом

1620

118

202

0

за у тому числі з податку на прибуток

1621

0

0

0

за розрахунками зі страхування

1625

116

81

0

за розрахунками з оплати праці

1630

415

417

0

за одержаними авансами

1635

248

67

0

за розрахунками з учасниками

1640

36

36

0

із внутрішніх розрахунків

1645

0

0

0

за страховою діяльністю

1650

0

0

0

Поточні забезпечення

1660

0

0

0

Доходи майбутніх періодів

1665

0

0

0

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків

1670

0

0

0

Інші поточні зобов’язання

1690

446

749

0

Усього за розділом IІІ

1695

2167

2411

0

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття

1700

0

0

0

V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду

1800

0

0

0

Баланс

1900

7979

8050

0

Примітки

Iсторична вартiсть основних засобiв станом на 31 грудня 2013 року склала 8624 тис. грн., знос 2485 тис. грн., залишкова вартiсть – 6139 тис. грн.. Орендованих основних фондiв немає, в податкових заставах не перебували. Вiдповiдно до вимог МСБО товариство класифiкувало активи в балансi на поточнi i непоточнi. Станом на 31.12.2013 року активи товариства становлять 8050,0 тис .грн., в тому числi:необоротнi активи-6920,0 тис.грн.оборотнi активи - 1130,0 тис.грн.
Облiк товаро-матерiальних цiнностей на пiдприємствi проводився вiдповiдно до П (С)БО № 9 «Запаси». Станом на 31.12.2012р. виробничих запасiв рахувалося на суму – 52,0 тис.грн., станом на 31.12.2013р. на суму – 393,0 тис.грн.
Облiк, оцiнка та визнання дебiторської заборгованостi в цiлому вiдповiдає Положенню (стандарту) бухгалтерського облiку № 10 “Дебiторська заборгованiсть” Затверджено наказом Мiнфiну України вiд 08.10.1999р.№237 i вiдповiдає iнформацiї, вiдображеної у звiтностi та бухгалтерському облiку. Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 267 тис.грн. Iнша поточна дебiторська заборгованiсть 69 тис. грн. за рзрахунками з бюджетом 160,00 тис.грн. Облiк, оцiнка, структура зобов’язань в облiку та балансi визначенi вiдповiдно до П(С) БО 11 “Зобов’язання”.

Керівник

Довгань Павло Андрiйович

Головний бухгалтер

Iллiненко Анна Василiвна


 

КОДИ

Дата(рік, місяць, число)

2014 | 01 | 01

Підприємство

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПРИЛУЦЬКА ШВЕЙНА ФАБРИКА»

за ЄДРПОУ

00310093

(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 2013 р.

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

 

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

2000

5431

6113

Чисті зароблені страхові премії

2010

0

0

Премії підписані, валова сума

2011

0

0

Премії, передані у перестрахування

2012

0

0

Зміна резерву незароблених премій, валова сума

2013

0

0

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій

2014

0

0

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

2050

( 4854 )

( 5843 )

Чисті понесені збитки за страховими виплатами

2070

( 0 )

( 0 )

Валовий:
 прибуток


2090


577


270

 збиток

2095

( 0 )

( 0 )

Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань

2105

0

0

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів

2110

0

0

Зміна інших страхових резервів, валова сума

2111

0

0

Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах

2112

0

0

Інші операційні доходи

2120

4352

5735

Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю

2121

0

0

Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції

2122

0

0

Адміністративні витрати

2130

( 641 )

( 1020 )

Витрати на збут

2150

( 135 )

( 271 )

Інші операційні витрати

2180

( 4322 )

( 6250 )

Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю

2181

( 0 )

( 0 )

Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції

2182

( 0 )

( 0 )

Фінансовий результат від операційної діяльності:
 прибуток


2190


0


0

 збиток

2195

( -169 )

( -1536 )

Дохід від участі в капіталі

2200

0

0

Інші фінансові доходи

2220

0

0

Інші доходи

2240

72

55

Дохід від благодійної допомоги

2241

0

0

Фінансові витрати

2250

( 0 )

( 0 )

Втрати від участі в капіталі

2255

( 0 )

( 0 )

Інші витрати

2270

( 72 )

( 35 )

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті

2275

0

0

Фінансовий результат до оподаткування:
 прибуток


2290


0


0

 збиток

2295

( -169 )

( -1516 )

Витрати (дохід) з податку на прибуток

2300

-4

-12

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування

2305

0

0

Чистий фінансовий результат:
 прибуток


2350


0


0

 збиток

2355

( -173 )

( -1528 )

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

 

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

Дооцінка (уцінка) необоротних активів

2400

0

0

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

2405

0

0

Накопичені курсові різниці

2410

0

0

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств

2415

0

0

Інший сукупний дохід

2445

0

0

Інший сукупний дохід до оподаткування

2450

0

0

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом

2455

0

0

Інший сукупний дохід після оподаткування

2460

0

0

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)

2465

-173

-1528

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

 

Матеріальні затрати

2500

1103

671

Витрати на оплату праці

2505

2208

4236

Відрахування на соціальні заходи

2510

810

1544

Амортизація

2515

470

449

Інші операційні витрати

2520

841

468

Разом

2550

5432

7368

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

 

Середньорічна кількість простих акцій

2600

1000000

1000000

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

2605

0

0

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2610

-0.1730000

-1.5280000

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2615

-0.1730000

-1.5280000

Дивіденди на одну просту акцію

2650

0

0

Примітки

Витрати на пiдприємствi визнаються вiдповiдно до положення (стандарту бухгалтерського облiку №16"Витрати" i визнаються в бухгалтерському облiку одночасно з зменшенням активiв або збiльшенням зобов’язань. Витрати, понесенi у Зв’язку з отриманням доходу, визнаються у тому ж перiодi, що i вiдповiднi доходи.Згiдно даних бухгалтерського облiку витрати основної дiяльностi склали : Собiвартiсть реалiзованої продукцiї-4854 тис.грн.Адмiнiстративнi витрати 641,0 тис.грн. Iншi операцiйнi витрати 4322,0 тис.грн. Дохiд (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) визначається на пiдприємствi вiдповiдно до положення П(С)БО 15 “Доходи”. Доходи вiдображаються в облiку та звiтностi у момент виникнення, незалежно вiд часу надходження i сплати грошей i визначається, виходячи iз ступеня завершеностi операцiї з надання послуг на дату балансу. Прибуток визначено i наведено у Звiтi про фiнансовi результати за 2013р. по критерiях визнання доходiв i витрат вiдповiдно до П(С)БО “Звiт про фiнансовi результати”.За звiтний перiод Товариство отримало чистий дохiд в розмiрi 5431,0 тис. грн.Iншi операцiйнi i доходи становлять – 4352,0 тис. грн.

Керівник

Довгань Павло Андпiйович

Головний бухгалтер

Iллiненко Алла Василiвна


 

КОДИ

Дата(рік, місяць, число)

2014 | 01 | 01

Підприємство

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПРИЛУЦЬКА ШВЕЙНА ФАБРИКА»

за ЄДРПОУ

00310093

(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2013 р.

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)


3000


5502


6884

Повернення податків і зборів

3005

43

14

у тому числі податку на додану вартість

3006

43

3

Цільового фінансування

3010

104

114

Надходження від отримання субсидій, дотацій

3011

104

114

Надходження авансів від покупців і замовників

3015

0

0

Надходження від повернення авансів

3020

1

1

Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках

3025

0

0

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)

3035

0

0

Надходження від операційної оренди

3040

0

0

Надходження від отримання роялті, авторських винагород

3045

0

0

Надходження від страхових премій

3050

0

0

Надходження фінансових установ від повернення позик

3055

0

0

Інші надходження

3095

62

58

Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)


3100


( 2705 )


( 1331 )

Праці

3105

( 2057 )

( 3494 )

Відрахувань на соціальні заходи

3110

( 983 )

( 1691 )

Зобов'язань з податків і зборів

3115

( 123 )

( 528 )

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток

3116

( 5 )

( 13 )

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість

3117

( 23 )

( 97 )

Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів

3118

( 95 )

( 418 )

Витрачання на оплату авансів

3135

( 0 )

( 0 )

Витрачання на оплату повернення авансів/td>

3140

( 87 )

( 90 )

Витрачання на оплату цільових внесків

3145

( 0 )

( 0 )

Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами

3150

( 0 )

( 0 )

Витрачання фінансових установ на надання позик

3155

( 0 )

( 0 )

Інші витрачання

3190

( 65 )

( 45 )

Чистий рух коштів від операційної діяльності

3195

-308

-108

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій

3200

0

0

необоротних активів

3205

0

0

Надходження від отриманих:
відсотків

3215

0

0

дивідендів

3220

0

0

Надходження від деривативів

3225

0

0

Надходження від погашення позик

3230

0

0

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці

3235

0

0

Інші надходження

3250

0

0

Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій

3255

( 0 )

( 0 )

необоротних активів

3260

( 0 )

( 0 )

Виплати за деривативами

3270

( 0 )

( 0 )

Витрачання на надання позик

3275

( 0 )

( 0 )

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці

3280

( 0 )

( 0 )

Інші платежі

3290

( 0 )

( 0 )

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

3295

0

0

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Надходження від:
Власного капіталу

3300

0

0

Отримання позик

3305

308

232

Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві

3310

0

0

Інші надходження

3340

0

0

Витрачання на:
Викуп власних акцій

3345

( 0 )

( 0 )

Погашення позик

3350

0

133

Сплату дивідендів

3355

( 0 )

( 0 )

Витрачання на сплату відсотків

3360

( 0 )

( 0 )

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди

3365

( 0 )

( 0 )

Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві

3370

( 0 )

( 0 )

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах

3375

( 0 )

( 0 )

Інші платежі

3390

( 0 )

( 0 )

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

3395

308

99

Чистий рух грошових коштів за звітний період

3400

0

-9

Залишок коштів на початок року

3405

0

9

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

3410

0

0

Залишок коштів на кінець року

3415

0

0

Примітки

Облiк касових операцiй ведеться у вiдповiдностi з вимогами Положення "Про ведення касових операцiй в нацiональнiй валютi України" затвердженого Постановою Правлiння НБУ №637 вiд 15.12.2004р. зi змiнами та положеннями.
Облiк здiйснення безготiвкових розрахункiв здiйснюється пiдприємством вiдповiдно до вимог iнструкцiї "Про безготiвковi розрахунки в нацiональнi валютi України" затвердженого Постановою Правлiння НБУ №22 вiд 21.01.2004р.
Залишок грошових коштiв та їх еквiвалентiв в нацiональнi валютi станом на 31.12.2013р. становить 0,00 тис. грн..

Керівник

Довгань Павло Андрiйович

Головний бухгалтер

Iллiненко Алла Василiвна


КОДИ

Дата(рік, місяць, число)

2014 | 01 | 01

Підприємство

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПРИЛУЦЬКА ШВЕЙНА ФАБРИКА»

за ЄДРПОУ

00310093

(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 2013 р.

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

надходження

видаток

надходження

видаток

1

2

3

4

5

6

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування

3500

0

0

0

0

Коригування на:
амортизацію необоротних активів

3505

0

X

0

X

збільшення (зменшення) забезпечень

3510

0

0

0

0

збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць

3515

0

0

0

0

збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій

3520

0

0

0

0

Прибуток (збиток) від участі в капіталі

3521

0

0

0

0

Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання

3522

0

0

0

0

Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття

3523

0

0

0

0

Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій

3524

0

0

0

0

Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів

3526

0

0

0

0

Фінансові витрати

3540

X

0

X

0

Зменшення (збільшення) оборотних активів

3550

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) запасів

3551

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів

3552

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги

3553

0

0

0

0

Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості

3554

0

0

0

0

Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів

3556

0

0

0

0

Зменшення (збільшення) інших оборотних активів

3557

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань

3560

0

0

0

0

Грошові кошти від операційної діяльності

3570

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги

3561

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом

3562

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування

3563

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці

3564

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів

3566

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) інших поточних зобов’язань

3567

0

0

0

0

Сплачений податок на прибуток

3580

X

0

X

0

Сплачені відсотки

3585

X

0

X

0

Чистий рух коштів від операційної діяльності

3195

0

0

0

0

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

 

 

Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій

3200

0

X

0

X

необоротних активів

3205

0

X

0

X

Надходження від отриманих:
відсотків

3215

0

X

0

X

дивідендів

3220

0

X

0

X

Надходження від деривативів

3225

0

X

0

X

Надходження від погашення позик

3230

0

X

0

X

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці

3235

0

X

0

X

Інші надходження

3250

0

X

0

X

Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій

3255

X

0

X

( 0 )

необоротних активів

3260

X

0

X

0

Виплати за деривативами

3270

X

0

X

0

Витрачання на надання позик

3275

X

0

X

0

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці

3280

X

0

X

0

Інші платежі

3290

X

0

X

0

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

3295

0

0

0

0

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

 

 

Надходження від:
Власного капіталу

3300

0

X

0

X

Отримання позик

3305

0

X

0

X

Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві

3310

0

X

0

X

Інші надходження

3340

0

X

0

X

Витрачання на:
Викуп власних акцій

3345

X

0

X

0

Погашення позик

3350

X

0

X

0

Сплату дивідендів

3355

X

0

X

0

Витрачання на сплату відсотків

3360

X

0

X

0

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди

3365

X

0

X

0

Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві

3370

X

0

X

0

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах

3375

X

0

X

0

Інші платежі

3390

X

0

X

0

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

3395

0

0

0

0

Чистий рух грошових коштів за звітний період

3400

0

0

0

0

Залишок коштів на початок року

3405

0

X

0

X

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

3410

0

0

0

0

Залишок коштів на кінець року

3415

0

0

0

0

Примітки

Товариство звiтується за прямим методом

Керівник

Головний бухгалтер


КОДИ

Дата(рік, місяць, число)

2014 | 01 | 01

Підприємство

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПРИЛУЦЬКА ШВЕЙНА ФАБРИКА»

за ЄДРПОУ

00310093

(найменування)

Звіт про власний капітал
за 2013 р.

Стаття

Код рядка

Зареєстрований капітал

Капітал у дооцінках

Додатковий капітал

Резервний капітал

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

Неоплачений капітал

Вилучений капітал

Всього

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Залишок на початок року

4000

500

0

6683

0

-1726

0

0

5457

Коригування:
Зміна облікової політики

4005

0

0

0

0

0

0

0

0

Виправлення помилок

4010

0

0

0

0

0

0

0

0

Інші зміни

4090

0

0

0

0

0

0

0

0

Скоригований залишок на початок року

4095

500

0

6683

0

-1726

0

0

5457

Чистий прибуток (збиток) за звітний період

4100

0

0

0

0

-173

0

0

-173

Інший сукупний дохід за звітний період

4110

0

0

0

0

0

0

0

0

Дооцінка (уцінка) необоротних активів

4111

0

0

0

0

0

0

0

0

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

4112

0

0

0

0

0

0

0

0

Накопичені курсові різниці

4113

0

0

0

0

0

0

0

0

Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств

4114

0

0

0

0

0

0

0

0

Інший сукупний дохід

4116

0

0

0

0

0

0

0

0

Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)

4200

0

0

0

0

0

0

0

0

Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу

4205

0

0

0

0

0

0

0

0

Відрахування до резервного капіталу

4210

0

0

0

0

0

0

0

0

Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства

4215

0

0

0

0

0

0

0

0

Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів

4220

0

0

0

0

0

0

0

0

Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення

4225

0

0

0

0

0

0

0

0

Внески учасників:
Внески до капіталу

4240

0

0

0

0

0

0

0

0

Погашення заборгованості з капіталу

4245

0

0

0

0

0

0

0

0

Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)

4260

0

0

0

0

0

0

0

0

Перепродаж викуплених акцій (часток)

4265

0

0

0

0

0

0

0

0

Анулювання викуплених акцій (часток)

4270

0

0

0

0

0

0

0

0

Вилучення частки в капіталі

4275

0

0

0

0

0

0

0

0

Зменшення номінальної вартості акцій

4280

0

0

0

0

0

0

0

0

Інші зміни в капіталі

4290

0

0

0

0

0

0

0

0

Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві

4291

0

0

0

0

0

0

0

0

Разом змін у капіталі

4295

0

0

0

0

-173

0

0

-173

Залишок на кінець року

4300

500

0

6683

0

-1899

0

0

5284

Примітки

Власний капiтал вiдображено в балансi одночасно з вiдображенням активiв i зобов’язань, якi призводять до його змiни
Вiдповiдно до п. 4.1. Статуту ПАТ «Прилуцька швейна фабрика» Статутний фонд ПАТ «Прилуцька швейна фабрика» становить 500 000 (п'ятсот тисяч) гривень, подiлений на загальну кiлькiсть – 1 000 000 (Один мiльйон ) простих iменних акцiй, номiнальною вартiстю 0,50 грн. (Нуль гривень 50 копiйок) кожна.Випуск акцiй зареєстровано Чернiгiвським територiальним управлiнням Державної комiсiї з цiннихпаперiвта фондового ринку, свiдоцтво №22/24/1/03 вiд 12.12.2003 року. Форма випуску – iменнi простi акцiї бездокументарнi.
Додатковий капiтал 6683 тис.грн.

Керівник

Довгань Павло Андрiйович

Головний бухгалтер

Iллiненко Анна Василiвна


Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності

Текст приміток

ПРИМIТКИ ДО ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI за 2013 рiк
Публiчного акцiонерного товариства « Прилуцька швейна фабрика »
Публiчне акцiонерне товариство « Прилуцька швейна фабрика » (далi – ПАТ « Прилуцька швейна фабрика », Товариство), зареєстроване у вiдповiдностi до чинного законодавства України – Дата державної реєстрацiї 23.08.1994 року, запис про включення вiдомостей про юридичну особу № 1 062 120 0000 000239. Свiдоцтво серiї ААВ № 331366 видане Державним реєстратором.
Основнi види дiяльностi (за КВЕД):
- 14.13 Виробництво iншого верхнього одягу;
- 46.42 Оптова торгiвля одягом i взуттям;
- 47.19 Iншi види роздрiбної торгiвлi в неспецiалiзованих магазинах;
- 68.20 Надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна
ПАТ « Прилуцька швейна фабрика » здiйснює свою дiяльнiсть на територiї України. Господарська дiяльнiсть товариства залежить вiд полiтичної та економiчної стабiльностi держави, постiйної змiни законодавчої та нормативно-правової бази, податкової полiтики тощо.
Фiнансова звiтнiсть ПАТ « Прилуцька швейна фабрика » пiдготовлена у вiдповiдностi з вимогами Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ).
Перше застосування за 2012 рiк.
Дана фiнансова звiтнiсть пiдготовлена на основi первiсної (iсторичної) вартостi.
Функцiональною валютою та валютою балансу товариства є українська гривня.
Всi грошовi показники показанi в тисячах гривень. При пiдготовцi фiнансової звiтностi Товариство здiйснило аналiз змiн у характерi проведених операцiй, а також аналiз змiн у подiях i умовах, при яких здiйснюється дiяльнiсть з метою визначення факторiв, якi можуть впливати на українську гривню.
Вiдповiдно до прийнятої облiкової полiтики пiдготовка фiнансової звiтностi здiйснена з вимогами МСФЗ, якi вимагають вiд керiвництва використовувати професiйнi судження, припущення та оцiнки, якi могли впливати на оцiнку сум вiдображуваних активiв, зобов’язань, доходiв та витрат.

Продовження тексту приміток

Основнi положення облiкової полiтики ПАТ «Прилуцька швейна фабрика», розробленi згiдно з МСБО 8, охоплюють конкретнi принципи, основи, домовленостi та правила, якi застосовуються при складаннi та поданнi фiнансової звiтностi. Облiкова полiтика прийнята з 01.01.2012 р. та застосовується послiдовно.
Основнi засоби товариства видiленi в наступнi групи:
- Будiвлi i споруди (до даної групи товариство вiдносить адмiнiстративнi, виробничi, складськi будинки та прибудови);
- Машини та обладнання;
- Транспортнi засоби;
- Iнструменти, прилади, iнвентар та меблi;
- Iншi основнi засоби.
Амортизацiя основних засобiв розраховується прямолiнiйним методом згiдно зi строками корисної служби:
1. Будiвлi – 20 рокiв.
2. Машини та обладнання – 5 рокiв.
3. Транспортнi засоби – 5 – 10 рокiв.
4. Iнструменти, прилади, iнвентар та меблi – 4 рокiв.
5. Iншi основнi засоби – 4 – 12 рокiв.
Протягом 2013 року Товариство:
1. Реалiзувало транспортний засiб первiсна вартiсть якого становила на 01.09.2013 р. – 191 тис.грн..
2. Списало, у зв’язку iз закiнченням строку експлуатацiї, обладнання на 32 тис.грн..
Нарахована амортизацiя на основнi засоби – 470 тис.грн..
Довгострокова дебiторська заборгованiсть на 31.12.2013 становить 355 тис.грн, а саме заборгованiсть перед нерезидентом по позицi.
Станом на 31 грудня 2013 року:
- виробничi запаси товариства становлять 393 тис.грн., в т.ч. сировина i матерiали – 379 тис.грн.; тара i тарнi матерiали – 1 тис.грн.; запаснi частини – 11 тис.грн.; малоцiннi та швидкозношуванi предмети – 2 тис.грн.;
- поточна дебiторська заборгованiсть: за продукцiю, товари, роботи, послуги – 267 тис.грн..
ПАТ «Прилуцька швейна фабрика» у 2013 роцi отримало поворотну фiнансову допомогу в сумi 308 тис.грн..
Кредиторська заборгованiсть на 31.12.2013р. становить 794 тис.грн., в т.ч. за товари – 734 тис.грн.; аудиторськi послуги – 1 тис.грн.; iнформацiйнi послуги – 2 тис.грн.; послуги оренди – 3 тис.грн.; комунальнi послуги – 23 тис.грн.; вiдрахування внескiв – 31 тис.грн..
ПАТ «Прилуцька швейна фабрика» за 2013 рiк отримало чистих доходiв вiд реалiзацiї товарiв i послуг в сумi 5431 тис.грн., в т.ч. вiд:
- реалiзацiї готової продукцiї – 5305 тис.грн.,
- роздрiбної торгiвлi товарами – 10 тис.грн.,
- наданих орендних послуг – 116 тис.грн..
Загальна сума валового прибутку за 2013 рiк – 577 тис.грн., в т.ч. вiд:
- реалiзацiї готової продукцiї – 461 тис.грн.,
- наданих орендних послуг – 116 тис.грн.

Продовження тексту приміток

Витрати товариства за 2013 рiк становлять суму 5432 тис.грн., в т.ч.:
Операцiйнi витрати (в тис.грн.):
оплата працi 2208
вiдрахування на соцiальнi заходи 810
сировина i матерiали 171
паливо 20
запаснi частини 289
iншi матерiали 271
електроенергiя 284
комунальнi (опалення, вода) 59
товари 9
iншi 841
амортизацiя 470
УСЬОГО: 5432
Вiд дiяльностi за 2013 рiк товариство отримало збиток у сумi 169 тис.грн.. Але у зв’язку з розбiжностями бухгалтерського та податкового облiку був нарахований податок на прибуток в сумi 4 тис.грн.

Продовження тексту приміток

За результатами дiяльностi за 2013 рiк товариство має чистий збиток у сумi – 173 тис.грн., який вiдображений у Звiтi про фiнансовi результати.
У Звiтi про рух грошових коштiв (за прямим методом) за 2013 рiк:
- iншi надходження – 62 тис.грн.,
- iншi витрачання операцiйної дiяльностi – 65 тис.грн.,
Зареєстрований капiтал подiлений на 1 000 000 шт. акцiй простих бездокументарних iменних, номiнальна вартiсть однiєї акцiї – 0,50 грн. Акцiями Товариства володiють 372 фiзичних осiб, i 1 юридична особа. Перелiк осiб, частки у зареєстрованому капiталi перевищують 10%:
- ХЕЛЕНА (ОВЕРСIЗ) ХОЛДIНГЗ ЛIМIТЕД володiє 978 412 шт.
Голова правлiння
Головний бухгалтер